Skip to main content

CymunedDysguIaithIsraddedigLlenyddiaethPolisiProfiad myfyrwyr

Sbarduno llwyddiant

12 Mehefin 2019
Fel myfyriwr ôl-raddedig yn yr Ysgol, byddwch yn cael eich croesawu i gymuned gyfeillgar ac agos-atoch, ac yn derbyn ystod eang o gyfleoedd i ehangu eich gorwelion a datblygu eich profiad proffesiynol.
Cychwynnodd Osian Morgan ar ei astudiaethau MA ym mis Medi 2018 ar ôl cwblhau gradd israddedig yn yr Ysgol. Dyma ei brofiad e.

Dewisais astudio’r rhaglen MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd gan ei bod yn radd gyffrous, amrywiol a hynod ddiddorol. Yr hyn rwyf wedi ei fwynhau fwyaf yw cael y cyfle i gael blas ar wahanol agweddau o’r Gymraeg fel disgyblaeth academaidd, o lenyddiaeth i ieithyddiaeth, ac o bolisi iaith i gymdeithaseg iaith. Cyn dechrau’r radd, rhaid imi gyfaddef bod llawer o’r meysydd hyn yn anghyfarwydd iawn imi, ond drwy gael blas ar wahanol feysydd, rwyf bellach wedi ennyn diddordeb ac wedi ymchwilio i feysydd nad oeddwn yn gwybod am eu bodolaeth cyn i mi ddechrau yn yr Ysgol. Mae wedi bod yn fraint i gael profi amrywiaeth syfrdanol y Gymraeg fel disgyblaeth academaidd, a gweld gyda fy llygaid fy hun fod y radd hon yn agor llawer mwy o ddrysau na drws yr ystafell ddosbarth neu’r swyddfa gyfieithu yn unig.

Er mai canolbwyntio’n benodol ar bolisi iaith a chynllunio ieithyddol rwyf yn ei wneud ar hyn o bryd, mae’n debyg mai sosioieithyddiaeth yw’r maes sydd wedi fy ysbrydoli fwyaf.

Mae astudio sosioieithyddiaeth, a dysgu am y ffactorau sy’n dylanwadu ar y ffyrdd yr ydym oll yn defnyddio ein hiaith neu ieithoedd, wedi gwneud imi feddwl yn wahanol am y ffyrdd yr wyf yn defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg o ddydd i ddydd.

Mae fy nhraethawd hir yn ymchwilio i weithgareddau cynllunio ieithyddol yng Nghymru, gan werthuso i ba raddau mae datblygiadau diweddar ym maes polisïau newid ymddygiad wedi dwyn ffrwyth fel arf bolisïol ddefnyddiol i newid ymddygiad ieithyddol siaradwyr Cymraeg. Wrth ymchwilio i’r maes cyffrous hwn dan arweiniad yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, rwyf wedi derbyn cefnogaeth arbenigol wedi ei theilwra ar fy nghyfer, sydd wedi fy ysgogi a fy herio i gynnal yr ymchwiliad i’r safon orau posib.

Heb os, un o’m hoff bethau am Ysgol y Gymraeg yw’r gymuned glos, gefnogol a chartrefol ynddi, a’r berthynas agos rhwng y myfyrwyr a’i gilydd, a rhwng y myfyrwyr a’r staff academaidd a phroffesiynol.

Mae awyrgylch yr ysgol yn un unigryw, lle gall myfyrwyr fanteisio ar yr addysg flaenllaw sy’n gysylltiedig â Phrifysgol Grŵp Russell, heb aberthu’r ymdeimlad cymunedol a chyfeillgar sy’n rhan annatod o brofiad pob myfyriwr yn Ysgol y Gymraeg.

Mae’r radd hon yn cynnig cyfle euraidd i gael blas ar amryw o feysydd gwahanol, a hynny yng nghymuned glos, gyfeillgar a chartrefol yr Ysgol. Beth bynnag yw’ch cefndir academaidd a’ch diddordebau ymchwil, gallaf ddweud â hyder y gall y radd hon gynnig darpariaeth academaidd gyffrous, diddorol a safonol ar eich cyfer. Ewch amdani!