More

Beth yw arddangosfa a pham ddylwn i gymryd rhan?

I fod yn onest, bydd yn teimlo’n wahanol iawn i ffair yrfaol draddodiadol, a bydd diffyg pethau ar gael am ddim; fodd bynnag, os ydych yn dechrau meddwl am beth hoffech ei wneud pan fyddwch yn graddio, yn awyddus i ddod o hyd i leoliad neu interniaeth dros yr haf, neu os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu sut allwch lwyddo mewn marchnad gystadleuol i raddedigion yng nghanol pandemig byd-eang, rhaid dod i arddangosfeydd ar-lein yr Hydref hwn!

Beth yw e?

Yn y bôn, Ffair Gyrfaoedd, ond ar-lein.

Rydym yn cynnal tair arddangosfa ar-lein yn ystod y tymor hwn, Arddangosfa’r Hydref, Arddangosfa STEM ac Arddangosfa’r Gyfraith. Gallwch gwrdd â rhai o brif gyflogwyr y DU a recriwtwyr blaenllaw Cymru, sydd am dargedu myfyrwyr a graddedigion talentog Prifysgol Caerdydd.   

Er bod y digwyddiadau ar-lein, byddant yn rhyngweithiol. Bydd cyflogwyr yn cynnal digwyddiadau byw drwy’r dydd felly byddwch yn gallu cwrdd â’r recriwtwyr (yn rhithwir) a gofyn cwestiynau am eu swyddi, eu sefydliad a’r diwylliant, a chael syniadau ac awgrymiadau ar sut i wneud cais ar gyfer eu cwmni nhw..

A yw hyn ar fy nghyfer i?

Ydy!  Mae rhywbeth i bawb – p’un a ydych yn fyfyriwr yn eich blwyddyn gyntaf yn chwilio am ysbrydoliaeth yrfaol, yn fyfyriwr yn yr ail flwyddyn yn chwilio am leoliad neu interniaeth dros yr haf, neu’n fyfyriwr yn y flwyddyn olaf neu fyfyriwr ôl-raddedig yn chwilio am swydd.

Manteision

 • Holl gynnwys ffair yrfaoedd o gysur eich cartref eich hun
 • Dim pryder ynghylch cwrdd â chyflogwyr wyneb yn wyneb, ond holl fanteision cael llwyth o wybodaeth i’ch helpu
 • Dim ond ar eich hanner uchaf y mae angen i chi wisgo’n smart!
 • Cyfle i holi cwestiynau a gwrando ar gwestiynau pobl eraill hefyd

Anfanteision

 • 😧 Dim pethau am ddim!

Sut mae cofrestru?

Er mwyn eich helpu i wneud y mwyaf o’r digwyddiadau gyrfa ar-lein newydd sbon hyn, dilynwch y camau syml hyn:

 • Cadwch le ar arddangosfa ar eich cyfrif gyrfaoedd neu cliciwch ar ddolenni’r arddangosfeydd uchod.
 • Ymgyfarwyddo â’r platfform. Ewch i stondinau’r cyflogwr cyn y digwyddiad byw fel y gallwch gael gwybod mwy am yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gaelYm a phenderfynu pa sefydliadau yr ydych am gyfarfod â nhw ar y diwrnod.
 • Cynllunio eich diwrnod. Bydd cyflogwyr yn cynnal sesiynau byw ar ddiwrnod yr arddangosfa – Cymerwch amser i edrych drwy amserlen y digwyddiadau byw yn nisgrifiad pob digwyddiad a gwneud nodyn o’r sesiynau yr hoffech chi gymryd rhan ynddynt.
 • Ymchwiliwch i’r cyflogwyr. Ar ôl i chi benderfynu pa gyflogwyr y byddwch yn eu targedu, mae’n bwysig i chi ymchwilio fel bod modd i chi gynllunio cwestiynau a gwneud argraff dda ar y diwrnod. Defnyddiwch y dolenni, a meddyliwch a fyddai’ch cefndir academaidd a’ch profiad presennol yn eich gwneud chi’n ymgeisydd addas ar gyfer y swydd. 
 • Cofrestru a mynd i sesiynau byw ar y diwrnod. Ar ddiwrnod yr arddangosfa, ymunwch â digwyddiadau byw drwy glicio join session. Efallai y bydd angen i chi gofrestru i fynd i rai sesiynau ymlaen llaw felly gwiriwch wybodaeth y cyflogwr yn ofalus.

10 syniad da er mwyn cael profiad gwych o’r arddangosfa:

 • Dyma’ch cyfle i gwrdd â recriwtwyr a graddedigion newydd i gael rhagor o wybodaeth a chyngor, felly ewch i weld cymaint â phosibl!
 • Gofynnwch gwestiynau i gyflogwyr i ddangos eich diddordeb a’r ffaith eich bod wedi cymryd amser i ddarllen am beth maen nhw’n ei wneud – Byddwch yn sefyll allan ac yn denu sylw 🙂
 • Mae cyflogwyr wastad yn hapus i dderbyn cwestiynau drwy’r blwch sgwrsio, ond byddwch yn creu argraff well os ydych yn troi eich fideo ymlaen mewn modd mwy proffesiynol.
 • Os ydych chi’n bwriadu defnyddio eich fideo, meddyliwch am eich cefndir rhithwir – ydych chi wir eisiau bod yn gorwedd ar draeth ym Miami?
 • Byddwch yn broffesiynol, defnyddiwch iaith broffesiynol a gwisgwch yn smart os ydych am droi’r fideo ymlaen (Does dim angen i chi wisgo siwt, ond gwisgwch fel y byddech mewn digwyddiad corfforol).
 • Os nad ydych yn gwybod beth i’w wneud, byddwch yn agored i gyfleoedd. Nod y digwyddiadau hyn yw eich ysbrydoli! Efallai eich bod chi’n adnabod rhai o’r cyflogwyr mwyaf, ond dyma gyfle gwych i ddysgu am gwmnïau nad ydych mor gyfarwydd â hwy, a darganfod gyrfaoedd nad oeddech yn sylweddoli oedd yn agored i chi.
 • Gwnewch yn siŵr bod gennych gysylltiad Wi-Fi da, a bod eich clustffonau/meic yn gweithio.
 • Cymerwch nodiadau fel eich bod yn cofio gwybodaeth a dyddiadau allweddol; dyma un o’r fanteision o fod mewn ffair yrfaoedd rithwir.
 • Mae hwn yn gyfle gwych i rwydweithio ac adeiladu eich cysylltiadau ar LinkedIn.
 • Sicrhewch fod gennych ddigon o fyrbrydau a diodydd wrth law – fyddwch chi ddim yn cerdded o gwmpas felly efallai bydd eich egni’n dipio ac mae’n anodd parhau i ganolbwyntio ar weminar ar-lein. Os nad ydych wedi troi’r fideo ymlaen, rwy’n argymell i chi sefyll!

I gael rhagor o gyfleoedd i gwrdd â chyflogwyr yn ystod ein hwythnosau Ystyried Cyflogadwyedd, chwiliwch am ‘ffeiriau a digwyddiadau’ ar y fewnrwyd.

Pob lwc!

Llinos Carpenter, Rheolwr Ymgysylltu â Chyflogwyr