Skip to main content

Adeiladau'r campwsPartneriaethauPobl

CSconnected – hybu swyddi, creu ffyniant

1 Rhagfyr 2021

Mae rôl clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd cyntaf y byd o ran sbarduno twf swyddi, allforion a ffyniant economaidd wedi bod yn ganolbwynt yng Nghynhadledd Flynyddol y CBI.

Ymunodd yr Athro Max Munday, Ysgol Busnes Caerdydd, â Chris, Meadows, Cyfarwyddwr CSconnecteda Steve, Whitby, MicroLinki amlinellu cryfder clwstwr y diwydiant yn Ne, Cymru. 

Roedd y tri yn siarad yn sesiwn ranbarthol Cymru o ‘Seize the Moment’ – cynhadledd Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yn y DU yn 2021, dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Bilimoria.

Cynhaliwyd y digwyddiad, a oedd yn cefnogi agenda ‘uwchraddio’ Llywodraeth y DU, ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe.

Mae CSconnected yn seiliedig ar ennill cais £43 miliwn UKRI Cryfder mewn Lleoedd ac mae’n dwyn ynghyd dros ddwsin o sefydliadau o dan frand cyfunol ar gyfer gweithgareddau uwch sy’n gysylltiedig â lled-ddargludyddion yng Nghymru.

Dywedodd yr Athro Munday, Cyfarwyddwr Uned Ymchwil Economaidd Cymru, wrth y cynrychiolwyr fod y clwstwr CS newydd a’i gwmnïau uwch-dechnoleg wedi mynd i’r afael â’r duedd economaidd gyffredinol yng Nghymru drwy greu swyddi o ansawdd uchel sy’n talu’n dda.

“Mae gennym gynffon cynhyrchiant hir yn economi Cymru, ac mae ein GVA yn gyson is na chyfartaledd y DU, sy’n anodd ei newid,” meddai’r Athro Munday.

“Mae’r cwmnïau clwstwr CSconnected yn cyflogi tua 1,400 o weithwyr llawn amser ar gyflogau sy’n llawer uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru. Mae’r diwydiant yn gwario arian yng Nghymru i gefnogi 2,000 o swyddi eraill, gan gyfrannu tua £170m o werth gros ychwanegol i Gymru.

“Mae’n creu darlun gwahanol na’r patrwm mewnfuddsoddi arferol yn Ne Cymru. Mae rhai o brif gwmnïau’r clwstwr wedi’u lleoli yma, mae lefelau ymchwil a datblygu ac allforio yn uchel iawn – mewn llawer o achosion mae dros 90 y cant o’r allbwn gweithgynhyrchu yn mynd i Ogledd America a’r Dwyrain Pell. Mae gan aelodau’r clwstwr gysylltiadau cryf â phrifysgolion yng Nghymru hefyd.

“O ran datblygu economaidd, mae’n sector o ddiddordeb, gan greu cyfoeth nad ydym yn ei weld mewn rhai meysydd eraill o fewnfuddsoddiad. Mae allbwn yn y sector clwstwr CS wedi’i gynnal drwy Brexit, a thrwy Covid-19.”

Dywedodd Chris Meadows wrth y gynhadledd fod y clwstwr yn anelu at wthio creu swyddi o 1,500 i 5,000 dros y pum mlynedd nesaf drwy ddatblygu busnesau newydd a thrwy ddenu mewnfuddsoddiad.

“Pe gallem ddenu tîm dylunio gan un o’r cwmnïau mega yn unig, fel Facebook, Apple neu Google, byddai’n dod â chadwyn gyflenwi enfawr gydag ef. Mae potensial twf CSconnected yn sicr yno.”

Dywedodd Steve Whitby fod cyfleuster ymchwil MicroLink a agorwyd yn ddiweddar yng Nghanolfan Arloesedd Bae Baglan yn elwa drwy weithio o fewn y clwstwr.

“Byddwn yn cynhyrchu yn y DU ag offer gwahanol y gall y clwstwr eu darparu. Ein nod yw defnyddio prosesau roboteg, a chynyddu effeithlonrwydd yn y cotiau ar gelloedd, pecynnu ar gyfer gwahanol farchnadoedd. Mae’r clwstwr yn cynnig potensial enfawr i ni wneud y pethau hynny yma yng Nghymru.”

Yn sesiwn gynharach CBI y DU, diolchodd yr Arglwydd Bilimoria, Canghellor Prifysgol Birmingham, i CSconnected am noddi’r sesiwn ac anogodd y diwydiant i barhau i fanteisio ar arbenigedd prifysgolion.

Nododd fod y DU wedi cynhyrchu 14 y cant o’r papurau ymchwil academaidd a ddyfynnwyd fwyaf yn fyd-eang, ac roedd yn parhau i fod yn un o’r gwledydd mwyaf entrepreneuraidd yn y byd.

Roedd Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Prifysgol Caerdydd yn aelod sefydlol o CSconnected. Roedd y bartneriaeth yn paratoi’r ffordd ar gyfer creu’r Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, partneriaeth er-elw gyda’r cyflenwr wafferi IQE. Bydd y Sefydliad yn symud i’r Ganolfan Ymchwil Drosiadol a’i Ystafell Lân a ariennir gan ERDF gerllaw yn 2022 ar Gampws Arloesedd Caerdydd.