Skip to main content

EnterpriseParatowch ar gyfer eich dyfodol

Cyllid am ofod desg am hyd at chwe mis gyda YMLAEN!

31 Ionawr 2020
Ymlaen!
Ymlaen free desk space

Chwilio am gyfle i ddatblygu eich gwaith creadigol gyda’r nod o ddechrau busnes? 

Mae Menter a Dechrau Busnes Prifysgol Caerdydd yn cynnig gofod desg a mentora i fyfyrwyr a graddedigion mewn un o dri gofod cydweithio cyffrous. Hefyd, byddwch yn cael cefnogaeth strwythuredig gan Fentor Busnes a thaliad, naill ai i’w fuddsoddi yn y fenter neu i dalu am gostau personol.  

Bydd lleoliadau YMLAEN yn cael eu strwythuro gyda nodau a cherrig milltir gyda’n Mentor Busnes. Oherwydd hyn, bydd myfyrwyr yn gymwys i ymgymryd ag YMLAEN mewn dwy ffordd: 

Bydd y profiad yn cael ei strwythuro o gwmpas eu cynnydd drwy’r pecyn. 

  • Myfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliad modiwl: 

Caiff y profiad ei strwythuro yn ôl gofynion a dysgu’r modiwl. 

Mae modd cyflwyno cais bellach. I wneud cais, llenwch y ffurflen atodedig gan egluro sut byddech yn manteisio ar y cyfle hwn mewn 300 o eiriau, a’i hanfon ynghyd â’ch CV at enterprise@caerdydd.ac.uk erbyn hanner nos dydd Gwener 28 Chwefror 2020. Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mercher 11 Mawrth. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rhaglen, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Menter drwy ebostio enterprise@caerdydd.ac.uk

  • Rhagor o wybodaeth am Tramshed Studios yma.  
  • Rhagor o wybodaeth am Welsh ICE yma.  
  • Rhagor o wybodaeth am Rabble Studio yma
  • Ymunwch â chymuned Caerdydd Creadigol yma

Cychwynnodd YMLAEN fel partneriaeth rhwng y Tîm Menter a Dechrau Busnes, Caerdydd Creadigol a Rabble Studios. 

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac ArianGyrfaoedd a ChyflogadwyeddCwnsela, Iechyd a LlesAnabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.