Skip to main content

Oed darllenwyr: 12+

Rhaffu Celwyddau

7 Mawrth 2014

Nofel afaelgar, sensitif a chyfoes yw ‘Rhaffu Celwyddau’ a fyddai’n apelio at nifer o ferched yn eu harddegau cynnar heddiw, y tybiwn i. Mae’n ben-blwydd ar Non yn un ar bymtheg ar ddechrau’r nofel a’r teulu wrthi’n paratoi parti bach i ddathlu o’i herwydd. Mae pawb mewn hwyliau da ac wedi ymgolli yn hwyl y parti – yn chwerthin ac yn dawnsio i gerddoriaeth Y Bandana hyd nes iddynt glywed ‘sgrech iasoer’ yn dod o’r tŷ. Torra’r sgrech hon ar fwrlwm y parti a chwalu’r sbri yn llwyr, a dyma yw sbardun gweddill y nofel, mewn gwirionedd.

Cydymdeimlwn yn fawr â Non wrth i’w byd chwalu o’i chwmpas pan ddarganfydda newyddion tyngedfennol amdani hi a’i ei theulu yn sgil y ddamwain adeg y parti. Newyddion nad oes unrhyw blentyn eisiau ei glywed a newyddion sy’n rhoi tro ar fyd Non am byth. Cadwyd y newyddion yn gyfrinach rhag Non gan ei rhieni a rhaffwyd celwyddau wrthi ers blynyddoedd sy’n golygu i Non brofi cyfnodau digon diflas yn ei bywyd yn ystod y nofel gan deimlo ei bod ar wahân i bob aelod arall o’i theulu a theimla nad yw’n perthyn. Llwydda Gwenno Hughes i ennyn ein tosturi yn llwyr yn sgil y cyfrinachau a gadwyd rhag Non, a ddengys cystal awdures yw hi.

Llwydda Gwenno Hughes i fynd o dan groen cymeriad merch ifanc un ar bymtheg oed. Mae Non yn gymeriad credadwy dros ben wrth inni ddod i’w hadnabod fel rhywun sy’n nodweddiadol o ferch yn ei harddegau – yn oriog ac yn anodd ei thrin ar adegau. Y mae’r awdures wedi taro’r hoelen ar ei phen o ran deall yr hyn sy’n poeni merched neu’r hyn sy’n chwarae rhan amlwg yn eu bywydau yn un ar bymtheg oed, megis alcohol, gwrthdaro â rhieni, cariadon a rhyw, a phletha’r rhain oll i’r stori, sy’n ei gwneud hi’n nofel hynod o apelgar i mi.

Daw dawn lenyddol yr awdures i’r amlwg wrth iddi lunio nofel yn llawn troeon yn y gynffon sy’n taro’r darllenydd yn annisgwyl. Mae’n nofel glyfar yn y ffaith bod yr holl ddigwyddiadau’n plethu i’w gilydd er mwyn creu stori sy’n hoelio sylw’r darllenydd ac yn peri iddo geisio dyfalu’r hyn sy’n mynd i ddigwydd nesaf. Nofel am deulu a pherthynas ydyw yn y bôn a nofel sy’n egluro nad yw bywyd yn ddi-rwystr ac yn hawdd ar bob adeg. Ond eglura bod modd goresgyn y cyfnodau anoddaf un er mor amhosib yr ymddengys hynny ar y pryd ac felly gorffenna’r nofel ar nodyn cadarnhaol.

 

Sgôr: 4/5

 

Gwenno Hughes. 2013. Cyfres Mellt. Y Lolfa.

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781847718006&tsid=3