Lowri Jones

Lowri Jones


Postiadau blog diweddaraf

Gyda chi neu hebddoch….? Bil Ymadael â’r UE, y gweinyddiaethau datganoledig a chydsyniad deddfwriaethol

Posted on 19 Medi 2017 by Lowri Jones

Yr wythnos llwyodd y Bil Ymadael â’r UE i oresgyn ei rwystr seneddol cyntaf yn Nhŷ’r Cyffredin. Cyflwynodd Llywodraethau’r Alban a Chymru femoranda ynghylch cydsyniad deddfwriaethol, oedd yn mynegi’n glir eu bod yn gwrthwynebu’r bil fel ag y mae. Mewn erthygl wadd, mae’r Athro Nicola McEwen yn amlygu’r prif faterion sydd yn y fantol ar
Read more


Sicrhau bod Brexit yn gweithio i gwmnïau bach Cymru

Posted on 29 Awst 2017 by Lowri Jones

Mae llawer o’r drafodaeth ar Brexit hyd yma wedi canolbwyntio’n bennaf ar effaith Brexit ar sectorau busnes graddfa fawr fel gweithgynhyrchu ceir a gwasanaethau ariannol.  Ond cwmnïau bach a chanolig sy’n cynnal economi Cymru, felly mewn erthygl wadd mae Matthew Williams o Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) Cymru yn rhoi sylw i rai o ganfyddiadau gwaith
Read moreBrexit, yr amgylchedd a datganoli

Posted on 9 Mehefin 2017 by Lowri Jones

Dr Viviane Gravey, Prifysgol Belfast a’r Athro Andy Jordan, Prifysgol Dwyrain Anglia, yn bwrw golwg ar faniffestos Cymru, yr Alban, a Gogledd Iwerddon i weld sut mae llywodraethau datganoledig yn ymgysylltu â heriau amgylcheddol Brexit. Mae Brexit yn codi nifer o gwestiynau allweddol ar gyfer yr amgylchedd yn y Deyrnas Unedig.  Mae clymblaid o grwpiau
Read more


Brexit a Thai yng Nghymru

Posted on 30 Mai 2017 by Lowri Jones

Mae’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd bellach wedi dechrau, ac mae etholiad cyffredinol ar y gorwel. Yn y cyd-destun hwn, mae Steffan Evans yn ystyried tair her y bydd cymdeithasau tai yng Nghymru’n eu hwynebu wrth i’r broses o adael yr UE fynd rhagddi. Un o’r heriau mwyaf, ac un o’r trafodaethau fydd yn
Read more