Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Cymraeg

Paratoi ar gyfer Cyfweliadau Prifysgol Ffisiotherapi

10 Ionawr 2019

Mae dyddiad cau terfynol am gais UCAS ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi 2019 yn agosáu. Ar y 15fed o Ionawr, bydd gan Brifysgolion y gwaith o adolygu ymgeiswyr a chynnig lleoedd a chyfweliadau. Efallai y bydd y rhai a gymhwysodd cyn Hydref 15 2018 eisoes wedi cael cyfweliadau ac efallai y cynigiwyd lleoedd iddynt yn barod! Nid yw pob cwrs prifysgol yn ei gwneud yn ofynnol i chi fynychu cyfweliadau. Mae rhan fwyaf o gyrsiau sy’n ymwneud â gofal iechyd yn hoffi cwrdd â’u hymgeiswyr i asesu eu haddasrwydd ar gyfer cwrs a’r maes ffisiotherapi! Mae bod yn ffisiotherapydd llwyddiannus yn gofyn am broffil academaidd da ond mae eich rhinweddau personol yn bwysig hefyd ac yn anodd portreadu ar bapur. Felly, cyfweliad yw eich cyfle i ddangos eich personoliaeth. Efallai y bydd y syniad o gyfweliad yn frawychus felly rydym wedi creu rhestr o gynghorion i’ch helpu i baratoi.

Darllenwch y wybodaeth gyfweliad a gohebiaeth gan y brifysgol yn ofalus.

Ar adeg eich gwahodd i gyfweliad, rhoddir manylion ar leoliad, yr hyn a ddisgwylir gennych chi, yr hyn y mae angen i chi ei gyflwyno a’i fformat cyfweld. Mae rhai prifysgolion yn cynnal cyfweliad panel; lle byddwch chi’n eistedd i siarad ag aelodau tîm y cwrs a fydd yn holi cwestiynau penodol, efallai y bydd eraill yn cynnal cyfweliad panel ac yna cyfweliad grŵp i asesu sut rydych chi’n gweithio mewn tîm, a bydd rhai, megis Prifysgol Gaerdydd, yn rhedeg rhywbeth o’r enw ‘ Mini Multiple Interviews ‘(MMIs) lle byddwch yn cylchdroi o amgylch nifer o orsafoedd gyda chymysgedd o gwestiynau i’w hateb a thasgau i’w cyflawni. Fydd gwybod beth i’w ddisgwyl yn osgoi trafferth ar y diwrnod. Cofiwch, os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn eich cyfweliad i gysylltu â thîm derbyn y prifysgolion hynny i’ch helpu chi.

Cynlluniwch eich taith

Ymchwilio i’r lleoliad a’r ffordd orau i gyrraedd. Bydd cynllunio eich taith a’ch amser teithio yn rhoi’r cyfle gorau i chi gyrraedd yn brydlon ac yn barod i berfformio ar eich ‘orau. Os ydych chi’n teithio pellter hir, gall fod yn syniad da aros dros y noson cyn er mwyn i chi gael cyfle i orffwys ac ymlacio. Beth am bwy fydd yn dod gyda chi? Mae llawer o ymgeiswyr yn mynychu gyda’u rhieni/gwarcheidwaid. Ni fydd rhieni/gwarcheidwaid yn rhan o’r broses gyfweld, ond mae’n gyfle da iddynt edrych o gwmpas y brifysgol a chwrdd â staff y cwrs os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny ar ddiwrnod agored. Mae rhai ymgeiswyr yn teithio ar eu pennau eu hunain – dewiswch yr hyn sydd yn orau i chi. Fel rheol, mae’n arfer da i gyrraedd o leiaf 15 munud o flaen llaw i ganiatáu amser i chi ddod o hyd i’r stafell ac ymlacio ychydig cyn dechrau eich cyfweliad. Gwnewch yn siŵr bod gennych rif cyswllt ar gyfer lle rydych chi’n mynd rhag ofn i chi ddod ar draws unrhyw broblemau.

Gwnewch eich ymchwil

Ymchwilio i’r holl wybodaeth a ddarperir gan eich prifysgolion ynglŷn â’r cwrs ffisiotherapi. Darllenwch grynodeb y cwrs; a oes elfen benodol sydd o ddiddordeb i chi? Pam ydych chi’n dewis astudio i fod yn ffisiotherapydd? Beth sy’n apelio atoch am y brifysgol benodol honno? Efallai y byddai’n ddefnyddiol siarad â rhywun sydd eisoes yn gwneud y cwrs, mae yna lawer o wefannau gyda fforymau sy’n caniatáu ichi ofyn am gyngor gan fyfyrwyr sy’n astudio ar hyn o bryd.

