Day: Gorffennaf 5, 2021

Llunio pencadlys arloesedd 

Posted on 5 Gorffennaf 2021 by Peter Rawlinson

Gall dewis y dodrefn, y gorffeniadau a’r gosodiadau cywir ar gyfer adeilad ysbrydoli creadigrwydd, gan roi bod i syniadau. Mae Prifysgol Caerdydd wedi creu partneriaeth gyda BOF ym  Mhen-y-bont ar Ogwr i ddodrefnu sbarc | spark – ‘Cartref Arloesedd’ y Brifysgol yn y dyfodol, ac mae disgwyl iddo agor y gaeaf hwn.  Ac fel sy’n gweddu i ganolfan arloesedd, hyblygrwydd fydd yr allweddair. Dyma’r hyn a esboniodd Kate Lane, Rheolwr Pontio sbarc | spark y Brifysgol.   “Yn y ras i’w gwblhau, mae adeilad sbarc | spark yn go agos at y llinell derfyn. Mae’r gwaith mecanyddol a thrydanol yn ogystal â’r plymio wrthi’n cael ei gwblhau; bydd y gosodiadau, y ffitiadau a’r dodrefn yn mynd i mewn i’r adeilad yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.   Ymgymeriad mawr yw hyn. Bydd pedwar cant o ymchwilwyr a staff y gwyddorau cymdeithasol yn symud i sbarc | spark o’u swyddfeydd gwasgaredig, ac mae llawer ohonyn nhw mewn adeiladau Fictoraidd hŷn ar hyd Plas y Parc. Mae tua 13 o grwpiau ymchwil y gwyddorau cymdeithasol wedi dod at ei gilydd fel SPARC – y parc ymchwil ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol.   Ar ôl iddyn nhw symud i’w cartref newydd ar Gampws Arloesedd Caerdydd, yn y pen draw bydd 400 o entrepreneuriaid, buddsoddwyr, sefydliadau a myfyrwyr mentergarwch newydd yn ymuno â nhw wrth i’r prosiect aeddfedu ac wrth i’r economi adfer a thyfu yn dilyn y pandemig.   Bu Adran Ddylunio BOF yn cydweithio â’r Brifysgol a rhanddeiliaid allweddol sbarc, gan gymryd rhan mewn cyfarfodydd datblygu prosiectau ar-lein rheolaidd a chyfrannu at weithdai dylunio mewnol rhithwir.   Diolch i blatfformau yn ystod y cyfnod cloi a rhai ar y we o bell, roedd BOF yn gallu arddangos model 3D ‘byw’ (dodrefn a deunydd pensaernïol) yn rhwydd trwy Microsoft Teams, gan alluogi’r Brifysgol i weld y prosiect mewn 3D yn hytrach na thrwy olwg cynllun 2D o’r lloriau yn unig, gan ein helpu i weld yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio yn yr adeilad.  Mae cynaliadwyedd yn ystyriaeth allweddol wrth inni benderfynu ar y dodrefn ar gyfer BOF a Chaerdydd. Cynigiwyd partneriaid cyflenwi a fetiwyd ac roedd y rhain yn cydymffurfio â’r gofynion lleol pryd bynnag yr oedd hynny’n bosibl ar gyfer prosiect sbarc, ac roedd hyn wedi helpu i hwyluso’r broses ddodrefnu.   Roedd hyblygrwydd hefyd yn ffactor o bwys wrth ddewis cynnyrch. Roedd BOF wedi cyd-fynd â’n dyheadau o ran creu lleoedd gwaith sy’n gwbl ystwyth a hyblyg – ymhlith yr enghreifftiau da y mae cydrannau a rennir a sawl ystod o gynnyrch modiwlaidd.  Does dim dwywaith bod hyn yn helpu i greu lleoedd ‘ystwyth a hyblyg’, lle mae modd ailosod dodrefn i newid diwyg a swyddogaeth ystafelloedd a pheri bod modd eu defnyddio ar gyfer nifer o swyddogaethau gwahanol.  Fel y mae’r lluniau o’r dodrefn yn dangos yn glir yn y darn hwn, cartref ysbrydoledig fydd sbarc fydd yn ein helpu i ddyfeisio syniadau mawr yfory.   Nod
Read more