Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

Y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau: Beth allwn ni ei ddysgu gan Ogledd Iwerddon?

Yn ein herthygl ddiweddaraf, mae’r Athro Melanie Jones a Dr Ezgi Kaya yn adlewyrchu ar eu papur trafod IZA newydd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Ngogledd Iwerddon.

Mae prif ffigurau Swyddfa Ystadegau Gwladol y DU yn dangos bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Ngogledd Iwerddon yn llawer culach nag yng ngweddill y DU. Mae ein dadansoddiad yn canolbwyntio ar ddeall ac egluro’r rhesymau dros y gwahaniaeth rhyfeddol hwn o ystyried yr amgylchedd cymdeithasol, economaidd a pholisi cymharol debyg.

Gan ddefnyddio gwybodaeth o arolwg a gynhaliwyd ar raddfa fawr yn ddiweddar sy’n casglu gwybodaeth gymharol ar draws cartrefi yn y DU, gwelwn fod y bwlch cyflog cymedrig rhwng y rhywiau ar gyfer gweithwyr llawn amser yng Ngogledd Iwerddon, sef 5 y cant, tua thraean o’r bwlch cyfatebol o 16 y cant yng ngweddill y DU, ac mae’n gulach nag yn holl ranbarthau eraill y DU.

Rydym ni’n canfod bod nodweddion unigol eraill fel addysg, a nodweddion cysylltiedig â swydd fel galwedigaeth, yn allweddol wrth egluro’r bwlch cyflog culach rhwng y rhywiau yng Ngogledd Iwerddon. Hynny yw, o gymharu â dynion, mae gan fenywod gymwysterau uwch ac maent yn gweithio mewn galwedigaethau sy’n talu fwy, sy’n culhau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Nid oes tystiolaeth bod dylanwad diffyg cydraddoldeb cyflog rhwng y rhywiau, a fesurir ar ôl cyfrif am wahaniaethau yn y nodweddion hyn, yn wahanol rhwng Gogledd Iwerddon a gweddill y DU. O’r herwydd, mae’r canfyddiadau’n atgyfnerthu’r gwahaniaeth critigol rhwng y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a chydraddoldeb cyflog, sy’n arbennig o bwysig yng nghyd-destun polisi’r DU lle mae’n ofynnol i gwmnïau adrodd am eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn unig.

“Mae’r neges o ddadansoddi Gogledd Iwerddon yn glir; nid yw’r bwlch cyflog cul rhwng y rhywiau yn dystiolaeth o absenoldeb anghydraddoldeb cyflog.”

Mae ein dadansoddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd penodol galwedigaeth. Mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Ngogledd Iwerddon yn is na gweddill y DU o ganlyniad i’r ffaith fod crynodiad uwch o fenywod mewn galwedigaethau sy’n talu’n uwch yng Ngogledd Iwerddon ac oherwydd bod yr enillion sy’n gysylltiedig â gwahanol alwedigaethau yng Ngogledd Iwerddon o fudd i fenywod o gymharu â dynion.

Mae’r ffaith fod y bwlch rhwng yr enillwyr uchaf ac isaf yng Ngogledd Iwerddon yn gulach na gweddill y DU hefyd yn gweithredu er budd menywod ac yn cael effaith gulhau bellach ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Felly, mae ein dadansoddiad yn dangos, er gwaethaf y cyd-destun polisi a chymdeithasol tebycach, bod gan ffactorau sydd wedi’u hen sefydlu i ddylanwadu ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn rhyngwladol rôl bwysig hefyd wrth achosi amrywiad sylweddol yn y DU.

Gallwch ddarllen rhagor am ein hymchwil Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau yng Ngogledd Iwerddon yn IZA – Sefydliad Economeg Llafur neu ar y Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol.

Hefyd, ym mis Tachwedd y llynedd, fe wnaethom ni ysgrifennu darn ar gyfer y blog hwn ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau yn Sector Cyhoeddus y DU.

Mae Melanie Jones yn Athro Economeg yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae Dr Ezgi Kaya yn Ddarlithydd mewn Economeg yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Sylwadau

No comments.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *