Skip to main content

DysguIaithProffesiynolYmgysylltu

Cymraeg mewn Blwyddyn

5 Tachwedd 2019

Dilynodd Mathias Maurer gwrs ‘Cymraeg mewn Blwyddyn’ y Cynllun Sabothol o fis Medi 2018 i fis Gorffennaf 2019 ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl sawl ymgais flaenorol i ddysgu Cymraeg, y cynllun sabothol ‘Cymraeg mewn Blwyddyn’ a ganiataodd o’r diwedd iddo droi’n siaradwr ac athro Cymraeg hyderus.

Rhan o fy rôl fel athro cynradd yn yr adran cyfrwng Saesneg ydy dysgu Cymraeg fel ail iaith. Cyn i mi droi’n athro, roeddwn i wedi ennill sgiliau Cymraeg sylfaenol drwy’r cwrs Mynediad Un gyda Chymraeg i Oedolion, a’r cwrs llafar Say Something in Welsh. Er fy mod i’n gallu cyflwyno’r cwricwlwm Cymraeg cynradd, roeddwn i bob amser yn teimlo basai meistrolaeth well ar yr iaith yn fy helpu i fod yn athro Cymraeg gwell hefyd. Felly, roedd cael lle ar gwrs Cymraeg mewn Blwyddyn y Cynllun Sabothol yn gyfle euraidd i fi.

Nod y cwrs, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ydy cynyddu nifer yr athrawon cynradd sy’n gallu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae’r cwrs yn unigryw achos mae e’n cyfuno dysgu’r iaith ei hun ag astudio methodoleg sydd yn berthnasol i’r ystafell ddosbarth gynradd. Addysgwyd y ddwy elfen yn effeithiol iawn gan ein tîm o bedwar tiwtor, ac roedd eu cyfoeth o wybodaeth ac ystod o brofiadau yn allweddol wrth sicrhau bod y cwrs yn llwyddiant.

Mae dysgu iaith newydd yn waith caled. Cymerodd bod yn ôl yn rôl y dysgwr am bum niwrnod yr wythnos rywfaint o addasu i bob un ohonon ni ar y rhaglen, ond roedd hynny hefyd yn cynnig y cyfle unigryw i weld o’r tu mewn beth mae ein disgyblion yn ôl yn yr ysgol yn mynd drwyddo bob dydd.

Gwnaeth profi amrywiaeth o strategaethau addysgu effeithiol a chael amser i hogi fy arferion astudio personol fy hun fy helpu i gael syniad llawer gwell o sut rydw i eisiau dysgu Cymraeg yn ôl yn yr ysgol, a sut gallaf i ddatblygu defnydd achlysurol y Gymraeg ar draws pob pwnc yn effeithiol.

Cyflawnwyd asesiad cwrs trylwyr a pharhaus trwy gyfuniad o bortffolios, adnoddau ac arsylwadau gwersi micro. Yn y sesiynau micro-ddysgu rheolaidd hyn, trodd ein dosbarth o athrawon cynradd yn ddisgyblion cynradd ufudd iawn wrth i un ohonon ni gyflwyno gwers Gymraeg o 20 i 25 munud, trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig (ac oedd hynny yn eithaf brawychus ar y dechrau)! Yn ystod y flwyddyn, chwaraeodd y cyfleoedd rheolaidd hyn i wella ein methodoleg, creu cronfa o adnoddau addysgu a datblygu ein defnydd o’r Gymraeg mewn ystafell ddosbarth semi-realistig ran enfawr wrth ein paratoi ar gyfer ein rôl fel athrawon Cymraeg yn ôl yn ein hysgolion.

Rydw i’n fwy na hapus gyda fy nghynnydd o ran siarad ac wrth addysgu Cymraeg, ac roeddwn i’n wirioneddol gyffrous am fynd yn ôl i’r ysgol er mwyn defnyddio fy sgiliau newydd yn fy ystafell ddosbarth fy hun. Yn bwysicach fyth, rydw i’n teimlo bod y cwrs wedi rhoi’r cyfle i fi gael effaith tu hwnt i fy ymarfer personol. Y her nesaf fydd i drawsnewid addysgu Cymraeg yn raddol trwy fentora a chydweithio â chydweithwyr sydd ddim wedi manteisio ar y cyfle gwych hwn.

Rydw i’n argymell cwrs Cymraeg mewn Blwyddyn y Cynllun Sabothol yn gryf i unrhyw athrawon cynradd cyfrwng Saesneg sydd eisiau dod yn siaradwyr Cymraeg rhugl a gwella eu haddysgu Cymraeg fel ail iaith yn sylweddol.