Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Uncategorized

Darn bach o Jigso / The Bigger Picture

17 April 2014
Poster a chafodd ei chyflwyno yng Nghynhadledd Cwricilwm, Mawrth 2014
Poster a chafodd ei chyflwyno yng Nghynhadledd Cwricilwm, Mawrth 2014/ Poster presented at Curriculum Conference, March 2014

Mae’r prosiect yma i gyd am gydweithio ac mae yna deimlad cryf ei fod yn rhan o uchelgais llawer yn fwy.

Prifysgol Caerdydd 

Yn strategol, mae’r Brifysgol wedi datgan ei hymrwymiad i ddatblygu darpariaeth Cymraeg a naws Cymreig nid yn unig drwy lansiad ei Chynllun Iaith ar Fehefin yr 3ydd, ond hefyd drwy’r Cynllun Strategol ehangach sef ‘Y Ffordd Ymlaen’. Mae darlithwyr brwd bron ymhob ysgol yn y Brifysgol yn gweithio i gynyddu darpariaeth Cymraeg. Mae rhai, fel fi, yn cael eu hariannu gan y Coleg Cymraeg, a rhai yn ei wneud oherwydd eu diddordeb mewn hyrwyddo’r iaith, ac er lles y myfyrwyr. Fel byddech yn disgwyl, rydw’n gweithio’n agosach gyda’r rhai sydd yn gweithio i ddatblygu Cymraeg yn y pynciau iechyd, gan fod gennym amcanion tebyg iawn. Rydym am flaenoriaethu datblygiad cwrs cyfathrebu ar draws y pynciau iechyd mewn partneriaeth gyda’r Ysgol Gymraeg.

Cenedlaethol 

Rydw i’n is-gadeirydd ar y Panel Iechyd a Meddygaeth Cenedlaethol sydd yn rhoi argraff ehangach o’r ddarpariaeth Cymraeg yn y maes addysg. Un o fy mhif cydweithwyr yw Dr Heledd Iago o Goleg Meddygol Prifysgol Abertawe. Rydym ni’n edrych ar y posibilrwydd o ail-atgyfodi’r syniad o’r ‘Meddyg Cymreig’ a chawsom gyfarfod da gyda GMC Cymru i gyflwyno ein gwaith yn ddiweddar. Mi wnaethom ni gyflwyno’r poster (hefyd gyda Dr Zoe Morris-Williams o’r Ysgol Gwyddorau Iechyd) i ddatgan ein blaenoriaethau ar gyfer 2013-2015. Fel mae’r poster yn crynhoi, mae ein gwaith nid yn unig yn cyfrannu at flaenoriaeth y Llywodraeth i ddatblygu addysg uwch Cymraeg, ond hefyd i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog.

Rhyngwladol

Er bod addysg feddygol ddwyieithog yn gymharol gyffredin (yn enwedig yn Tsieina) nid yw addysg feddygol mewn iaith leiafrifol yn gyffredin iawn. Mae gwaith arbennig wedi ei wneud yng Nghanada, a bydd y datblygiadau yma yng Nghaerdydd yn ategu at yr hyn a wyddwn ynglŷn â hyfforddi myfyrwyr i weithio mewn cymunedau gydag iaith leiafrifol.

 

Poster a chafodd ei chyflwyno yng Nghynhadledd Cwricilwm, Mawrth 2014
Poster a chafodd ei chyflwyno yng Nghynhadledd Cwricilwm, Mawrth 2014

As I mentioned previously, this project is all about working collaboratively, and certainly this project at the School of Medicine in Cardiff has the feeling of being a small part of a much larger ambition.

Cardiff University

The University has committed to developing their Welsh medium provision through ‘The Way Forward’ and there is already an established team of lecturers across schools who contributing to this. Some, like me, are employed by the Coleg Cymraeg, but others are doing it out of interest and for the good of their students. I am naturally working closest with colleagues in the other health related professions as we have many common objectives. One of our priorities will be to establish a multi-disciplinary Welsh communications course in conjunction with the School of Welsh. In addition to this, the new Welsh Language Scheme will be launched on June 3rd, and will strengthen the institutional outlook towards the language.

 

All-Wales

I am the deputy chair of the Coleg Cymraeg Health and Medicine Academic Panel which has given me the wider perspective on Welsh medium health related education. Our remit is to realise the targets and ambitions set in the respective Academic Subject Plans. Within this group, we are closely aligned to development at the College of Medicine at Swansea Univeristy. Dr Heledd Iago and I are looking at the possibility of resurrecting the ‘Meddyg Gymreig’ concept and recently met with GMC Cymru for a mutually productive briefing. The poster above (co-presented with Dr Zoe Morris-Williams) summarising our work was co-presented at the Curriculum Conference in March 2014 and emphasises the wider scope of our work- not only to reach the Welsh Government objective of increasing Welsh medium provision in higher education, but also to be able to provide bilingual public services.

International

Although bilingual medical education is fairly widespread (especially in China), minority language medical education is naturally less common. There have been innovative developments in Canada and the work being done here at Cardiff will contribute to the body of knowledge in terms of preparing medical students to work with minority language communities.


Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *