Enterprise, Preparing for your future

Cyllid am ofod desg am hyd at chwe mis gyda YMLAEN!

Chwilio am gyfle i ddatblygu eich gwaith creadigol gyda’r nod o ddechrau busnes? 

Mae Menter a Dechrau Busnes Prifysgol Caerdydd yn cynnig gofod desg a mentora i fyfyrwyr a graddedigion mewn un o dri gofod cydweithio cyffrous. Hefyd, byddwch yn cael cefnogaeth strwythuredig gan Fentor Busnes a thaliad, naill ai i’w fuddsoddi yn y fenter neu i dalu am gostau personol.  

Bydd lleoliadau YMLAEN yn cael eu strwythuro gyda nodau a cherrig milltir gyda’n Mentor Busnes. Oherwydd hyn, bydd myfyrwyr yn gymwys i ymgymryd ag YMLAEN mewn dwy ffordd: 

Bydd y profiad yn cael ei strwythuro o gwmpas eu cynnydd drwy’r pecyn. 

  • Myfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliad modiwl: 

Caiff y profiad ei strwythuro yn ôl gofynion a dysgu’r modiwl. 

Mae modd cyflwyno cais bellach. I wneud cais, llenwch y ffurflen atodedig gan egluro sut byddech yn manteisio ar y cyfle hwn mewn 300 o eiriau, a’i hanfon ynghyd â’ch CV at enterprise@caerdydd.ac.uk erbyn hanner nos dydd Gwener 28 Chwefror 2020. Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher 11 Mawrth. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Menter drwy ebostio enterprise@caerdydd.ac.uk

  • Rhagor o wybodaeth am Tramshed Studios yma.  
  • Rhagor o wybodaeth am Welsh ICE yma.  
  • Rhagor o wybodaeth am Rabble Studio yma
  • Ymunwch â chymuned Caerdydd Creadigol yma

Cychwynnodd YMLAEN fel partneriaeth rhwng y Tîm Menter a Dechrau Busnes, Caerdydd Creadigol a Rabble Studios. 

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac ArianGyrfaoedd a ChyflogadwyeddCwnsela, Iechyd a LlesAnabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.