Datganoli a’r Cyfansoddiad

Gyda chi neu hebddoch….? Bil Ymadael â’r UE, y gweinyddiaethau datganoledig a chydsyniad deddfwriaethol

Posted on 19 Medi 2017 by Lowri Jones

Yr wythnos llwyodd y Bil Ymadael â’r UE i oresgyn ei rwystr seneddol cyntaf yn Nhŷ’r Cyffredin. Cyflwynodd Llywodraethau’r Alban a Chymru femoranda ynghylch cydsyniad deddfwriaethol, oedd yn mynegi’n glir eu bod yn gwrthwynebu’r bil fel ag y mae. Mewn erthygl wadd, mae’r Athro Nicola McEwen yn amlygu’r prif faterion sydd yn y fantol ar
Read more





Porthladdoedd Cymru a Brexit

Posted on 19 Gorffennaf 2017 by Dr Andrew Potter

Dr Andrew Potter sy’n edrych ar y goblygiadau ymarferol i borthladdoedd Cymru yn sgîl ymadawiad y DU o’r UE ac yn ystyried a oes modd i Gymru lwyddo, hyd yn oed os bydd ffin ‘feddal’ ag Iwerddon yn rhan o’r cytundeb terfynol. Er bod llawer o’r drafodaeth ynghylch masnachu yn y DU ar ôl Brexit
Read more