Profiad myfyrwyr

Pum ffordd mae MSc Arwain Cyhoeddus Prifysgol Caerdydd wedi fy helpu yn fy ngyrfa

Gemma Charnock (y drydedd o’r chwith) gyda charfan gyntaf Ysgol Busnes Caerdydd o fyfyrwyr MSc mewn Arweinyddiaeth Gyhoeddus, Hydref 2019.

Yn ein darn diweddaraf, dyma sylwadau Gemma Charnock (myfyriwr ail flwyddyn MSc Arwain Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd) am y ffyrdd mae astudio ôl-raddedig wedi’i helpu i wireddu ei dyheadau gyrfaol.

Ar ôl saith mlynedd mewn amryw rolau yng Ngrŵp Colegau NPTC, ces i fy mhenodi’n Is-bennaeth Cysylltiadau Allanol yno yn ddiweddar.

Diben y rôl yw cryfhau cysylltiadau â’r gymuned a gofalu bod y Coleg yn cael ei gydnabod yn fusnes cyfrifol ac iddo nodau moesegol, amgylcheddol a chymunedol.

Rwy’n bwriadu gwneud hynny trwy feithrin cysylltiadau cydweithredol cryf â’n budd-ddalwyr.

Felly, bydd angen meithrin ymdeimlad o ddiben sy’n gyffredin yn ôl tegwch a chynaladwyedd gan gynnig i bobl fedrau hanfodol er llwyddiant yn eu bywydau, helpu cwmnïau i fod yn gynhyrchiol ac yn arloesol a chryfhau balchder ein cymuned yn ei bro.

Rwyf i wedi trin a thrafod syniadau o’r fath yn ystod cwrs MSc Arwain Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd gyda phroffesiynolion o amrywiaeth helaeth o gyrff cyhoeddus megis Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol, y GIG a’r heddluoedd.

Cwrddwn ni (trwy’r we ar hyn o bryd, wrth gwrs) dros dridiau bob deufis i ystyried yr anawsterau sy’n wynebu ein cymdeithas a rôl gwasanaethau cyhoeddus ynghylch eu datrys.

Mae’r hyn ddysgais i wedi bod o gymorth mawr o ran ennill rôl Is-Bennaeth Grŵp y Coleg ac, felly, hoffwn i ledaenu peth ohono.

1. Mae’n werth dweud eich dweud a chwestiynu hen syniadau

Mynegwch eich barn yn hyderus. Bydd o gwmpas arweinyddion da bobl nad oes arnyn nhw ofn dweud eu dweud.

2. Nid dim ond y sector preifat sy’n arloesi

Yn ystod y cyfweliad ar gyfer y swydd, fe rois i enghreifftiau o’r modd y byddwn i’n arwain y sefydliad trwy ei strategaeth drawsffurfio, wedi’u seilio ar gynnwys y cwrs ym maes rheoli newid.

3. Mae angen neilltuo peth amser ar gyfer pwyso a mesur

Heb wneud hynny, byddwch chi’n parhau i wneud yr un camgymeriadau gan ymateb i newidiadau dro ar ôl tro yn hytrach na’u harwain.

4. Gall arweinyddion y sector cyhoeddus ddysgu llawer iawn oddi wrth ei gilydd

Rhan allweddol o’r cwrs hwn yw trafod syniadau a meithrin cysylltiadau cryf a fydd yn arwain at gydweithio yn y dyfodol.

5. Mae ffyrdd newydd o weithio

Ysgol Busnes Caerdydd yw’r ysgol fusnes werth cyhoeddus gyntaf ac mae wedi dangos imi fod modd gwella’r gymdeithas a datblygu’r economi fel ei gilydd.

Trwy gydweithio, mae rôl allweddol i’r sector cyhoeddus ynghylch datrys rhai o anawsterau mwyaf ein cymdeithas ar hyn o bryd.

Mae Gemma Charnock yn swydd Is-Bennaeth Cysylltiadau Allanol Grŵp Colegau NPTC.

Mae MSc Arwain Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd yn rhaglen ran-amser i ôl-raddedigion, gan eu helpu i drin a thrafod problemau cymhleth gwasanaethau mewn ffyrdd newydd trwy gysylltu ymchwil ag arferion.

Dyma ragor o wybodaeth am y rhaglen.