Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Uncategorized

Gradd Meddygol yn y Gymraeg?// Welsh Language Medical Degree?

29 September 2014

**Bit of a long post! Scroll down for the English version!**

Un o’r cwestiynau yr wyf yn cael eu gofyn drwy’r amser pryd dwi’n dweud fy mod yn ‘datblygu cyfleoedd trwy gyfrwng y Gymraeg’ yw ‘Felly, y bwriad yw creu gradd feddygol yn uniaith Gymraeg?’ Er bod hyn yn gyffredin mewn gwledydd dwyieithog eraill (ee yng Nghanada a Gwlad Belg) nid y model hwn y byddwn yn ei mabwysiadu yng Nghaerdydd. Felly, beth yw diben hyn i gyd?

Yn ei hanfod, y nod yw datblygu meddygon dwyieithog sydd yr un mor gyfforddus yn glinigol yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Os bydd y GIG a Llywodraeth Cymru i fodloni eu hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus dwyieithog, mae angen i’n myfyrwyr ni (sef arweinwyr y proffesiwn meddygol yng Nghymru y dyfodol) i arloesi gwasanaeth ieithyddol priodol ar gyfer poblogaeth Cymru.

Felly beth yw’r camau i’w cymryd?

1) Darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer ein myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg i ddatblygu eu hymarfer yn y ddwy iaith i allu defnyddio’r Gymraeg yn hyderus yn y gweithle.

Ar hyn o bryd, mae ein lleoliadau meddygon teulu yn y flwyddyn olaf yn cael eu nodi yn benodol Gymreig. Mae hyn oherwydd natur gofal sylfaenol ble mae’r ieithoedd a siaredir yn fwy rhagweladwy ac mae ein myfyrwyr yn gofyn am y lleoliadau hyn a chael cyfle i ryngweithio gyda chleifion a chydweithwyr yn y Gymraeg. Yn yr ysbytai, mae pethau ychydig llai pendant. Rhaid gofyn,  beth yw lleoliad ‘dwyieithog’ neu ‘Cymreig’? A yw’n un lle mae myfyrwyr ‘ynghlwm’ a ymgynghorydd sy’n siarad Cymraeg er nad yw’r cleifion yn siarad Cymraeg? A yw’n un lle maent mewn ardal sydd â chanran poblogaeth uchel sy’n siarad Cymraeg ond nad yw eu cydweithwyr yn medru’r iaith?

2) Rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i ddatblygu eu hysgolheictod yn y Gymraeg.

Bydd hyn yn bennaf drwy brosiectau  dewisol (SSCs) lle mae myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio ac ymchwilio y tu hwnt i’w cwricwlwm craidd. Mae prosiectau o’r fath eisoes yn rhedeg yn y Gymraeg ac yn draddodiadol boblogaidd iawn gan fod myfyrwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle i barhau i fireinio eu Cymraeg academaidd ac yn cael persbectif gwahanol.

3) Sicrhau bod yr holl fyfyrwyr, waeth beth yw eu mamiaith, yn cael mwy o ymwybyddiaeth o’r cyd-destun o weithio ac ymarfer yng Nghymru a’r effaith o ddeunydd yr ieithoedd yma.

Mae Cymru, fel cenedl ddwyieithog gyda bron i hanner miliwn o siaradwyr iaith leiafrifol sydd gyda statws cyfartal,  yn faes prawf perffaith i fyfyrwyr ymafael â chymhlethdodau mae dwyieithrwydd yn cyfrannu i gyfathrebiad  gyda chleifion, cydweithwyr a chyfoedion.

Fydd y mwyafrif o’r cymunedau maent yn gweithio ynddynt yn y pen draw yn ddwyieithog neu’n amlieithog, ac mae eu hyfforddiant yng Nghymru yn ffordd wych o archwilio sut i fynd ati  i ymgysylltu â, ac ennyn ymddiriedaeth mewn cleifion gyda mamiaith sy’n estron iddynt.

Mae gennym ddyletswydd i’r myfyrwyr i gyd i sicrhau eu bod yn cael eu paratoi ar gyfer eu hyfforddiant yn y cymunedau lle mae’r Gymraeg yn cael ei siarad yn gyffredin, ac yn mynd ati gyda brwdfrydedd a chwilfrydedd, nid anesmwythder ac ansicrwydd.

Mewn gwirionedd, mae’n fater o normaleiddio’r defnydd o’r Gymraeg yn ystod hyfforddiant meddygol i wneud yn siŵr bod y rhai sy’n dymuno ymgysylltu â hi yn gallu llwyr wneud hynny. Wrth gwrs, byddai’n braf pe gallai hyn hefyd yn cyfrannu at ein graddedigion sydd am aros yng Nghymru ar ôl cael profiad mor gynhwysol ac yn ddiwylliannol ddiddorol …

One of the questions I get asked all the time as I say that I’m ‘developing Welsh medium opportunities’ is ‘So the students will do their medical degree in Welsh then?’. Whilst this is common in other bilingual nations (e.g. in Canada and Belgium) this is not the model that we will be adopting at Cardiff. So what is this really all about?

Essentially, the goal is to develop bilingual doctors who are as comfortable clinically in Welsh as they are in English. If the NHS and Welsh Government are to meet their commitment to provide rigorous bilingual public services, we need our future leaders in the medical profession in Wales to pioneer a linguistically appropriate service for the population of Wales.

So how do we do this?

1)      Provide more chances for our Welsh speaking students to develop their practice in both languages to be able to confidently use Welsh in the workplace.

Currently, our GP placements in the final year are identified as specifically Welsh speaking due to the nature of primary care where you could argue that languages  spoken are more predictable.Our students request these placements and have the chance to interact with patients and colleagues in Welsh.

In the hospital placements, things are a bit more fluid and harder to pin down- what is a ‘bilingual’ or ‘Welsh speaking’ placement? Is it one where the students is ‘attached’ to a Welsh speaking consultant regardless of the linguistic profile of the patients? Is it one where they are in an area with a high population percentage who are Welsh speaking? Currently, our students do have what they describe as a ‘Welsh language experience’ but this tends to be hit and miss.

2)      Provide students with the chances to develop their scholarship in Welsh.

This will mainly be through SSC projects  (Student Selected Components) where students get the chance to study and research beyond their core curriculum. SSCs already run in Welsh and are traditionally very popular as students appreciate the chance to continue to hone their academic Welsh and gain a different perspective.

3)      Ensure that ALL students, regardless of their mother tongue, have an greater awareness of the context of working and practising in Wales and the impact of the languages used here on clinical practice.

Wales, as a bilingual nation with almost half a million speakers of a minority yet equal status language, is a perfect testing ground for all students to grapple with the added complexity that bilingualism brings to their communication with patients, colleagues and peers. They will encounter bilingualism wherever they end up working eventually, and this is a great way of exploring how to approach, engage with and engender trust in patients who’s mother tongue is anything but English.

We have a duty of care to these students to ensure that they are prepared for their training in the communities where Welsh is commonly spoken and approach it with enthusiasm and curiosity, not trepidation and uncertainty.

Essentially, it is about normalising the use of Welsh during medical training to make sure that those who wish to engage with it can wholeheartedly do so. Of course, it would be nice if this could also contribute to our graduates wanting to stay in Wales having had such an inclusive and culturally interesting experience…


Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *