Exam and assessment tips, Exam tips, Supporting your study

5 cam i fyfyrwyr sydd wedi methu eu harholiadau

Mae Einir o’r Tîm Cyngor ac Arian yn rhoi 5 cam i fyfyrwyr sydd wedi methu eu harholiadau…

Mae’r bwrdd arholi wedi cwrdd, a byddwch wedi cael ebost i ddweud bod eich canlyniadau ar gael i’w gweld ar SIMS.  Pan gawsoch eich canlyniadau, a gawsoch eich siomi gan ddosbarthiad neu farc llwyddo is na’r disgwyl, neu radd F y mae myfyrwyr yn ei hofni? Mae’n siŵr y bydd gennych lawer o gwestiynau a phethau i’w hystyried, ond mae cefnogaeth ar gael i chi, felly dylech ystyried y camau canlynol a gynigir gan y Tîm Cyngor ac Arian:

Cam 1: Gwiriwch godau eich canlyniadau

Dylech fod wedi cael tudalen gyda eich trawsgrifiad sy’n esbonio’r Codau Canlyniadau. Mae’n bwysig eich bod yn darllen hwn i wybod beth mae’r bwrdd arholi wedi penderfynu y bydd angen i chi ei wneud nesaf.

Os nad ydych yn siŵr ynghylch beth mae eich canlyniadau yn ei olygu, cysylltwch â’r Tîm Cyngor ac Arian a gallwn eich helpu i ddeall eich sefyllfa. Fel arall, gallwch gysylltu â swyddfa eich ysgol fydd hefyd yn gallu eich cefnogi.

Cam 2: A ydych yn cael ailsefyll eich arholiadau neu asesiadau ym mis Awst?

Dwy enghraifft bosibl ar eich llythyr canlyniad fyddai:

“FF” Wedi Methu: I’w ailasesu yn y modiwl/uned astudio cyn dechrau’r sesiwn ddilynol.

Neu

“AF” neu “MF” Wedi methu neu wedi cofnodi fel bod yn absennol yn ystod un neu fwy o asesiadau ar sail feddygol neu dosturiol sydd wedi effeithio ar berfformiad mewn asesiadau neu yr effeithiwyd arnynt oherwydd gweithredu diwydiannol. Caniateir iddo/iddi gael ei ailasesu yn y modiwl/uned astudio cyn dechrau’r sesiwn ddilynol.  

Mae’r ddwy esiampl hyn yn golygu bod y bwrdd arholi yn rhoi cyfle i chi ailsefyll yr asesiad. Mae “AF” neu “MF”, yn golygu bod amgylchiadau esgusodol yn debygol wedi’u derbyn ar gyfer y modiwl sydd wedi methu.

Dydd Llun 12 Awst – dydd Gwener 23 Awst 2019 yw’r cyfnod ailsefyll eleni.

Os ydych wedi cael caniatâd i ailsefyll eich arholiadau yn ystod y cyfnod ailsefyll, rhaid ichi fod ar gael yn ystod y cyfnod hwn er mwyn gwneud hynny. Bydd bod yn absennol heb amgylchiadau esgusodol yn arwain at farc methu arall.

Os byddwch yn ailsefyll asesiadau yn y cyfnod ailsefyll bydd angen i chi ystyried:

  • Ble fyddwch chi’n aros?
  • Allwch chi aros yn eich cartref wedi’i rentu?
  • Fydd angen i chi dalu rhent llawn os byddwch chi’n aros yno?
  • Allwch fforddio aros yno?
  • Os ydych yn gweithio dros yr haf, oes angen i chi drefnu gwyliau blynyddol?
  • Fyddwch chi’n teithio yno y diwrnod cyn yr arholiad?
  • Allwch chi fforddio’r gost ychwanegol o deithio?

Mae angen i chi ystyried pob un o’r materion uchod a chynllunio ar eu cyfer.  Os oes angen llety arnoch am rai nosweithiau, mae Preswylfeydd y Brifysgol yn cynnig llety tymor byr dros yr haf.

Os bydd y gost annisgwyl o orfod dychwelyd i Gaerdydd i ailsefyll eich arholiadau golygu y bydd pethau’n dynn arnoch yn ariannol, gallwch wneud cais i’r Rhaglen Cymorth Ariannol.

Cam 3: A oes rhaid i chi ailadrodd y flwyddyn?

Os ydych wedi methu mwy na 60 o gredydau, ni fydd y rhan fwyaf o ysgolion yn caniatáu i chi ailsefyll eich arholiadau/asesiadau ym mis Awst gan y bydd yn ormod o waith i chi ei wneud mewn amser byr. O dan yr amgylchiadau hyn, gallech gael y cyfle i ailadrodd eich modiwlau yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf a rhaid i chi eu pasio cyn mynd ymlaen i gam nesaf eich cwrs.

Mae dwy fath o flwyddyn ailadrodd: ailadrodd fel myfyriwr mewnol neu ailadrodd fel myfyriwr allanol. Mae gwahanol ofynion academaidd ar gyfer y ddau opsiwn hyn, a goblygiadau ariannol hefyd. Byddem yn eich cynghori i ddarllen y wybodaeth ar y fewnrwyd neu os ydych chi’n fyfyriwr cartref neu’n dod o’r UE, cysylltwch â’r Tîm Cyngor ac Arian os hoffech eglurhad pellach.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, bydd ailadrodd modiwlau fel myfyriwr mewnol neu allanol hefyd yn effeithio ar eich statws o ran fisa. Mae canllawiau ar gael ar dudalennau ISS ar y fewnrwyd, neu siaradwch ag aelod o’r Tîm Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Cam 4: Ystyriwch a’i hwn yw’r cwrs iawn i chi

Efallai byddwch yn dechrau cwestiynu ai dyma’r cwrs iawn i chi neu efallai ei fod wedi cadarnhau eich amheuon nad dyma’r cwrs iawn i chi.

Dylech drafod opsiynau cwrs gyda chynghorydd gyrfaoedd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Os ydych wedi penderfynu nad dyma’r cwrs i chi, ac rydych eisiau trosglwyddo i gwrs arall neu i sefydliad gwahanol, gellir gweld rhagor o wybodaeth am drosglwyddo ar y fewnrwyd.

Gall trosglwyddo effeithio ar eich cymhwysedd i dderbyn cyllid, felly gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl ffeithiau cyn trosglwyddo.  Os oes angen i chi ailwirio rhywbeth neu eisiau cadarnhad am rhywbeth, ac rydych yn fyfyriwr cartref neu’r Undeb Ewropeaidd, cysylltwch â ni yn y Tîm Cyngor ac Arian.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, bydd trosglwyddo i gwrs gwahanol, yn y rhan fwyaf o achosion, yn effeithio ar eich statws mewnfudo felly gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl ffeithiau cyn trosglwyddo.  Cymerwch olwg ar ein tudalennau ar y fewnrwyd os ydych yn bwriadu gwneud unrhyw newidiadau i’ch cwrs neu cysylltwch ag aelod o’r Tîm ISS am gyngor. Gallai trosglwyddo heb geisio cyngor gan ISS yn gyntaf olygu na allwch gwblhau eich astudiaethau yn y DU.

Cam 5: Oes gennych chi sail ar gyfer apelio?

Os ydych wedi penderfynu mai hwn yw’r cwrs iawn i chi, ond roedd ffactorau a effeithiodd ar eich perfformiad nad oedd y bwrdd arholi yn ymwybodol ohonynt,os ydych am roi gwybod amdanynt nawr bydd angen i chi apelio yn erbyn penderfyniad y bwrdd arholiadau.  Mae rhagor o wybodaeth am broses Apêl Academaidd i’w gweld ar y fewnrwyd.  Os oes angen cymorth gyda’ch apêl, bydd Cyngor i Fyfyrwyr yn eich Undeb Myfyrwyr yn gallu eich cefnogi drwy’r broses hon. Cofiwch fod terfynau amser ar gyfer y broses apelio, ac mae’n rhaid i fyfyrwyr ddechrau apêl o fewn 28 diwrnod ar ôl i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi.

Cysylltwch â ni

Bydd y Tîm Cyllid a Chyngor i Fyfyrwyr (ar gyfer myfyrwyr cartref a’r UE) a Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol (i fyfyrwyr rhyngwladol) ar gael drwy gydol yr haf felly mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych am eich canlyniadau.

Cyngor a Chyllid Myfyrwyr:
Ffôn: 02922 51 8888 Ebost: adviceandmoney@caerdydd.ac.uk

Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol:
Ffôn: 02922 51 8888 Ebost: ISS@caerdydd.ac.uk

Dymuniadau gorau,
Einir, Rheolwr Cyngor a Chyllid Myfyrwyr dros dro

Eich adborth a’ch cymorth os gwelwch yn dda

Oedd y blog yma’n ddefnyddiol?  Helpwch ni drwy roi sylwadau yn y bar isod, a nodi unrhyw gwestiynau yno hefyd.

Er mwyn ein helpu ni i helpu mwy o’ch cyd-fyfyrwyr, ail-drydarwch neu rhannwch y blog hwn drwy ddefnyddio’r botymau rhannu.

Eich Bywyd fel Myfyriwr, gyda Chefnogaeth.

Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr amrywiaeth o wasanaethau pwrpasol i helpu myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar eu hamser yma, gan gynnwys: Cyngor ac ArianGyrfaoedd a ChyflogadwyeddCwnsela, Iechyd a LlesAnabledd a Dyslecsia a Chefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol.

Mae’r Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ym 50 Plas y Parc ar Gampws Cathays, ac yn Nhŷ Aberteifi ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.

Cewch ragor o fanylion am wasanaethau, digwyddiadau, amseroedd agor a chysylltiadau, chwiliwch am ‘cefnogaeth a gwasanaethau’ ar Fewnrwyd y Brifysgol.

Comments

No comments.

Leave a Reply