Brexit, Darllen hir, Economi a Masnach

Amddiffyn yr amgylchedd ar ôl Brexit: Ras i’r gwaelod?

Mae diogelu’r amgylchedd yn y Deyrnas Unedig wedi’i ddylanwadu i raddau helaeth gan ddeddfwriaeth yr UE, sydd fel arfer yn gosod safonau uchel ar draws Aelod-wladwriaethau. Bydd Brexit yn galluogi’r DU i wyro oddi wrth y safonau uchel hynny a chyflwyno dull mwy rhyddfrydol ddiogelu’r amgylchedd yn sgîl hynny.

Mae’r Bil Ymadael â’r UE yn nodi y bydd deddfwriaeth bresennol yr UE yn dechrau cael ei throsi i fframwaith cyfreithiol y DU ar y diwrnod ymadael er mwyn gwneud yn siŵr bod rhywfaint o sicrwydd cyfreithiol yn y tymor byr. Wedi hynny, bydd modd adolygu a diddymu’r cyfreithiau wrth gefn hynny dros amser, gan ganiatáu dull mwy hyblyg yn y tymor hir. Mae bylchau amgylcheddol pellach yn bresennol yn y Bil. Ar hyn o bryd, mae’r Bil yn dileu’r egwyddorion amgylcheddol, fel egwyddor “y llygrwr sy’n talu” a’r egwyddor ragofalus, rhag chwarae rhan yn y DU.

Yn ymarferol, gallai hyn olygu y bydd y DU, o bosibl, yn cyflwyno safonau is o ran amddiffyn yr amgylchedd, gyda’r nod o ddenu masnach ryngwladol, er i Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Michael Gove, alw am Brexit gwyrdd. Mae dull caeth yr UE wedi gwaethygu’r sefyllfa’n flaenorol, neu hyd yn oed wedi rhwystro trafodaethau masnach rydd (gweler e.e. Cytundeb TTIP gyda’r Unol Daleithiau). Gallai safonau is, felly, fod yn fantais gystadleuol i’r DU, wrth drafod cytundebau masnach rydd.

Y perygl o gyflwyno rheolau mwy rhyddfrydol ym maes diogelu’r amgylchedd yw y gallai arwain at ras i’r gwaelod os na chaiff safonau gofynnol eu diffinio. Felly, gallai’r DU gael ei themptio i dandorri’r safonau y cytunwyd arnynt yn flaenorol er mwyn denu mwy o fasnach ond gallai danseilio’r cysylltiadau masnachu presennol gyda gwledydd sy’n gofyn am safonau uwch.

Yn bwysicaf oll, bydd hyn yn effeithio ar allu’r DU i drafod unrhyw gysylltiadau masnach gyda’r UE ar ôl Brexit. Bydd unrhyw gynnyrch neu wasanaethau sy’n cael mynediad at farchnad sengl yr UE yn gorfod cydymffurfio â safonau uwch o ran diogelu’r amgylchedd. Gan wynebu ras bosibl i’r gwaelod, caiff sefyllfa drafod y DU gyda’r UE ei wanhau yn sylweddol os na ellir gwarantu y bodlonir safonau gofynnol ar ôl Brexit.

Yn ogystal, gallai dull y DU ar ôl Brexit effeithio ar y setliadau datganoledig a’r pwerau a roddwyd i’r gweinyddiaethau datganoledig. Mae materion amgylcheddol wedi’u datganoli. Ar hyn o bryd gall y gweinyddiaethau datganoledig osod eu agendâu a’u gofynion eu hunain. Er enghraifft, mae Cymru ar flaen y gad o ran gwarchodaeth amgylcheddol drwy hyrwyddo cysyniadau, megis rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol neu’r economi gylchol wrth ei graidd. Bellach, yn sgil Brexit, mae’n anodd dychmygu sut y gellir caniatáu safonau rhanbarthol pan mai prif amcan San Steffan yw osgoi torri marchnad sengl y DU yn ddarnau.

Awduron:

Dr Annegret Engel, darlithydd yn Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd Mae Annegret yn arbenigo ym maes cyfraith yr UE a chytundebau rhyngwladol, gyda ffocws penodol ar osod terfynau ar gymwyseddau (ebost: EngelA@caerdydd.ac.uk).

Dr Ludivine Petetin, darlithydd yn Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Caerdydd Mae Ludivine yn arbenigo mewn Cyfraith Amgylcheddol yr UE, gan gynnwys maes amaethyddiaeth, a chyfraith masnach ryngwladol (ebost: PetetinL@caerdydd.ac.uk).

 

Mae’r postiad hwn yn cynrychioli barn yr awduresau ac nid barn blog Brexit Cymru, nac ychwaith Brifysgol Caerdydd.

Sylwadau

No comments.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *