Enterprise, More, Preparing for your future

Cwrdd â’r myfyrwyr sy’n dechrau menter newydd yn y Brifysgol

Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i wireddu eich syniadau. Mae’r Pecyn Cymorth Dechrau Busnes yn daith tri cham i’ch arwain i wireddu eich syniad, p’un a yw’n fusnes, gyrfa lawrydd neu brosiect cymunedol.

Cewch glywed gan y myfyrwyr sydd eisoes yn datblygu eu syniadau trwy’r Pecyn Cymorth Dechrau Busnes.


Cam 1: Chwilotwr Chwilfrydig

Simon Betts

Simon Betts (MengPeirianneg Drydanol ac Electronig)

Beth yw eich syniad?

Fy syniad yw creu cwmni ymchwil a datblygu cerbydau roboteg / awtonomaidd, gyda’r prif ffocws ar gyfres rasio awtonomaidd.

Sut ydych chi wedi datblygu eich syniad hyd yn hyn?

Ar hyn o bryd rwy’ wedi cwblhau syniad cychwynnol, mae hyn yn cynnwys dogfennu arian parod ar gyfer dechrau’r busnes ac ymchwilio i weithleoedd ac ati. Maddeuwch i mi am y cydweddiad, ond mae’r gwaith hyd yma wedi bod fel clirio prysgwydd cyn gosod sylfeini.

Pa gefnogaeth ydych chi wedi’i chael gan Brifysgol Caerdydd?

Rwy’ wedi cael cefnogaeth anhygoel gan y tîm menter, fy nheulu a’m ffrindiau sy’n credu ynddof i wireddu fy nghwmni. Rwy’n hapus iawn gyda sut mae’r Brifysgol wedi helpu i gymell unigolion fel fi i wneud rhywbeth.

Beth ydych chi’n gobeithio’i gyflawni yn y dyfodol?

Rwy’n gobeithio y byddaf yn gallu cynnig hapusrwydd i bobl a’u cyffroi, nid yn unig ar gyfer gweld byd mwy datblygedig, ond mewn ffordd sy’n dangos i bobl ein bod yn gallu gwthio ffiniau’r hyn rydyn ni’n credu sy’n bosib. Hoffwn i wir ysbrydoli pobl.


Cam 2: Ceisiwr Rhyddid

Dr Jordan Cuff, EntoBox

Dr Jordan Cuff (yn y llun) a Rafael Andres Badell Grau (Doethur mewn Athroniaeth (Biowyddorau))

Cyd-sylfaenwyr EntoBox

Beth yw eich syniad?

Mae EntoBox yn cynnig datrysiadau arloesol sy’n seiliedig ar infertebratau i alluogi unigolion i wella cynaliadwyedd, diogelwch bwyd a rheoli gwastraff.

Sut ydych chi wedi datblygu eich syniad hyd yn hyn?

Rydym ni wedi cysyniadu’r syniad a dechrau profi ystod o gynhyrchion ar gyfer eu cyflwyno fesul cam. Rydym wedi ehangu ein tîm i gynnwys arbenigedd mewn marchnata a datblygu busnes i gynllunio ein strategaeth werthu yn effeithiol wrth orffen profi ein cynnyrch cyntaf. Bydd ein gwefan yn lansio cyn bo hir!

Pa gefnogaeth ydych chi wedi’i chael gan Brifysgol Caerdydd?

Trwy gefnogaeth Menter Prifysgol Caerdydd, rydym wedi derbyn llawer iawn o gefnogaeth ac arweiniad, wedi gwneud cais am sawl cyfle cyllido ac, yn bwysicach na dim efallai, cawsom ein rhoi mewn cysylltiad  â Rhandiroedd Cymunedol Glan-yr-afon yng Nghaerdydd a fydd yn gydweithredwr hanfodol yn y dyfodol.

Beth ydych chi’n gobeithio’i gyflawni yn y dyfodol?

Rydym yn anelu at gyflwyno ein cynnyrch masnachol cyntaf nes ymlaen eleni ac rydym wedi dyfeisio cynllun profi aml-gam a thrwyadl. Ar ôl i hyn lansio’n llwyddiannus, byddwn yn parhau i weithio ar ein cynnyrch nesaf. Rydym eisoes wedi dechrau ei ddylunio a’i brototeipio. Mae pethau cyffrous ar y gweill!


Cam 3: Entrepreneur Eiddgar

Tillie Page, Page Illustrations

Tillie Page (BA Tsieinëeg)

Sylfaenydd Page Illustrations: https://www.etsy.com/uk/shop/PageIllustrations

Beth yw eich syniad?

Rwy’n anelu at greu lluniau minimalaidd fforddiadwy, wedi’u tynnu â llaw, i ddod â llawenydd a theimladau cadarnhaol i’ch cartref.

Sut ydych chi wedi datblygu eich syniad hyd yn hyn?

Rwyf wedi creu siop Etsy a thudalen Instagram sydd wedi dod yn fwy poblogaidd dros amser. Rwyf wedi cymryd rhan mewn sawl marchnad leol yng Nghaerdydd a llawer o ddigwyddiadau cymunedol ar gyfer busnesau bach ar-lein, yn ogystal â gweithdai a mentora ar-lein.

Pa gefnogaeth ydych chi wedi’i chael gan Brifysgol Caerdydd?

Rhoddodd Cynllun Ymlaen aelodaeth IPSE i mi sy’n llawn adnoddau defnyddiol, ac fe wnaeth y mentora misol fy helpu i strwythuro fy syniad busnes. Roeddwn yn ddigon ffodus i ennill gwobr ariannol am fy syniad, ac rwy’n bwriadu ei fuddsoddi er mwyn datblygu Page Illustrations ymhellach fyth.

Beth ydych chi’n gobeithio’i gyflawni yn y dyfodol?

Byddwn i wrth fy modd yn creu ystod o anrhegion gyda fy nyluniadau, eu cyflenwi i stocwyr ledled y DU a chynyddu fy mhresenoldeb ar-lein er mwyn i mi allu gwneud bywoliaeth o fy musnes!


Mae rhagor o wybodaeth am y Tîm Menter a Dechrau Busnes yn ein Hadolygiad Effaith Blynyddol 2020

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac ArianGyrfaoedd a ChyflogadwyeddCwnsela, Iechyd a LlesAnabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.