Skip to main content

Cymraeg

Gwneud cais am Brifysgol; Profiad Gwaith Ffisiotherapi. 

19 Ebrill 2018

Wrth wneud cais i astudio Ffisiotherapi yn y Brifysgol, mae angen i chi ddangos eich bod yn deall yn union beth yw ffisiotherapi a beth mae ffisiotherapyddion yn ei wneud. Mae prifysgolion yn edrych yn ffafriol ar ymgeiswyr sy’n dangos dealltwriaeth dda o’r maes a chyflwyno tystiolaeth o ymchwilio’r rôl yn eu datganiadau personol. Yn aml, disgwylir i’r ymgeiswyr hynny sy’n cael eu cyfweld i ateb cwestiynau ynglŷn â materion  ffisiotherapi cyfredol, yn ogystal ag am ofal iechyd a chymdeithasol. Nid yw profiad gwaith mewn ffisiotherapi yn hollol hanfodol, ond gallai fod o gymorth wrth i chi wneud cais i astudio ffisiotherapi.

Efallai na fydd amser gan rai adrannau ffisiotherapi o fewn y GIG na chlinigau preifat, i gefnogi myfyrwyr ar brofiad gwaith yn ystod cyfnodau prysur; ni allant bob amser ateb y galw. Mae ymgeiswyr wedi datgan eu bod yn aml yn teimlo’n rhwystredig wrth geisio trefnu profiad gwaith ac yn  datgan na  gawsant unrhyw lwc. Peidiwch â digalonni- mi fyddai profiad gwaith mewn unrhyw agwedd o ofal iechyd yn ddefnyddiol i chi, cofiwch dyfal donc a dyrr y garreg!

Wrth i diwtoriaid derbyn y Brifysgol fynd ati i adolygu’ch datganiad personol, maent yn edrych am nodweddion unigryw sy’n gwneud ffisiotherapyddion da. Bydd angen i chi drafod eich profiadau bywyd a dangos tystiolaeth, megis eich bod chi yn

 • medru cyfathrebu’n effeithiol a meddu ar sgiliau rhyngbersonol da, gyda’r gallui ddangos empathi, amynedd a sensitifrwydd.
 • gallu gweithio’n dda arei ben ei hun, yn gallu hunan gymhelli,yn dangos menter a bod gennych sgiliau trefnu da.
 • gweithio’n ddafel rhan o dîm, wedi bod arweinydd o rywfath, a/neu gallu ysgogi eraill.
 • wedi dangos neu cymryd cyfrifoldeb am sefyllfa / tasg, gan arddangos sgiliau datrys problemau.
 • deall gofynion gweithio mewn maes gofal iechyd / fel ffisiotherapydd, yn gallu gweithio dan bwysau.
 • â diddordeb mewn anatomeg a ffisioleg a gwella iechyd pobl.

Yn aml, gallwch ddangos tystiolaeth o lawer o’r uchod o brofiadau bywyd rydych chi eisoes wedi cael. Ydych chi erioed wedi gwirfoddoli ar gyfer elusen? Wedi cymryd rhan mewn rhaglen fentor yn y Chweched Dosbarth / Coleg? Wedi gweithio gydag eraill mewn swydd ran-amser? Wedi gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind? Wedi bod yn aelod o dîm chwaraeon neu grŵp o ryw fath? Mae yna lawer mwy o enghreifftiau, mae’n siwr eich bod eisoes wedi cael llawer o brofiadau y gallwch chi eu trafod, heb eich bod wedi ystyried eu bod yn berthnasol!

Tabeth, os hoffech chi drefnu rhagor o brofiad, allwch ddechrau trwy gysylltu â’r canlynol :-

 • Eich adrannau ffisiotherapi mewn ysbytai GIG lleol.
 • Adrannau ffisiotherapi mewn unrhyw ysbytai preifat cyfagos (e.e. Spire Healthcare, Nuffield Health, BMI Healthcare ).
 • Clinigau Ffisiotherapi Preifat (Chwiliwch glinigau preifat yn eich ardal chi trwy ddefnyddio Physio2U Directory).
 • Ffisiotherapyddion clybiau chwaraeon lleol – drwy e-bostio’r clwb efallai.
 • Ysgolion ac unedau anghenion arbennig ar gyfer plant ac oedolion anabl.
 • Gwaith gwirfoddol gydag elusennau yn eich ardal leol fel Parkinson’s UK, MS Society, Age UK, elusennau strôc neu elusennau anaf yr ymennydd.

Peidiwch â phoeni os na allwch ddod o hyd i brofiad gwaith, nid yw’n hanfodol cyn i chi wneud cais. Cofiwch feddwl am brofiadau bywyd rydych chi eisoes wedi eu cael yn yr ysgol, yn y gweithle ac yn y cartref!

Ydych chi wedi trefnu profiad gwaith ffisiotherapi? Sut oedd y profiad ? Rhowch eich sylwadau isod neu danfon tweet!

@CardiffUPhysio