Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Being a PhysiotherapistCymraeg

Bod yn Ffisiotherapydd: Beth fydda i yn ei wneud?

17 Ebrill 2018
Physiotherapy- a world of opportunities.
Physiotherapy- a world of opportunities.

Mae’n amser hynod o gyffrous i fod yn gweithio fel Ffisiotherapydd. Mi fydd yna nifer o heriau ond llawer o wobrau, fwy na dim bydd yn sbri! 

Byddwch yn gweithio mewn nifer o wahanol leoliadau yn rhinwedd eich swydd fel gweithiwr proffesiynol mewn maes gofal iechyd. Mae nifer fawr o ffisiotherapyddion yn gweithio o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) ond mae modd gweithio mewn gofal iechyd preifat, cymunedau, byd chwaraeon, elusennau, prifysgolion a diwydiant. Ym mhob amgylchedd, mae ffisiotherapyddion yn gweithio mewn llawer o feysydd arbenigol, megis:

 • Cyhyrysgerbydol (Esgyrn, cymalau ac anafiadau i’r cyhyrau)
 • Orthopaedeg (Cywiro problemau gydag esgyrn a chymalau)
 • Niwrolegol (A achosir gan broblemau ac anafiadau i nerfau a’r system nerfol fel strôc, sglerosis ymledol, anaf y cefn a’r pen)
 • Respiradol (Problemau gyda’r ysgyfaint ac anadlu)
 • Iechyd Meddwl (Helpu pobl sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl i gadw’n heini ac yn iach)
 • Paediatreg (Gweithio gyda phlant â salwch, anabledd a diffygion cam)
 • Iechyd Galwedigaethol (Helpu pobl i gadw’n ac iach ac yn heini yn y gweithle)
 • Anabledd Dysgu (Helpu pobl ag anawsterau dysgu i fyw bywydau mwy annibynnol)
 • Gofal Henoed (Helpu pobl hyn i gadw’n heini, yn iach ac yn fwy annibynnol)
 • Chwaraeon (Cadw anifail am ddim i chwaraewyr chwaraeon ac adfer anafiadau i ddychwelyd i chwaraeon)
 • Ymchwil ac addysgu.

Gyda mwy a mwy o bobl yn cydnabod manteision ffisiotherapi, mae’r maes yn dal i dyfu bob blwyddyn! Fel myfyriwr ffisiotherapi, bydd llawer o gyfleoedd i chi ddysgu mewn gwahanol arbenigeddau. Os dewiswch fynd i’r GIG ar ôl i chi adael y brifysgol, byddwch yn debygol o weithio mewn swydd sy’n cynnig cylchdroi’n rheolaidd mewn nifer o feysydd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn symud i ardal arbenigol newydd bob ychydig fisoedd, ffordd wych o ddarganfod pa arbenigedd sy’n eich siwtio wrth i chi symud ymlaen yn eich gyrfa.

Wrth fynychu’r brifysgol, byddwch yn dysgu am anatomeg ddynol, iechyd, anafiadau a nifer o gyflyrau gwahanol, sgiliau cyfathrebu, sgiliau ymchwil yn ogystal â dysgu am driniaethau ac am ddefnyddio offer pwrpasol. Mae cyrsiau ffisiotherapi yn cynnwys 1000 awr o ymarfer clinigol, lle byddwch yn dysgu’n ymarferol yn y gweithleoedd gyda ffisiotherapyddion go iawn.

Os ydych yn caru pobl ac yn gallu cyfathrebu’n dda, byddwch yn hoffi’r ystod fawr o bobl y mae ffisiotherapyddion yn cyd-weithio gyda. Fe wnewch chi wrando ar gleientiaid i ddarganfod eu problemau a phenderfynu pa driniaethau fydd yn eu helpu i gyrraedd eu nodau – ond peidiwch â phoeni, ni fyddwch ar eich pen eich hun. Mae ffisiotherapyddion yn gweithio mewn timau sy’n cynnwys ffisiotherapyddion profiadol a ffisiotherapyddion cynorthwyol i gefnogi ffisiotherapyddion iau a newydd i ddatblygu a llewyrchu. Mae gweithio fel tîm yn golygu y gallir darparu’r gofal gorau i gleientiaid a chleifion mewn unrhyw leoliad.

Mewn gofal iechyd, mae ymchwil bob amser yn y cefndir, yn wir mae’n rhan o gyfrifoldeb ffisiotherapydd i fod yn gweithredu’n gyfoes, ac felly byddwch chi bob amser yn dysgu ac yn arbrofi pethau newydd. Dyma beth sy’n gwneud gweithio fel ffisiotherapydd mor gyffrous! Bydd llawer o ffisiotherapyddion yn mynychu cyrsiau a chynadleddau er mwyn dysgu mwy a diweddaru ei sgiliau. Bydd rhai yn dewis astudio i gwblhau addysg bellach ar ffurf tystysgrifau ôl-raddedig a Graddau Meistr mewn meysydd sydd o ddiddordeb iddynt, ond nid pawb sy am wneud hynny.

Diwedd y gan yw’r geiniog- ydy’r swydd yn talu’n dda? Yn fyr, ydy! Gall ffisiotherapydd newydd ddisgwyl ennill tua £ 21,000 y flwyddyn gyda chynnydd blynyddol wrth ddod yn fwy profiadol. Gall ffisiotherapydd arbenigol profiadol iawn ennill hyd at £ 41,000.

Gobeithio y cewch flas bach o’r hyn y gall ffisiotherapyddion ei wneud, a’r cyfleoedd gyrfa gydol oes.

Mae yna lawer o ffynonellau o wybodaeth bellach ar gael ac rydym wedi darparu rhai dolenni yma;

Gyrfa mewn Ffisiotherapi – Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Ffisiotherapydd – Y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol

Ffisiotherapydd – Prospects.co.uk

Cwrs Ffisiotherapi – Prifysgol Caerdydd (Am restr o holl gyrsiau Ffisiotherapi’r DU, cliciwch yma)

Cadwch mewn cysylltiad â pharhau i ymweld â ni am ragor o wybodaeth am yrfaoedd Ffisiotherapi!

 @cardiffUPhysio