Cardiff Award, Careers Advice, Preparing for your future

Datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd gyda Gwobr Caerdydd

Enillydd Gwobr ‘Tu Hwnt I’r Gofyn Gwobr Caerdydd’ Emilia Jansson yn rhannu sut mae cwblhau Gwobr Caerdydd wedi gwneud iddi deimlo’n fwy cyflogadwy.

Award winners Josh and Emilia stand side by side holding their certificates in front of Cardiff Uni banners
Emilia Jansson a Josh Eynon

Fi yw’r math o berson sy’n diflasu’n gyflym, ac felly rwy’n llenwi fy holl amser sbâr ag amrywiaeth o weithgareddau. Penderfynais ymgymryd â Gwobr Caerdydd achos roeddwn i am gael cydnabyddiaeth am yr holl oriau rwy’n eu treulio ar weithgareddau allgyrsiol yn y Brifysgol. Hefyd, mae’r Wobr wedi fy ngalluogi i fyfyrio ar y gweithgareddau hynny a sylweddoli a sôn am yr holl sgiliau gwerthfawr roeddwn i wedi’u datblygu. Nid yw cyflawni’r Wobr yn rhy anodd gan fod y cwbl yn cael ei wneud ar-lein, sy’n ei gwneud hi’n haws gweithio ar beth bynnag sydd ei angen.

Yn rhan o Wobr Caerdydd, gofynnir i chi gofnodi eich holl weithgareddau allgyrsiol. Roedd y myfyrdod o fudd mawr o ran fy ngalluogi i gael trosolwg o bopeth yr oeddwn i wedi’i gyflawni yn ystod fy amser yn y Brifysgol. Er syndod i mi, roeddwn i wedi gwneud cryn dipyn mewn gwirionedd, ac wedi cofnodi dros 800 o oriau! Nid ydw i’n siŵr sut llwyddais i wneud y cyfan yn ogystal â mynd i’r Brifysgol…

Mae Gwobr Caerdydd yn eich helpu i ddatblygu eich hunanymwybyddiaeth. Yn rhan o’r Wobr, byddwch yn gwneud prawf dangosydd personoliaeth i’ch helpu i ddeall tueddiadau eich personoliaeth a sut rydych yn gweithio mewn grŵp. Roedd y canlyniadau’n ddiddorol a dysgais i lawer am fy hun. Ar ben hynny, ces i’r cyfle i osod fy nodau personol fy hun ac roedd yn fuddiol iawn myfyrio arnynt ar ddiwedd y Wobr.

Roedd Gwobr Caerdydd yn ddefnyddiol iawn pan roeddwn i’n gwneud ceisiadau am swyddi. Rydw i yn fy nhrydedd flwyddyn, felly rydw i’n cyflwyno ceisiadau’n barhaus ar gyfer swyddi sydd â’u prosesau recriwtio eu hunain. Helpodd y Wobr i mi baratoi ar gyfer yr holl fathau gwahanol o ymarferion a heriau y byddwn i’n eu hwynebu. Er enghraifft, drwy’r rhaglen gallwch gael adborth ynghylch eich CV, ymarfer llenwi ffurflenni cais, yn ogystal â datblygu eich proffil LinkedIn. Ar gyfer elfen derfynol y Wobr, byddwch yn cwblhau profiad recriwtio. Dewisais wneud y profion seicometrig achos roeddwn i’n teimlo bod angen mwy o ymarfer arna i. Fodd bynnag, roedd cyfleoedd hefyd i fynd i ganolfannau ffug-asesiad a llunio cynllun busnes.

Penderfynais gwblhau’r Wobr achos roeddwn i am ddatblygu fy sgiliau a bod yn fwy cyflogadwy. Fodd bynnag, roeddwn i wrth fy modd yn clywed i mi gael fy enwebu am Wobr ‘Tu Hwnt I’r Gofyn Gwobr Caerdydd’ yn Seremoni Wobrwyo Cefnogaeth a Lles Myfyrwyr eleni, ac yn fwy fyth pan enillais i! Mae cael cydnabyddiaeth am eich holl waith caled yn teimlo’n dda ac rwy’n argymell bod pob myfyriwr yn cymryd y Wobr o ddifrif ac yn manteisio’n llawn arni.

Roedd Gwobr Caerdydd yn ddefnyddiol iawn ac yn cynnig ffordd strwythuredig o ddeall yr hyn y mae cyflogwyr ei eisiau, yn ogystal â chyfle i fagu’r sgiliau hynny. O ganlyniad i gyflawni’r Wobr, rwy’n teimlo’n fwy cyflogadwy o lawer.

Emilia Jansson
Myfyriwr Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac Arian, Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Cwnsela, Iechyd a Lles, Anabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.

Cewch ragor o fanylion am wasanaethau, digwyddiadau, amseroedd agor a chysylltiadau, chwiliwch am ‘cefnogaeth a gwasanaethau’ ar Fewnrwyd y Brifysgol.