Datganoli a’r Cyfansoddiad

Brexit a Chymru

Posted on 29 Mawrth 2018 by Professor Roger Awan-Scully

Pleidleisiodd Cymru dros Brexit – er mawr syndod i bron bob un o hoelion wyth y sefydliad gwleidyddol ac economaidd-gymdeithasol. Tanseiliodd y bleidlais hunanddelwedd Cymru: gwlad sy’n draddodiadol amharod i gefnogi’r Ceidwadwyr mewn etholiadau, a chenedl fwy wleidyddol flaengar na’i chymydog, Lloegr. Ychydig allai ddadlau bod y ddelwedd hon yn gywir yn dilyn y bleidlais
Read more


Goblygiadau Brexit i Gymru a datganoli

Posted on 26 Mawrth 2018 by Dr Craig Johnson

Pan fydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd llawer o bwerau a chyfrifoldebau yn dychwelyd i Senedd y DU. Un mater sydd heb gael digon o sylw yw goblygiadau Brexit i ddatganoli a pholisi cyhoeddus yng Nghymru a gweinyddiaethau datganoledig eraill. Mae llawer o’r meysydd polisi, lle bydd pwerau yn dychwelyd o’r Undeb
Read more


Continwwm cyfansoddiadol

Posted on 19 Mawrth 2018 by Glyndwr Cennydd Jones

Mae’r DU yn wladwriaeth unedol sy’n cynnwys Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Mae cysylltiad diwylliannol a hanesyddol cynhenid rhwng pob un o’r gwledydd hyn yn yr oes fodern, drwy gyfrwng profiadau diwydiannol, gwleidyddol a rhyngwladol ar y cyd. Nod datganoli oedd mynd i’r afael â dadrithiad ynghylch sut yr oedd y drefn lywodraethu wedi’i
Read more