Adeiladau’r campws

Ymagwedd lân at ddiheintio dŵr

Posted on 26 Gorffennaf 2021 by Peter Rawlinson

Heb os, bydd rhai o heriau mwyaf y ganrif hon yn ymwneud â darpariaeth ddigonol o ddŵr glân. Amcangyfrifir y bydd 5.7 biliwn o bobl yn byw dan fygythiad prinder dŵr erbyn 2050,1  wedi’i sbarduno’n bennaf gan drefoli cynyddol, twf cyflym yn y boblogaeth a newid yn yr hinsawdd, mae’n hanfodol bod seilwaith a gwasanaethau
Read more


Pam mynd yn ôl i’r swyddfa?

Posted on 19 Gorffennaf 2021 by Peter Rawlinson

Heb os, mae pandemig y coronafeirws wedi ysgogi un o’r trawsnewidiadau cyflymaf ym mywydau gwaith llawer o bobl ers degawdau. Mae data’r DU yn awgrymu, tra bod 5% o weithwyr yn gweithio gartref cyn mis Mawrth 2020, y gwnaeth hyn gynyddu i tua 43% ar ddechrau’r cyfnod clo cyntaf. Mae’r un astudiaeth yn awgrymu yr
Read more


RemakerSpace yn arwain y chwyldro gwyrdd

Posted on 12 Gorffennaf 2021 by Peter Rawlinson

Bydd canolfan newydd wedi ymrwymo i drwsio, ailddefnyddio ac ailgylchu yn symud i’w gartref yn sbarc | spark, #CartrefArloesedd newydd Prifysgol Caerdydd. RemakerSpace yw canolfan academia/diwydiant nid er elw cyntaf Cymru, sy’n canolbwyntio ar yr economi gylchol, ail-weithgynhyrchu a defnyddio deunyddiau cynaliadwy. Yn fenter ymgysylltiad cymunedol a busnes, mae RemakerSpace wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.
Read more


Llunio pencadlys arloesedd 

Posted on 5 Gorffennaf 2021 by Peter Rawlinson

Gall dewis y dodrefn, y gorffeniadau a’r gosodiadau cywir ar gyfer adeilad ysbrydoli creadigrwydd, gan roi bod i syniadau. Mae Prifysgol Caerdydd wedi creu partneriaeth gyda BOF ym  Mhen-y-bont ar Ogwr i ddodrefnu sbarc | spark – ‘Cartref Arloesedd’ y Brifysgol yn y dyfodol, ac mae disgwyl iddo agor y gaeaf hwn.  Ac fel sy’n gweddu i ganolfan arloesedd, hyblygrwydd fydd yr allweddair. Dyma’r hyn a esboniodd Kate Lane, Rheolwr Pontio sbarc | spark y Brifysgol.   “Yn y ras i’w gwblhau, mae adeilad sbarc | spark yn go agos at y llinell derfyn. Mae’r gwaith mecanyddol a thrydanol yn ogystal â’r plymio wrthi’n cael ei gwblhau; bydd y gosodiadau, y ffitiadau a’r dodrefn yn mynd i mewn i’r adeilad yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.   Ymgymeriad mawr yw hyn. Bydd pedwar cant o ymchwilwyr a staff y gwyddorau cymdeithasol yn symud i sbarc | spark o’u swyddfeydd gwasgaredig, ac mae llawer ohonyn nhw mewn adeiladau Fictoraidd hŷn ar hyd Plas y Parc. Mae tua 13 o grwpiau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol wedi dod at ei gilydd fel SPARC – y parc ymchwil ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol.   Ar ôl iddyn nhw symud i’w cartref newydd ar Gampws Arloesedd Caerdydd, yn y pen draw bydd 400 o entrepreneuriaid, buddsoddwyr, sefydliadau a myfyrwyr mentergarwch newydd yn ymuno â nhw wrth i’r prosiect aeddfedu ac wrth i’r economi adfer a thyfu yn dilyn y pandemig.   Bu Adran Ddylunio BOF yn cydweithio â’r Brifysgol a rhanddeiliaid allweddol sbarc, gan gymryd rhan mewn cyfarfodydd datblygu prosiectau ar-lein rheolaidd a chyfrannu at weithdai dylunio mewnol rhithwir.   Diolch i blatfformau yn ystod y cyfnod cloi a rhai ar y we o bell, roedd BOF yn gallu arddangos model 3D ‘byw’ (dodrefn a deunydd pensaernïol) yn rhwydd trwy Microsoft Teams, gan alluogi’r Brifysgol i weld y prosiect mewn 3D yn hytrach na thrwy olwg cynllun 2D o’r lloriau yn unig, gan ein helpu i weld yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio yn yr adeilad.  Mae cynaliadwyedd yn ystyriaeth allweddol wrth inni benderfynu ar y dodrefn ar gyfer BOF a Chaerdydd. Cynigiwyd partneriaid cyflenwi a fetiwyd ac roedd y rhain yn cydymffurfio â’r gofynion lleol pryd bynnag yr oedd hynny’n bosibl ar gyfer prosiect sbarc, ac roedd hyn wedi helpu i hwyluso’r broses ddodrefnu.   Roedd hyblygrwydd hefyd yn ffactor o bwys wrth ddewis cynnyrch. Roedd BOF wedi cyd-fynd â’n dyheadau o ran creu lleoedd gwaith sy’n gwbl ystwyth a hyblyg – ymhlith yr enghreifftiau da y mae cydrannau a rennir a sawl ystod o gynnyrch modiwlaidd.  Does dim dwywaith bod hyn yn helpu i greu lleoedd ‘ystwyth a hyblyg’, lle mae modd ailosod dodrefn i newid diwyg a swyddogaeth ystafelloedd a pheri bod modd eu defnyddio ar gyfer nifer o swyddogaethau gwahanol.  Fel y mae’r lluniau o’r dodrefn yn dangos yn glir yn y darn hwn, cartref ysbrydoledig fydd sbarc fydd yn ein helpu i ddyfeisio syniadau mawr yfory.   Nod
Read more


RemakerSpace yn ail-lunio’r dyfodol 

Posted on 14 Mehefin 2021 by Peter Rawlinson

Cynaliadwyedd, swyddi gwyrdd, twf gwydn: geiriau a fydd yn fwyfwy amlwg wrth i’r DU baratoi ar gyfer Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yr hydref hwn. Sut gall Cymru, sydd yn drydydd yn y byd ar gyfer ailgylchu, gyfrannu at garbon ‘sero net’ erbyn 2050, yn unol â digwyddiad COP26 Glasgow? Mae canolfan newydd yng Nghaerdydd, RemakerSpace, yn cau’r bwlch
Read more


Croeso i garreg filltir Syniadau Mawr Cymru

Posted on 31 Mai 2021 by Peter Rawlinson

Mewn dim ond pum mlynedd, mae dros 300,000 o bobl ifanc ledled Cymru wedi cael eu hysbrydoli i ddilyn uchelgeisiau entrepreneuraidd trwy wasanaeth Syniadau Mawr Cymru Llywodraeth Cymru. Ac yn hytrach na lleihau dyheadau, mae pandemig COVID-19 wedi ysbrydoli myfyrwyr i sefydlu mentrau. Yma, mae Rhys Pearce-Palmer, Rheolwr Menter, yn edrych ar y rhagolygon ar gyfer mentrau myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.   Gobeithio bod cael 300,000 yn cofrestru yn arwydd o’r pethau sydd i ddod. Rydym wedi gweithio’n agos ers blynyddoedd lawer gyda gwasanaeth entrepreneuriaeth ieuenctid Llywodraeth Cymru, sydd wedi cyrraedd y garreg filltir hynod hon trwy ei Rhwydwaith Model Rôl. O dan y cynllun, mae entrepreneuriaid ledled Cymru, wedi ymuno â rhwydwaith Model Rôl Syniadau Mawr Cymru i rannu eu profiad â darpar entrepreneuriaid trwy weithdai, gyda’r nod o agor meddyliau pobl ifanc i syniadau a chyfleoedd newydd sy’n bodoli a’u helpu i feddwl yn gadarnhaol am eu dyfodol eu hunain. Mae graddedigion Prifysgol Caerdydd yn cael eu cyfrif yn y ffigurau gwych hyn. Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau i fyfyrwyr fel y gallant ddechrau olrhain eu taith o’u blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol. Rydym yn codi ymwybyddiaeth o ddechrau cyfnod myfyriwr israddedig yng Nghaerdydd, gan helpu i wireddu syniadau gyda phecynnau cymorth cychwynnol a mentora wedi’u teilwra . Mae’r rhain yn cynnwys gweithdai ar ddechrau busnes a sgiliau cyflogadwyedd, desg i weithio yn rhad ac am ddim, ychydig o gyllid, profiadau busnes a’n Gwobrau i Fusnesau Newydd. Rydym yn hynod falch o’r cymorth i fusnesau newydd a’r ecosystem yn y brifysgol, yr ydym wedi’i gwella dros y blynyddoedd diwethaf gyda chefnogaeth gan Syniadau Mawr Cymru, Llywodraeth Cymru – ac mae ein myfyrwyr entrepreneuraidd yn parhau i’n hysbrydoli, ein herio a’n syfrdanu. Ers i Syniadau Mawr Cymru ddechrau ym mis Ionawr 2016, mae wedi cefnogi 402 o entrepreneuriaid ifanc i ddechrau eu busnes eu hunain ac wedi cyflwyno ym mhob ysgol uwchradd ledled Cymru. Mae o leiaf 90 o raddedigion Caerdydd wedi’u cynnwys yn y ffigurau trawiadol hyn. Mae mecanwaith cefnogi Cymru arall ar gyfer entrepreneuriaeth – Marchnad Myfyrwyr Cymru – yn parhau i fynd o nerth i nerth. Fe’i mabwysiadwyd yn ddiweddar fel astudiaeth achos gan Enterprise Educators UK – cwmni
Read more


Blog SIOE 2021 

Posted on 10 Mai 2021 by Peter Rawlinson

Roedd yn bleser mawr croesawu ffrindiau hen a newydd i’r 34ain Gynhadledd Lled-ddargludyddion ac Opto-electroneg Integredig (SIOE), o 30 Mawrth i 1 Ebrill 2021.   Yn dilyn gorfod canslo SIOE yn 2021, roedd yr Hwb Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y Dyfodol yn benderfynol o gynnal SIOE yn 2021. Trwy ddewis adnoddau ar-lein yn ofalus, cafodd elfennau allweddol SIOE
Read more


Cartref Arloesedd ôl-bandemig  

Posted on 4 Mai 2021 by Peter Rawlinson

Bydd drysau’r cyfleuster arloesedd mwyaf o’i fath yng Nghymru yn agor yr hydref hwn. Mae Campws Arloesedd Caerdydd (CIC) wedi troi hen iard reilffordd yn Gartref Arloesedd, lle bydd meddylwyr yn cwrdd â chydweithredwyr a chyllidwyr i ddod o hyd i atebion i heriau cymdeithas. Dyma Lywydd ac Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yr Athro Colin Riordan, yn esbonio sut gall y campws roi hwb
Read moreTorri ffiniau, adeiladu pontydd

Posted on 22 Mawrth 2021 by Peter Rawlinson

Mae ‘bocs adnoddau’ ar gyfer ymchwil ac arloesedd y gwyddorau cymdeithasol ar waith yng nghanol Caerdydd. Dros yr ychydig wythnosau nesaf, mae labordai newydd yn cael eu gosod y tu allan i adeilad sbarc £60miliwn Prifysgol Caerdydd. Yn y pendraw, bydd cartref arloesedd y dyfodol yn gartref i 400 o academyddion a’u cydweithwyr. Yma, mae’r Athro Chris Taylor, Cyfarwyddwr SPARK – Parc Ymchwil Gwyddorau
Read more