Disclosure Response Team, Health and Wellbeing

Diwrnod Coffa Pobl Drawsryweddol gan Christina, Hyrwyddwr Lles

Dydd Gwener 20 Tachwedd oedd y diwrnod y buom ni’n galaru am ein brodyr, chwiorydd, ffrindiau, dieithriaid ac anwyliaid trawsryweddol sydd wedi marw oherwydd casineb trawsffobig.

Dyma oedd y diwrnod y gwnaethon ni eu cofio, cofio eu cryfder a’u cariad, a dangos ein cefnogaeth i gymuned sydd wir angen ein cariad eleni.

Eleni, llofruddiwyd 350 o bobl drawsryweddol. Eleni, llofruddiwyd person ifanc 15 oed oherwydd eu bod yn drawsryweddol. Eleni, llofruddiwyd 6 y cant yn fwy o bobl drawsryweddol o gymharu â’r llynedd.

Beth allwch chi ei wneud?

Christina, Hyrwyddwr Lles

Dangos eich cefnogaeth. Gall hyn fod mor syml â rhoi eich rhagenwau dewisol yn eich bywgraffiad Instagram er eich bod yn cis-ryweddol. Gallwch anfon neges destun at ffrind y gwyddoch eu bod yn drawsryweddol neu nad yw’n cydymffurfio’n rhyweddol i ddweud wrthynt eich bod yn meddwl amdanynt. Gallwch addysgu eich hun am hanes pobl drawsryweddol, am eu brwydrau, y rhagfarnau sy’n eu hwynebu, dysgu am wahanol ryweddau, rhagenwau a phrofiadau.

Beth bynnag a wnewch, dangoswch eich cefnogaeth – lle da i ddechrau yw https://www.glaad.org/tdor

Y cyfan y mae’r gymuned drawsryweddol yn gofyn amdano yw diogelwch a chydraddoldeb. Mae digon o gariad gennych, rhowch ef i’r rhai sydd ei angen.

Ac os ydych chi’n drawsryweddol neu nad ydych yn cydymffurfio’n rhyweddol….

Mae gan Brifysgol Caerdydd Dîm Ymateb i Ddatgeliadau cyfrinachol ac anfeirniadol. Maent ar gael i gefnogi unrhyw fyfyriwr sy’n profi trais, cam-drin neu ymddygiad annerbyniol. Maen nhw yno i wrando ni waeth beth fo’ch rhywedd neu’ch rhywioldeb.

Mae gan y Brifysgol gefnogaeth benodedig hefyd i fyfyrwyr traws, myfyrwyr anneuaidd, ac unrhyw fyfyriwr arall sy’n cwestiynu eu hunaniaeth o ran rhywedd. Gallant gynnig cefnogaeth ymarferol megis newid manylion ar system y brifysgol (enw, hunaniaeth rhyweddol, teitl, cyfeiriad ebost); rhoi gwybod am newidiadau i staff academaidd; cynnig gwybodaeth am gymorth iechyd meddwl yn y brifysgol ac yn allanol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’w tudalen ar y fewnrwyd neu ebostiwch TransCU@caerdydd.ac.uk.

Fodd bynnag, gallwch hefyd deimlo’n ynysig pan nad ydych yn cydymffurfio â rhywedd, felly mae Man Traws wedi’i sefydlu ar gyfer y rhai sydd am gwrdd â phobl o’r un anian. Ebostiwch TransSpace@caerdydd.ac.uk i gofrestru’ch diddordeb.

Fel person cisryweddol, ni fyddaf byth yn deall yn iawn y boen y mae fy nheulu traws yn ei phrofi ond heddiw byddaf yn eich cefnogi gymaint ag y gallaf. Byddaf yn dysgu rhagor, yn eich cefnogi, yn eich derbyn ac yn anfon cariad atoch. Cofiwch nad ydych chi ar eich pen eich hun. Mae pobl yn eich caru chi.

Comments

No comments.

Leave a Reply