Bydd angen i chi ddangos dealltwriaeth o’r maes proffesiwn ffisiotherapi. Chwiliwch am erthyglau papur perthnasol a chyhoeddiadau proffesiynol. Gall Cymdeithas Siartredig y Ffisiotherapi a’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal fod yn lleoedd defnyddiol i’w dechrau. Deall yr hyn mae’n ei olygu i fod yn ffisiotherapydd cymwys a’r hyn a ddisgwylir ohonynt. Does neb yn disgwyl ichi wybod popeth ond mae angen ichi ddangos eich bod yn angerddol am astudio i ddod yn ffisiotherapydd.

Paratowch gyda ffug gyfweliadau

Os ydych chi’n nerfus, mae ymarfer yn ford wych o baratoi ar gyfer y math o gwestiynau y gofynnir i chi. Gallwch ofyn i athro neu gynghorydd gyrfaoedd yn eich ysgol roi cyfweliad ffug i chi. Efallai y gall ffrind neu berthynas cynnal cwis ar rai o’r cwestiynau anoddach. Edrychwch ar yr erthygl hon ar gwestiynau cyfweliad prifysgol i weld y math o gwestiynau y gallwch eu disgwyl.

Adolygwch eich datganiad personol

Efallai y gofynnir i chi am rywbeth yr ydych wedi’i ysgrifennu yn eich datganiad personol. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn atgoffa’ch hun o’r hyn rydych wedi’i ysgrifennu er mwyn i chi allu siarad amdano gyda’r cyfwelydd. Nid oes unrhyw gyfwelwyr yn ceisio eich dal chi allan ond hytrach cynnig cyfle i chi ehangu ar rai o’ch credoau a’ch profiadau.

Byddwch chi eich hun

Nid yw’n byth yn beth drwg i ymlacio yn y cyfweliad gan fod prifysgolion ‘dim ond am ddod i adnabod chi fel person. Fodd bynnag, mae’n bwysig parhau i fod yn broffesiynol. Ystyriwch beth rydych chi’n ei wisgo; dim byd yn rhy ddatgelu neu’n amhriodol, yn achlysurol smart yn aml y ffordd i fynd, ond os ydych chi’n teimlo’n fwy cyfforddus yn gwisgo’n ffurfiol ar gyfer cyfweliad. Mae hynny’n iawn hefyd!

Gwnewch y benderfyniad cywir i chi

Efallai na fyddwch wedi gwneud eich penderfyniad terfynol ynglŷn â pha brifysgol yr hoffech ei astudio ynddo eto. Felly, defnyddiwch y cyfweliad fel siawns i ddod i nabod teimlad am y lle. Ydyn nhw’n gwneud i chi eisiau astudio yno? Ydyn nhw’n gosod eu hunain ar wahân i brifysgolion eraill? Mae rhaid i’r brifysgol dewis chi, ond hefyd mae rhaid i ti ddewis y brifysgol gywir i chi. Wedi’r cyfan, rydych chi ar fin treulio tair blynedd o’ch bywyd yno!

Adnoddau Pellach (Ymddiheuriadau gan fod yr adnoddau hyn ar gael dim ond yn Saesneg)

5 awgrym ar gyfer cyfweliad prifysgol ffisiotherapi

Arweiniad Physiopedia i baratoi cyfweliadau

Cwestiynau Cyfweliad Prifysgol Ffisiotherapi

Cyfweliadau Cyfrwng Cymraeg

Yn penodol yn Prifysgol Caerdydd, mae na hawl i ti mynychu’r cyfweliad trwy gyfrwng y Gymraeg os y mynnwch. Dilyn y gyngor yn eich gwahoddiad i gyfweliad. Mae hon yn unigrhyw i Brifysgol Gaerdydd.

Pob lwc os ydych chi’n aros i glywed os oes gennych gyfweliad neu os oes gennych un yn dod i fyny! Os ydych eisoes wedi cael eich cyfweliad, a ydych wedi clywed yn ôl? A allwch chi gynnig unrhyw awgrymiadau i’r rhai sydd am fynd ar yr un siwrnai?