Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Adeiladau'r campws

Croeso i garreg filltir Syniadau Mawr Cymru

31 Mai 2021

Mewn dim ond pum mlynedd, mae dros 300,000 o bobl ifanc ledled Cymru wedi cael eu hysbrydoli i ddilyn uchelgeisiau entrepreneuraidd trwy wasanaeth Syniadau Mawr Cymru Llywodraeth Cymru. Ac yn hytrach na lleihau dyheadau, mae pandemig COVID-19 wedi ysbrydoli myfyrwyr i sefydlu mentrau. Yma, mae Rhys Pearce-Palmer, Rheolwr Menter, yn edrych ar y rhagolygon ar gyfer mentrau myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.  

Gobeithio bod cael 300,000 yn cofrestru yn arwydd o’r pethau sydd i ddod. Rydym wedi gweithio’n agos ers blynyddoedd lawer gyda gwasanaeth entrepreneuriaeth ieuenctid Llywodraeth Cymru, sydd wedi cyrraedd y garreg filltir hynod hon trwy ei Rhwydwaith Model Rôl.

O dan y cynllun, mae entrepreneuriaid ledled Cymru, wedi ymuno â rhwydwaith Model Rôl Syniadau Mawr Cymru i rannu eu profiad â darpar entrepreneuriaid trwy weithdai, gyda’r nod o agor meddyliau pobl ifanc i syniadau a chyfleoedd newydd sy’n bodoli a’u helpu i feddwl yn gadarnhaol am eu dyfodol eu hunain.

Mae graddedigion Prifysgol Caerdydd yn cael eu cyfrif yn y ffigurau gwych hyn. Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau i fyfyrwyr fel y gallant ddechrau olrhain eu taith o’u blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol. Rydym yn codi ymwybyddiaeth o ddechrau cyfnod myfyriwr israddedig yng Nghaerdydd, gan helpu i wireddu syniadau gyda phecynnau cymorth cychwynnol a mentora wedi’u teilwra . Mae’r rhain yn cynnwys gweithdai ar ddechrau busnes a sgiliau cyflogadwyedd, desg i weithio yn rhad ac am ddim, ychydig o gyllid, profiadau busnes a’n Gwobrau i Fusnesau Newydd.

Rydym yn hynod falch o’r cymorth i fusnesau newydd a’r ecosystem yn y brifysgol, yr ydym wedi’i gwella dros y blynyddoedd diwethaf gyda chefnogaeth gan Syniadau Mawr Cymru, Llywodraeth Cymru – ac mae ein myfyrwyr entrepreneuraidd yn parhau i’n hysbrydoli, ein herio a’n syfrdanu.

Ers i Syniadau Mawr Cymru ddechrau ym mis Ionawr 2016, mae wedi cefnogi 402 o entrepreneuriaid ifanc i ddechrau eu busnes eu hunain ac wedi cyflwyno ym mhob ysgol uwchradd ledled Cymru. Mae o leiaf 90 o raddedigion Caerdydd wedi’u cynnwys yn y ffigurau trawiadol hyn.

Mae mecanwaith cefnogi Cymru arall ar gyfer entrepreneuriaeth – Marchnad Myfyrwyr Cymru – yn parhau i fynd o nerth i nerth. Fe’i mabwysiadwyd yn ddiweddar fel astudiaeth achos gan Enterprise Educators UK – cwmni sy’n ymateb i bandemig COVID-19 trwy gefnogi aelodau a chymdeithion i gyflwyno addysg fenter a chymorth yn gyfan gwbl ar-lein ac o bell.

Er gwaethaf blwyddyn anodd iawn, mae ein data ein hunain ym Mhrifysgol Caerdydd yn dangos bod gan fyfyrwyr a graddedigion diweddar fwy o ddiddordeb mewn busnesau newydd yn 2020/21 nag erioed o’r blaen. Sylwodd y Tîm Menter a Dechrau Busnesau ar gynnydd mawr yn y galw am fentora busnes 1 un 1 ers mis Mawrth 2020, a chynnydd o 73% mewn archebion ar gyfer cyfarfodydd mentor 1 un 1.

Ac o’r hydref hwn, rydym yn disgwyl y bydd busnesau newydd myfyrwyr yn dod yn ganolbwynt rhyngweithio o fewn adeilad newydd sbarc | spark Prifysgol Caerdydd, wedi’i ddylunio gan y penseiri arobryn Hawkins \ Brown a’i adeiladu gan Bouygues UK.

Yma, bydd myfyrwyr-entrepreneuriaid yn gweithio gyda busnes a chymdeithas i greu, profi a meithrin mentrau newydd a thyfu partneriaethau rhwng entrepreneuriaid, arweinwyr busnes, cynghorwyr proffesiynol ac academyddion.

Ni fu erioed amser gwell i ofyn am gymorth, cymryd cyngor a rhoi eich syniad ar waith.

Rhys Pearce-Palmer, Rheolwr Mentergarwch ym Mhrifysgol Caerdydd