Skip to main content

Adeiladau'r campws

ClwstwrVerse – archwilio arloesedd yn y cyfryngau yng Nghaerdydd’

24 Mehefin 2022

Mae Lee Walters, Rheolwr Rhaglen Clwstwr, yn eich gwahodd i’r ClwstwrVerse.

I unrhyw un sy’n byw ac yn gweithio yn ardal Caerdydd, gall deimlo fel nad oes diwrnod yn mynd heibio pan nad ydych yn dod ar draws criw ffilm neu deledu gan fanteisio ar y lleoliadau talentog ac eiddigeddus sydd ar garreg ein drws. Yn wir, bydd yr eryr yn eich plith wedi gweld pensaernïaeth unigryw Prifysgol Caerdydd yn chwarae rhan mewn sioeau poblogaidd o Doctor Who i Sherlock i Requiem. Ymddengys y gall Caerdydd fod yn gefndir i unrhyw le… hyd yn oed y gofod!

Ond mae bywiogrwydd y sector yn fwy na dim ond gweld cerbydau lleoliad a staff cynhyrchu mewn tabardiau uchel eu golwg wedi’u gwasgaru ledled y ddinas. Daeth adroddiad yn 2021 a oedd yn trafod y diwydiannau creadigol i’r casgliad mai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd bellach yw’r trydydd cynhyrchydd ffilm a theledu mwyaf y tu allan i Lundain a Manceinion.  Nid yw’r ystadegau yn gorffen yno. Erbyn 2019 roedd un o bob saith swydd cwmni yng Nghaerdydd yn rhan o sector creadigol a oedd yn cynnwys 4,600 o fentrau. Stori gymhellol o gryfder a thwf os bu un erioed.

Wrth gwrs, byddai’n esgeulus gorffwys ar ein rhwyfau ac mae’r Uned Economi Greadigol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn awyddus i neud yn siŵr bod y cynnydd a wneir o fewn y sector yn cael ei adeiladu, ei ddatblygu a’i hyrwyddo. Fel gydag unrhyw ddiwydiant, yr allwedd i oroesi a ffynnu yw esblygu ac arloesi, ac o’r herwydd, rydym wedi cydnabod y rôl hanfodol y gall ymchwil a datblygu ei chwarae wrth alluogi ein mentrau i gystadlu â chewri amlwladol y sector.

Roeddem wrth ein bodd felly, pan yn 2018, dewisodd Rhaglen Clystyrau Diwydiannau Creadigol, sy’n rhan o Gronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU, Gaerdydd fel un o naw clwstwr creadigol ledled y DU.

Nod y rhaglen £10 miliwn hon oedd gweithio gyda’r sectorau sgrîn a newyddion i roi ymchwil a datblygu wrth wraidd cynhyrchu cyfryngau, gan feithrin amgylchedd er mwyn gweld syniadau’n ffynnu.  Ers hynny, mae Clwstwr wedi cefnogi 118 o brosiectau sy’n gweithio gydag 85 o gwmnïau i ddod â’u syniadau’n fyw.

Yn 2023, mae rhaglen Clwstwr yn dod i ben, ac felly’r haf hwn byddwn yn cydnabod ac yn dathlu’r allbwn o’r holl waith a wnaed drwy gynnal digwyddiad arddangos deuddydd – ClwstwrVerse.

Byddem wrth ein bodd petaech yn ymuno â ni!

Bydd Neuadd y Ddinas, Caerdydd yn cynnal diwrnod llawn arddangosiadau, cyflwyniadau a phrofiadau i’w mwynhau ddydd Llun, 4 Gorffennaf. Dyma gyfle i gwrdd â’r bobl greadigol dalentog sydd y tu ôl i’r cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd arloesol sy’n cael eu harddangos. Yn ogystal, bydd cyflwyniadau am arloesedd yn y cyfryngau sy’n digwydd yn lleol, yn genedlaethol a thu hwnt.

Clywch gan Greg Reed,  Is-lywydd Partneriaethau Technoleg ac Arloesedd Universal Pictures, a fydd yn siarad am y We 3.0 a’r metaverse. Bydd y stiwdio greadigol o Gaerdydd, Painting Practice, yn mynd â chi drwy sut y gwnaethant ddatblygu ‘Plan V’ – eu hadnodd gwneud ffilmiau cynhyrchu rhithwir chwyldroadol, a’u modd y gwnaethant ei ddefnyddio ar His Dark Materials. Mae sesiynau ar wyrddio’r sgrîn a gwersi o ymgyrch Mae Bywydau Du o Bwys. Hefyd, profiadau ac arddangosiadau i’w profi a rhoi cynnig arnynt, gan gynnwys arbrofi Hissing Currents yn fyw gyda defnyddwyr.

Rhagor o wybodaeth am raglen y diwrnod a chadwch eich lle, yma.

Ddydd Mawrth, 5 Gorffennaf, byddwn yn dod â phrosiectau Clwstwr, partneriaid rhyngwladol, cyllidwyr a llunwyr polisïau at ei gilydd ar gyfer diwrnod pwrpasol o rannu ymchwil a chydweithio yng nghyfleuster arloesedd newydd Prifysgol Caerdydd, sbarc|spark.

Mwynhewch flas ar yr amrywiaeth o brosiectau Clwstwr yn yr ystafell ddelweddu a gwrandewch ar gyflwyniadau sy’n trafod gweithio’n rhyngwladol a chlystyru yn y diwydiannau creadigol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chadw lle yma.

Nid yw datblygu a hyrwyddo’r sector creadigol yn dod i ben gyda Chlwstwr. Bydd y gwaith hwn yn parhau ac yn esblygu drwy raglen newydd sbon yr Uned Economi Greadigol, media.cymru. Mae llawer i’w ddweud am hyn, ond efallai mai blog ar gyfer diwrnod arall yw hwnnw.