Skip to main content
Coronavirus (COVID-19): Latest updates.

Uncategorized

Ymholi Ysgolion // Asking the Experts

30 September 2014
Ymweld gyda Ysgolion// Going back to School
Ymweld gyda Ysgolion// Going back to School

Un o amcanion fy swydd i yw ceisio darganfod pam mae’n niferoedd o fyfyrwyr o Gymru sydd yn ymgeisio i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd wedi disgyn yn gyson ers 2008.

Carys and Heledd presenting their posters about their Year 3 SSC project
Carys and Heledd yn cyflwyno eu posteri am eu prosiect- Gorff 2014

Dechreuwyd y gwaith i ddeal mwy am y rhesymau tu cefn i’r tuedd hyn drwy brosiect SSC 9 wythnos chafodd ei arwain gan Carys Jones a Heledd Griffiths, myfyrwyr o flwyddyn 3.
Drwy lunio holiadur a chysylltu gydag ysgolion yng Nghymru, fe werthuswyd barn ymgeiswyr ac athrawon am yr Ysgol Feddygol ac am brif ddylanwadau sydd yn effeithio ar ddewisiadau.

 Roedd canlyniadau’r prosiect hyn yn ddiddorol, a phenderfynwyd dilyn fyny ‘r gwaith cychwynnol hyn drwy gyfres o gyfarfodydd rhanbarthol gydag ysgolion.

Fuom yn llwyddiannus yn ymgeisio am arian gan Brosiect Cyfoethogi Ymgysylltiad Ysgolion Uwchradd a chynhaliwyd ein cyfarfod cyntaf yn fis Gorffennaf gyda 7 ysgol o’r De Ddwyrain.

Dyma rhai o’r pethau sydd wedi dod yn amlwg o’r darn cychwynnol hyn o waith:
1) Mae ymgeiswyr ac athrawon yn ystyried mynediad i’r cwrs meddygol yng Nghaerdydd yn gystadleuol. Mae hyn yn bositif nes iddo amharu ar hyder rhai ymgeiswyr.
2) Mae angen i ni weithio gyda disgyblion yn iau er mwyn codi uchelgais disgyblion yng Nghymru
3) Ysgol a rhieni yw’r dylanwad mwya’ ar ddisgyblion yn dewis meddygaeth fel gyrfa.
4) Nid oedd athrawon yn ymwybodol fod modd cysylltu yn uniongyrchol am gyngor gan y tîm derbyn

Mae ein hymgynghori gydag Athrawon yn parhau – wythnos nesa’ (Hydref 9fed) ym Mangor mewn partneriaeth gyda thîm profiad gwaith Ysbyty Gwynedd, ac yng Nghaerfyrddin ar Dachwedd 7fed gydag ysgolion y Gorllewin.
Fyddwn yn cael barn y rhai sydd yn gweithio gyda darpar fyfyrwyr am y ffyrdd orau i gydweithio yn fwy effeithiol ac i ddatblygu adnoddau pwrpasol i ysbrydoli, annog fwy i ymgeisio i feddygaeth, ac i’w paratoi yn fwy effeithiol ar gyfer y broses ymgeisio.
Cynghori darpar fyfyrwyr? Cysyllltwch i fod yn rhan o’r ymgynghoriad.

 

One thing I’m working on is trying to find out why the number of students from Wales who apply to the School of Medicine in Cardiff has fallen steadily since 2008. 

The work to try to understand more about contributing factors for this worrying trend started last summer with a student SSC project taken up by 2 Year 3 students, Carys Jones and Heledd Griffiths. Carys and Heledd undertook an evaluation of our school engagement and visited schools in Wales with a questionnaire for both prospective medics and teachers.

Carys and Heledd presenting their posters about their Year 3 SSC project
Carys and Heledd presenting their posters about their Year 3 SSC project

The results of their projects were interesting despite response numbers being low, and we decided to follow up the responses by holding a series of regional meetings with schools through the University’s Enriching Secondary School Engagement Project. We held our first meeting in July with 7 schools from South East Wales.

 

 

 

Here are some of the themes that emerged from this initial piece of work:

1 ) Candidates and teachers consider Cardiff School of Medicine as competitive in relation to other medical schools. This is seen as positive until it impairs the confidence of candidates to apply i.e. ‘Oh I won’t bother putting Cardiff down as a choice as it’s too competitive’

2 ) Engagement needs to happen earlier with younger pupils to raise their awareness of the profession and academic requirements and to raise their aspirations to consider medicine as a career

3 ) School and parents are the biggest influence on pupils who choose medicine as a career .

4 ) Teachers were not aware that they could contact the Admissions team directly for advice.

Our All-Wales consultation with teachers continues – next week (October 9th) in Bangor in partnership with the Work Experience team at Ysbyty Gwynedd, and we have invited schools in West Wales to join us on the 7th of November in Carmarthen. The aim of the Teacher Panels is to get the views of those who work with prospective students on how we can collaborate more effectively, develop resources dedicated to raising aspirations and encourage more Welsh students to apply to Medicine.

The results from this consultation will feed into a School Engagement Strategy and will ensure that pupils in Wales have the best possible preparation for applying to Medicine.

Involved in advising prospective medics? Please contact me if you would like to be involved in these Advisory Panels. 


Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *