Adeiladau'r campws

Prifysgol Arloesi Caerdydd – helpu myfyrwyr i adeiladu busnesau yfory

Caiff arloesi ei seilio ar ymddiriedaeth dros amser. Entrepreneuriaid yfory yw myfyrwyr heddiw. Drwy weithio gyda Menter Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, gall israddedigion ddatblygu syniadau am fusnesau a mentrau cymdeithasol newydd a all ddod â ffyniant cymdeithasol i Gymru. Yma mae Rhys Pearce-Palmer, Rheolwr Menter, yn edrych ar lwyddiannau diweddar.

“Wrth ystyried busnesau newydd gan fyfyrwyr, mae gennym ni record ragorol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ers 2016, mae 127 o fyfyrwyr wedi gwireddu eu syniadau a chofrestru busnes.

Mae hyn am ein bod yn gwneud mwy i gefnogi myfyrwyr drwy gynnig ecosystem o gefnogaeth lawn i helpu syniadau i ffynnu.

Mae coetsio a mentora’n rhan fawr o’r hyn rydym ni’n ei wneud. Mae angen i fyfyrwyr ddeall sut mae busnesau’n gweithio. Dechrau’n fach, breuddwydio’n fawr. Rydym yn cynnig taith tri cham i fynd â myfyrwyr o gael syniad i lansio menter. Trwy orffen pob cam, gall myfyrwyr fanteisio ar fwy o gymorth i’w busnes: arian, cystadlaethau a gweithle.

Mae’r daith yn gymysgedd o gymorth digidol a chymorth wyneb yn wyneb. Gall myfyrwyr barhau i ddatblygu eu syniadau y tu hwnt i oriau a phan fyddant oddi ar y campws ar wyliau neu ar leoliad gwaith.

Mae prosiect nodweddiadol yn dechrau gyda chyfarfod rhagarweiniol i fusnesau newydd. Dyma gyfle i gwrdd ag aelod o’r tîm, i glywed am y cymorth sydd ar gael a sut i ddechrau arni. Yn semester yr hydref 2019, aeth 88 o fyfyrwyr i gyfarfodydd rhagarweiniol o’i gymharu â 45 yn 2018 – cynnydd o 95%.

Ymhlith llwyddiannau’r pum mlynedd ddiwethaf mae CAUKIN Studio, menter gymdeithasol yn gweithio ar adeiladu a dylunio mewn cymunedau ar draws y byd i fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Hefyd, mae Bula Batiki Coconut Oil sy’n cynhyrchu olew cnau coco ac yn darparu incwm sefydlog i gymuned ynys Batiki, Fiji. A Route Konnect, sy’n datblygu rhwydweithiau synwyryddion Rhyngrwyd Pethau i helpu i adeiladu seilwaith ffyrdd y dyfodol.

Gallwn ni ond wneud hyn gyda chymorth ein cefnogwyr. Rhwng 2019 a 2021, mae’r Tîm Menter a Dechrau Busnes yn yr adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn arwain nifer o weithgareddau i fyfyrwyr a staff a ariennir gan Syniadau Mawr Cymru yn Llywodraeth Cymru. Darperir cyllid i ddatblygu a meithrin pobl entrepreneuraidd hunangynhaliol a fydd yn cyfrannu’n gadarnhaol at lwyddiant economaidd a chymdeithasol.

Helpodd cyllid Syniadau Mawr Cymru i ehangu ein cynllun YMLAEN sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr entrepreneraidd weithio mewn cymunedau cydweithio proffesiynol, gyda mentor penodol a chyflog i wneud y cynllun yn hygyrch i bawb. (Gwela YouTube)

Hefyd rydym ni wedi lansio cystadleuaeth syniadau newydd o’r enw SYNIAD a grëwyd i helpu myfyrwyr arloesol i fagu eu syniadau a’u hyder drwy ddatblygu syniadau sy’n herio’r arferol. Yn y gystadleuaeth a noddwyd gan Brifysgolion Santander dyfarnwyd gwobrau ar draws pedair thema: bwyd a diet, defnyddio deunyddiau, trafnidiaeth a symudedd, ac aerdymheru. Yr enillydd oedd Callum Hughes, myfyriwr BSc Cyfrifiadureg gyda Diogelwch a Fforenseg ar ei drydedd flwyddyn, gyda’i syniad ar gyfer rhestr bwyd oergell glyfar, er mwyn lleihau gwastraff bwyd.

Yn ein Hadolygiad o Effaith 2019, gwnaethom gefnogi 34 o gwmnïau cofrestredig i ddechrau a datblygu. Mae’r cwmnïau’n bennaf yng Nghaerdydd ac yn ne Cymru.

Darllenwch yr adroddiad llawn:

Adroddiad o Effaith Menter 2019 ENGLISH (dolen)
Adroddiad o Effaith Menter 2019 CYMRAEG (dolen)

Bydd cyflenwi sbarc – a gaiff ei gwblhau ym mis Ebrill – a’i fannau arloesi, swyddfeydd, labordai a mannau cymunedol yn cynnig lle i raddedigion greu, arbrofi a thyfu eu mentrau yn y degawdau nesaf. Bydd sbarc yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, fydd yn cydleoli ymchwilwyr gyda rhanddeiliaid allweddol i gefnogi a datblygu datrysiadau effeithiol i heriau cymdeithasol. Bydd ymchwilwyr yn gweithio gydag eraill i gynyddu effaith a gwerth eu hymchwil i gymdeithas a gwella cyswllt y cyhoedd gyda gwyddoniaeth.

Daw dros 97 y cant o’r holl eiddo deallusol a gynhyrchir gan holl sefydliadau Addysg Uwch Cymru o Brifysgol Caerdydd. Dyna pam ein bod yn falch o’n llwyddiannau eleni ac yn edrych ymlaen at helpu ein cymuned o fyfyrwyr a graddedigion i wireddu eu syniadau.”

I gael rhagor o wybodaeth am fusnesau newydd myfyrwyr, cysylltwch â Rhys Pearce-Palmer, Rheolwr Menter, PearceR5@cardiff.ac.uk 

Sylwadau

No comments.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .