Health and Wellbeing, Mental health, More, Student Stories

Dathlu Mis Hanes LGBT +

Helo bawb,

Dyma Fis Hanes LGBT+, adeg o’r flwyddyn pan ydym yn cofio’r holl bobl a oedd yn ymroi i geisio hawliau, rhyddid a balchder. Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’n arbennig o bwysig ystyried pa mor bell rydym ni wedi dod, hyd yn oed yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Bob dydd, mae mwy a mwy o bobl ar draws y byd yn gallu byw a charu heb ofn.

Yn bersonol, rwy’n falch iawn o fod yn rhan o gymuned mor gefnogol, yn enwedig yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r ffrindiau rwyf wedi’u gwneud yma wedi gwneud fy mywyd yn y brifysgol yn anhygoel, ac maen nhw’n parhau i fy ysbrydoli ac yn fy synnu bob dydd.

Mae’n hawdd teimlo’n unig mewn torf, ac nid oedd hynny byth yn fwy gwir i mi na phan ddes i i’r brifysgol gyntaf. Mewn darlithfa gyda channoedd o bobl ynddi, a gyda phoblogaeth o filoedd o fyfyrwyr, mae yn aml yn llethol, ac yn anodd gwybod ble rydym yn ffitio i mewn. Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i ddarganfod fy llwyth o fewn y gymuned LGBT+ anhygoel yma. Mae’n gymuned nad yw’n beirniadu, lle rwy’n teimlo’n rhydd i fynegi fy hun fel person LGBT+, ac yn yr holl ffyrdd eraill rwyf am gael fy ngweld a’m clywed.

Pe gallwn i gael un dymuniad i bob un ohonoch sy’n darllen hwn, chi yw’r un sy’n dod o hyd i’r bobl hynny sy’n gwneud i chi deimlo’n ddiogel ac yn eich croesawu. Rwy’n gwybod bod llawer ohonom, a finnau’n un ohonynt, yn wynebu adegau yn ein bywydau pan nad ydym yn teimlo ein bod yn cael ein derbyn a’n caru. Ond rwyf am i ti wybod eich bod yn cael eich caru, a’ch derbyn. Mae lleoedd a phobl allan yno i bawb.

Y Mis Hanes LGBT+ hwn, mae yr un mor bwysig cofio’r cyfnodau anodd rydym wedi’u goresgyn, gan ei fod yn dathlu popeth rydym yn falch ohono. Mae’n anodd inni fod yn ni ein hunain oherwydd yr heriau rydym yn eu hwynebu o hyd, ond mae hefyd yr un mor hawdd ag anadlu. Ar ôl inni ddysgu ein derbyn a’n caru ein hunain, ni all dim yn y gorffennol, y presennol, na’r dyfodol ein dal yn ôl.

Os nad ydych allan ar hyn o bryd, cofiwch mai eich dewis chi yw gwneud hynny, ac nid yw peidio â bod allan yn golygu na allwch fod yn driw i chi eich hun o yn eich calon. Mae dod allan yn dewis personol i chi a gallwch ddewis pryd, ac i bwy, rydych eisiau ei wneud, os o gwbl. Rwy’n dymuno’r holl ddewrder a’r balchder yn y byd i chi i gyd, a chofiwch y bydd eich cymuned yn eich cefnogi bob amser.

Claire, Hyrwyddwr LHDT+

Siaradwch â rhywun os oes angen cefnogaeth arnoch

Rydym yn deall bod astudio mewn prifysgol yn gallu bod yn amser heriol iawn ac rydym yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth a gwasanaethau arbennig sy’n rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol. Mae ein gwasanaethau yma i wrando, helpu a chefnogi’r gymuned LGBT+.


Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac ArianGyrfaoedd a ChyflogadwyeddCwnsela, Iechyd a LlesAnabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.

Cewch ragor o fanylion am wasanaethau, digwyddiadau, amseroedd agor a chysylltiadau, chwiliwch am ‘cefnogaeth a gwasanaethau’ ar Fewnrwyd y Brifysgol.