Cyfleoedd astudio/ymchwil

Mae bywyd academaidd Prifysgol Caerdydd yn heriol, yn arloesol ac yn werthfawr. Mae ein myfyrwyr yn dysgu gan ymchwilwyr ac athrawon blaenllaw sy’n cael eu gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth neu lywodraethiant, mae gennym gyfleoedd i israddedigion, ôl-raddedigion ac ymchwil yn ein Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn ogystal ag amrywiaeth o gyfleoedd ym meysydd polisi a chyfathrebu ar draws yr ysgolion academaidd y Brifysgol. Gallwch ddod o hyd i’r gyfres lawn o gyrsiau ar ein chwiliwr cwrs israddedig a chwiliwr cwrs ôl-raddedig ac rydym wedi tynnu sylw at rai o’r cyfleoedd sydd ar gael isod:

LLB Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
Mae rhaglen LLB y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn heriol ac yn gyffrous ac yn rhoi cyfle i chi feithrin y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y gyfraith ac amrywiaeth eang o broffesiynau. Yn ogystal â’r modiwlau sylfaen sy’n cynnwys y cam hyfforddi academaidd sydd ei angen er mwyn dod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr, y cyfeirir ato fel ‘Gradd Gymhwyso yn y Gyfraith’, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o feysydd astudio dewisol sy’n cwmpasu pynciau cyfreithiol traddodiadol a chyfoes.

BA Cymraeg a Gwleidyddiaeth
Drwy gyfuno’r Gymraeg a Gwleidyddiaeth, byddwch yn ennill cyfoeth o wybodaeth a sgiliau trosglwyddadwy, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa. Gall astudio gradd gydanrhydedd eich symbylu a rhoi boddhad, wrth ichi sylwi ar nodweddion tebyg a gwahaniaethau rhwng y ddau bwnc. Yn aml, ceir materion a safbwyntiau sy’n cysylltu’r pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destun hanesyddol, neu’n ymchwil diweddar.

BA Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth
Mae cyfuno Athroniaeth â Gwleidyddiaeth yn gwella’ch gallu i archwilio a phrofi’r credoau a’r gwerthoedd sylfaenol sydd wrth wraidd ein syniadau am wleidyddiaeth, ac mae’n rhoi i chi’r cyfarpar deallusol soffistigedig ar gyfer gwneud hynny.

MSc Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus
Beth yw polisi cyhoeddus? Sut a pham mae polisïau yn newid? Pam a ystyrir rhai polisïau fel llwyddiannau ac eraill fel methiannau? Cynlluniwyd y rhaglen hon i roi dealltwriaeth gynhwysfawr o dadansoddi polisi a llywodraethu o fewn cyd-destun aml-lefel i chi – o leoliadau lleol i leoliadau rhyngwladol. Yn ystod y rhaglen byddwch yn meithrin sgiliau ymarferol, dadansoddol a chysyniadol sy’n hanfodol ar gyfer dadansoddi polisi, a darparu man cychwyn ar gyfer ymchwil ôl-raddedig pellach, neu yrfa yn y byd llunio polisi.

MSc Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru
Mae’r rhaglen yn rhoi mewnwelediad gwybodus a dealltwriaeth o’r dirwedd wleidyddol yng Nghymru. Oherwydd datganoli a ffactorau hanesyddol a diwylliannol unigryw, mae gwleidyddiaeth Cymru yn bwnc astudio diddorol iawn ac un sy’n datblygu’n gyflym. Mae’r cwrs yn elwa ar gysylltiadau agos â sefydliadau llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru.