Tag Archives: meet the staff

Meet the staff Lucy Welch! Cyfarfod â’r staff Lucy Welch!

What is your name and job title?

I’m Lucy Welch, Subject Librarian working with Alyson Edenborough and Liz Gillen to support the school of Healthcare, based in the Health Library, Cochrane Building. I will be focussing on supporting undergraduate programmes in particular so please do get in touch (WelchL@cardiff.ac.uk / 02920874717).

Beth yw eich enw a theitl eich swydd?

Lucy Welch ydw i, Llyfrgellydd Pwnc yn gweithio gydag Alyson Edenborough a Liz Gillen i gefnogi’r Ysgol Gofal Iechyd, yn y Llyfrgell Iechyd, Adeilad Cochrane. Byddaf yn canolbwyntio’n benodol ar gefnogi rhaglenni israddedig, felly cysylltwch â mi (WelchL@caerdydd.ac.uk / 02920874717).

What are your Qualifications?

BSc (Hons) in Psychology, MSc in Information & Library Management.

Beth yw eich cymwysterau?

BSc (Anrh.) mewn Seicoleg, MSc mewn Rheoli Gwybodaeth a Llyfrgell

Where did you live as a child?

I grew up in the small town of Haverhill, near Cambridge.

Ble oeddech chi’n byw fel plentyn?

Cefais fy magu yn nhref fach Haverhill, ger Caergrawnt


What do you like best about Cardiff?
I’ve only been here a week but I can already give you a Top 3! I’ve been amazed by how friendly everyone I’ve met has been – I’ve felt enormously welcome. I’m also very excited to be so close to hills. Cambridge is in the fens, so flat as a pancake. Finally, Cardiff has a very competitive (and friendly!) roller derby league that I am super excited to join – the Tiger Bay Brawlers. They have a home game coming up on 16 March, so come see what all the fuss is about: http://brawlers.co.uk/games-and-events/

Beth ydych chi’n ei hoffi orau am Gaerdydd?

Rwyf wedi bod yma am wythnos yn unig ond gallaf enwi 3 ffefryn yn barod! Rwyf wedi fy syfrdanu gan fod pawb yma’n gyfeillgar iawn – rwyf wedi cael croeso anhygoel. Rwyf hefyd yn gyffrous iawn i fod mor agos at fryniau. Mae Caergrawnt yn ardal y Fens, sy’n hollol wastad. Yn olaf, mae gan Gaerdydd gynghrair gornest rasys sglefrio cystadleuol iawn (a chyfeillgar!) Rwyf yn hynod gyffrous i ymuno â’r Tiger Bay Brawlers. Mae ganddynt gêm gartref ar 16 Mawrth, felly dewch i’w gwylio: http://brawlers.co.uk/games-and-events/

What did you do before you worked here?

My background is fairly varied – I’ve worked at a fudge shop, sight-loss charity and legal aid office. However, I fell in love with libraries from a very early age and have spent the past 6 years working in libraries at the University of Cambridge. Most recently I was working as Assistant Librarian (Teaching) at the Department of Engineering Library, primarily working with undergraduates. Before this I worked as Outreach & Engagement Coordinator for the Office of Scholarly Communication, managing the University Library’s 600th anniversary events and outreach programme and as a book fetcher to name a few roles.

Beth wnaethoch chi cyn i chi weithio yma?

Mae fy nghefndir yn eithaf amrywiol – rwyf wedi gweithio mewn siop gyffug, elusen ar gyfer pobl sy’n colli golwg a swyddfa cymorth cyfreithiol. Fodd bynnag, syrthiais mewn cariad â llyfrgelloedd pan oeddwn yn ifanc iawn ac rwyf wedi treulio’r chwe blynedd diwethaf yn gweithio mewn llyfrgelloedd ym Mhrifysgol Caergrawnt. Yn fwyaf diweddar roeddwn yn Llyfrgellydd Cynorthwyol (Addysgu) yn Llyfrgell yr Adran Beirianneg, gan weithio’n bennaf gydag israddedigion. Cyn hynny, bues i’n Gydlynydd Allgymorth ac Ymgysylltu ar gyfer y Swyddfa Cyfathrebu Ysgolheigaidd, gan reoli rhaglen digwyddiadau a allgymorth 600 mlwyddiant Llyfrgell y Brifysgol, ac fel llywydd i enwi rhai rolau.

If you didn’t work in a library, what would be your dream job?

Anything that let me skate all the time! I’ve been roller skating with my (previously) local roller derby team, the Cambridge Rollerbillies, for over 5 years and am really keen to hit the park/ramp skating scene in Cardiff as well. Roller derby is a hugely positive female-dominated and LGBTQ-friendly space but everyone can do better and there are still big problems in terms of making our spaces more friendly and accessible to trans and non-binary skaters as well as people of colour – and this goes for skating spaces that aren’t roller derby too. I would love to be able to devote more of my time to working to help the skate scene do better for everyone.

Os nad oeddech chi’n gweithio mewn llyfrgell, beth fyddai eich swydd ddelfrydol?

Unrhyw beth fyddai yn fy ngalluogi i sglefrio drwy’r amser! Rydw i wedi bod yn sglefrio gyda fy nhîm rasys sglefrio lleol, y Cambridge Rollerbillies, ers dros 5 mlynedd ac rydw i’n awyddus iawn i ymuno â sglefrwyr yng Nghaerdydd hefyd. Mae gornest sglefrio yn apelio’n fawr at fenywod a phobl o’r gymuned LGBTQ ond gall fod yn well. Mae angen gwneud y mannau hyn yn fwy cyfeillgar a hygyrch i sglefrwyr traws ac anneuaidd yn ogystal â phobl o leiafrifoedd ethnig- ac mae hyn yn wir am fannau sglefrio nad ydynt yn cynnal gornestau sglefrio hefyd. Byddwn wrth fy modd yn gallu neilltuo mwy o’m hamser i helpu wneud y byd sglefrio yn well i bawb.


(Copyright Mark Gilbert)
(Hawlfraint Mark Gilbert)

What was the first library book you remember reading for pleasure?

I practically lived in the public library growing up, it was very hard having a borrowing limit! I spent most of my time in the comic books section (everything from Tintin and Asterix to superheroes and manga), but I also developed a very early passion for reading about the paranormal! One of the very first books I bought with my own money was an encyclopedia of ghosts that I still have today.

Beth oedd y llyfr cyntaf rydych yn cofio ei ddarllen er mwyn pleser?

Roeddwn i’n hanner byw yn y llyfrgell gyhoeddus pan roeddwn yn tyfu i fyny. Doeddwn i wir ddim yn hoffi’r cyfyngiad ar faint o lyfrau roeddwn yn medru eu benthyg ar y tro! Treuliais y rhan fwyaf o’m hamser yn yr adran llyfrau comig (yn cynnwys Tintin, Asterix, archarwyr a manga). Gwnes i ennyn brwdfrydedd pan yn ifanc ar gyfer darllen am bethau goruwchnaturiol! Un o’r llyfrau cyntaf a brynais gyda fy arian fy hun oedd gwyddoniadur o ysbrydion sydd gen i hyd heddiw.

(Henry Justice Ford – http://www.postershowcase.info/i1862812.html)

What do you enjoy reading now? Hard copy or electronic?
It very much depends on the book. I’m currently re-reading one of my favourite books ever, The Roads to Sata: A 2,000-Mile Walk Through Japan by Alan Booth – I read a lot of non-fiction and for whatever reason I prefer hard copy books for this. However, I still love my fiction and when it comes to that I’m much less fussed. And you can’t argue with the convenience of traveling with an e-reader – I have very vivid memories of holidays with my family as a child with an entire suitcase having to be devoted to books.

Beth rydych chi’n ei fwynhau darllen nawr? Copi caled neu electronig?
Mae’n dibynnu’n llwyr ar y math o lyfr. Ar hyn o bryd rwy’n ail-ddarllen un o’m hoff lyfrau erioed, The Roads to Sata: A 2,000-Mile Walk Through Japan gan Alan Booth. Rwy’n darllen llawer o lyfrau ffeithiol ac am rhyw reswm, mae’n well gen i gopïau caled o’r llyfrau hyn. Fodd bynnag, rwy’n dal i ddwlu ar ffuglen a does dim ots gen i sut rwy’n ei ddarllen. Mae e-ddarllenydd yn gyfleus iawn ar gyfer teithio – mae gen i atgofion o fynd ar wyliau gyda fy nheulu fel plentyn a mynd â chês cyfan o lyfrau.


Give an instance of one of your most interesting library related queries.
Not a query, but I have had to catch pigeons in the Cambridge University Library entrance hall multiple times – and let me tell you, that is a high ceiling!

Rhowch enghraifft o un o’ch ymholiadau llyfrgell mwyaf diddorol.
Nid ymholiad oedd hwn, ond bu’n rhaid i mi ddal colomennod yng nghyntedd mynediad Llyfrgell Prifysgol Caergrawnt sawl gwaith – ac roedd y nenfwd yn uchel iawn!

What do you like best about Cardiff Uni Health Library/ Service?

The people. Everybody has been incredibly helpful and welcoming since I arrived, so I really couldn’t have asked for a better introduction to the city and the Health Library.

Beth ydych chi’n ei hoffi orau am Wasanaeth a Llyfrgell Iechyd Prifysgol Caerdydd?

Y bobl. Mae pawb wedi bod yn hynod o gymwynasgar a chroesawgar ers i mi gyrraedd, felly ni allwn fod wedi gofyn am well cyflwyniad i’r ddinas a’r Llyfrgell Iechyd.

Meet the staff – Zoe Young

What is your name and job title?

I’m Zoe Young, and I’m providing cover for the role of Subject Librarian working with Jonathan Jones to support the School of Healthcare Sciences.

I also continue as Subject Librarian supporting Optometry and Pharmacy.

I am based in the Health Library, Cochrane Building. I will be focussing on supporting postgraduate programmes in particular so please do get in touch (youngz@cardiff.ac.uk / 02922510196) or book a 1-2-1 meeting quickly and easily here: www.bit.ly/bls-121s

What are your qualifications?

BSc (Hons) in Animal Behaviour and Ecology & Conservation, MSc in Information & Library Studies

Where did you live as a child?

Hedge-End and Bursledon, both villages near Southampton.

What do you like best about Cardiff?

I love that although Cardiff is a city you are never far from the countryside, the sea or the mountains.

Where did you work before?

I had various non-library jobs, worked in shops, an engineering factory and worked in a pharmacy before I decided on a library career.

First library post was working as a Library Assistant at King’s College London. Then after my MSc I moved to Cardiff, where I worked for Friends of the Earth (Cymru) and the Welsh Assembly libraries before getting my first professional post at Cardiff University as an Assistant Subject Librarian within the Law Library. I then moved to the Bute Library as the Subject Librarian for Optometry and Pharmacy.

What are your favourite things about being a subject librarian?

The variety within the job, no day is the same and of course the great people you meet and I work with.

If you didn’t work in a library, what would be your dream job?

Studying lemurs in Madagascar. They are amazing creatures and I did my Undergraduate project on them. Not likely to happen now as I don’t think my children would cope well in the jungle.

What was the first library book you remember reading for pleasure?

I was constantly in the public library borrowing books and read a lot as a child. The Mr Men books by Roger Hargreaves were probably the first ones I borrowed.

What do you enjoy reading now?

I still get to read fun children’s books due to the age of my children and we are currently reading Mable Jones and the Doomsday book by Will Mabbitt.
I enjoy reading lots of different genres from crime & mysteries, fantasy and historical fiction to autobiographies and cook books.

 

Meet the staff- Matt Harvey

What’s your name and job title?

I’m Matt Harvey, and I’m providing maternity cover for the role of Subject Librarian for Dental. I’m also a Learning Resource Officer for the library service.

Matt Harvey

What are your qualifications?

BA English Literature and Cultural Criticism, and MA Critical and Cultural Theory, from Cardiff University. Postgraduate Diploma in Information and Library Studies from Aberystwyth University.

Where did you work before?

My part-time jobs have ranged from hosing down a salad factory in full hazmat gear, to making computer games for the Trading Standards Institute. Which seems odd in hindsight.

My first library job was in my local library, during sixth form. I really liked working in such a positive environment, where the purpose was to help people find information and books for pleasure: not to sell them things.

At university, I taught students as a postgraduate tutor, and got an evening and weekend job at the Arts and Social Studies Library. After graduating, I worked in Student Support at Cardiff University and the University of South Wales, helping students finance their studies.

I returned to the Arts and Social Studies Library as a Senior Library Assistant, mainly working as an IT Support Assistant. During that time I got to set up this new thing called ‘social media’ for the library service, and also for the Journal of Information Literacy. I also completed my librarianship qualification at Aberystwyth.

Over the last few years, I have set up and run a digitisation service for the library service: checking copyright and providing scans of course readings for students. If you have anything you’d like scanned for your modules, let me know: http://bit.ly/ulslrss

I’ve just started a new post, providing maternity cover for the role of Subject Librarian for Dental. This means joining the teams at the Health Library and the Dental Library, which is very exciting! I’ll continue to run the digitisation service, with the help of a new team member. In my new role, I’m looking forward to leading workshops and teaching students: mainly information and digital literacy, with hopefully not too many questions about teeth.

Where did you live as a child?

A small village in Worcestershire.

What was the first library book you remember reading for pleasure?

asterix

Asterix. Instilled a lasting appreciation of history, cartoons, and excruciating puns!

 

 

What do you do in your spare time?

I’ve never given up on playing boardgames and, I might as well admit, toy soldiers. Fortunately, the geeks have inherited the earth, and this is now the height of cool. It won’t last.

My reading interests are science fiction, mythology and history, preferably medieval or earlier. I spend too much time on Wikipedia. My specialist subject is probably Tolkien.

Meet the staff- Jonathan Jones

What is your name and job title?

JJ

Hi, I’m Jonathan and I have just started as a new subject librarian, joining Liz Gillen supporting the School of Healthcare Sciences. I am based in the Health Library, Cochrane Building. I will be focussing on supporting undergraduate programmes in particular so please do get in touch (jonesj94@cardiff.ac.uk / 02920688148) or book a 1-2-1 meeting quickly and easily here: www.jonathanjones.youcanbook.me

 

Where did you work before here?

My career in libraries started six years ago as a trainee subject librarian at the University of Reading. Most recently I have worked as the resource centre manager for Henley Business School, having fun leading a team responsible for designing and delivering online and face-to-face services to some 7,000 students studying across 16 international locations.

What are your qualifications?

Durham Cathedral

I have an archaeology degree from Durham University, highlights of which included spending three weeks sleeping on a church floor whilst excavating a Neolithic burial chamber in Portugal, and seeing the top of my head in an episode of the BBC series Coast during an excavation at Bamburgh Castle!

Durham Cathedral MS A.II.10, fol. 224v. © Chapter of Durham Cathedral. Decorated initial from Peter Lombard’s commentary on the Psalms.

After my archaeology degree I worked as a rare books cataloguer and library assistant at Durham Cathedral and it was great to be able to combine my enthusiasm for libraries, teaching, research and all things old.

 

In 2010 I completed my masters degree in librarianship at Northumbria University, and became a chartered librarian in 2013.

 

 What are your favourite things about being a subject librarian?

I get hooked on finding new ways to use learning technologies to deliver library training and support, and have a long list of new tools I’m looking forward to getting to grips with!

I also love meeting, getting to know, and helping people, all things I get to do in bucket loads as a subject librarian!

What are you most looking forward to now you live in Cardiff?

Murphy

I’m looking forward to joining the Long Distance Walking Association (although I’ve heard they are more extreme in Wales!), surfing at Porthcawl, and adopting another rescue greyhound to join our boy Murphy!

When I’m not outdoors, I enjoy playing the saxophone and recently joined the City of Cardiff Concert Band. This is a great community wind band made up of about 80 students and locals who meet to practice in the students union www.facebook.com/cardiffconcertband/. Look out for upcoming concerts or why not come and join!

Meet the staff: Nigel Morgan

'Barbary Lane', San Francisco.

‘Barbary Lane’, San Francisco.

 

What is your name and job title?

Nigel Morgan: subject librarian. I am based in the Science & Biomedical Sciences libraries on the Cathays campus.

What are your Qualifications?

I have several library qualifications, a BA in English literature, a postgraduate degree in music MA(Mus), and a performing diploma from the London College of Music. Recently I passed my Grade 3 exam for classical guitar which I am very proud of!

Where did you live as a child?

I was born and raised in Neath where I still spend much of my time.

What do you like best about Cardiff?

I prefer Swansea! However, Cardiff’s a great place to be if you support the arts, particularly classical music. We are fortunate to have great performance venues and resident companies like Welsh National Opera and the BBC Orchestra of Wales.

What did you do before you worked here?

I worked as a librarian at the former Swansea Institute of Higher Education. Previous jobs include a stint as a library assistant at Swansea University, a Saturday assistant in Boots, and a couple of years working as a freelance piano teacher.

What was the first library book you remember reading for pleasure?

It was called Odd and the Great Bear which I borrowed from the children’s section of Neath Public Library. The cover shot brings the memory back so vividly – gosh! it was 1973!

Capture

What do you enjoy reading now?

I’m in a book club which gets me reading an assortment of stuff – some good, some awful! I usually go for middle brow fiction e.g. Booker nominees, music books e.g. composer biographies and I also like plays. I enjoy bleating about the fact I’ve read James Joyce’s Ulysses from start to finish – not once but twice!

Hard copy or electronic?

My Kindle is choc-a-bloc with books I’ve downloaded and not gotten round to reading. But I also still read print – and contrary to some opinions, print will never become obsolete!

What do you like best about Cardiff University Health Library Service?

It’s full of fizzy-whizzy talented and creative folks who are also really nice to work with.

Meet the Staff- Jenny

What is your name and job title?

JennyJenny Lange – I’m a placement student from the University of Applied Sciences in Cologne.

Why are you doing a work placement?

It is part of my University course to do a practical semester – we only get to choose where we go!

How long have you been in Cardiff and did you work in other libraries before coming to Heath?

I arrived at the end of February, so it’s been quite a while now.
The Music Library is where I started my placement in March. I remained there for 9 (fun) weeks. After that I spent 4 (fun) weeks at Trevithick, so the Health Library is my last stop before going home mid-July!
Don’t worry Health Library, you are also fun.

 

Why did you choose Cardiff University for your placement?

I’ve always been quite fond of the UK in general and when I found out that two other students from my Uni spent their practical semester in Cardiff, I contacted them and, after hearing their enthusiasm about it, decided to apply and here we are!

 

So… Why did you decide to become a librarian?

conan

I’ve always had an affinity for books and loved spending time at the library from an early age. So when the time came to think about what I was going to do next in my life, the decision to take that path came quite easily.

 

Where did you live as a child?

A little town called Weisweiler – go on, google it. Or don’t. You’re not missing anything.

What do you like best about Cardiff?

The parks! I also like the fact that everything is in close proximity and you can basically just walk everywhere. And the people are so polite and friendly. Mostly not used to that. Sorry, Germans.

 

What did you do before you worked here?

I lived in a land far, far away. Studied very, very hard (-ish) and had a part-time job at a publisher. Kind of feels like there should be a punchline around here somewhere …

tumwe

 

What was the first library book you remember reading for pleasure?

hana

I’m pretty sure it was ‘St. Claire’s’ by Enid Blyton.

(Yeah. Patricia and Isabel are called Hanni and Nanni in the German version. Don’t ask me.)

 

What do you enjoy reading now? Hard copy or electronic?

One of my favourite authors is Stephen King and I’m currently reading his ‘Dark Tower’-Series. I’m also into Thriller/Crime novels, for example. In stark contrast to that, I really enjoyed ‘Anna Karenina’ by Lew Tolstoy. So many books to read, so little time.

Although I do own an eBook-Reader (occasionally used), I prefer holding a real book in my hands. And I just like having all of my books on a shelf.

When it comes to research literature, eBooks are pretty useful though in my opinion.

And it’s so much better than having to pack a dozen books when you’re going on holiday!

 

What do you like best about Cardiff Uni Health Library/Service?

It’s very interesting to see the wide range of patrons coming in, not just students, but doctors, nurses, other staff and so on.

Judging just from appearance, I also like how open and bright the library is. Oh, and it being located 10 minutes doesn’t hurt.

Meet the Staff – Delyth Morris

me again for blogWhat is your name and job title?
Delyth Morris – Subject Librarian DENTAL/MEDIC
What are your qualifications?
BA English Literature and Language; MA Information and Library Management
Where did you live as a child?
Swansea

Sherlock
What do you like best about Cardiff?
I’m a bit of a shopaholic, so I love the shopping in Cardiff! I also think Cardiff has a really good music scene and, for any bands that don’t play here, it’s close enough to Bristol to pop over the bridge and back to catch a gig. Oh and bumping in to Benedict Cumberbatch while he films Sherlock!
What did you do before you worked here?
Libraries, libraries, and more libraries! I worked in public libraries in Florence, Cardiff and Swansea before finding my feet in the academic sector, working in the Bute and Architecture library and in the Health Library. Most recently I worked as an Information Specialist for NICE undertaking literature searches for development of NICE cancer guidelines. Rightly or wrongly, I enjoy the challenge of a literature review; defining and refining search terms and exploring the quirks of different databases. I understand how they can occasionally make you want to hit your head against a brick wall so, if you’re in need of any assistance, please feel free to seek me out and ask me any questions!
What was the first library book you remember reading for pleasure?
It was probably something about cats…
Bob

What do you enjoy reading now? Hard copy or electronic?
After completing a degree in English which focused heavily on Renaissance literature, I struggled to return to reading for enjoyment. However I rekindled it with ‘easy’ reads. I’ve really enjoyed reading the ‘Street Cat Named Bob’ books – did I mention I like cats?!
I’m yet to venture into the world of the Kindle as I prefer to read a hard copy of a text, but for academic purposes I think ebooks are brilliant.
What do you like best about Cardiff Uni Dental Library/Service?
Being new to the Dental Library, I was struck by the personal touch offered by the staff here; they know many of the students by name and know where almost every book is located on the shelf. I also think it’s brilliant that the Health Library is on campus as it offers 24/7 library facilities; I spent many a late night in the library as a student at the University of Liverpool.

Meet the Staff- Nicholas Collins

What is your name and job title?
Nicholas Collins, Senior Library Assistant.
What are your Qualifications?
I hold an MA in English Literature.

Where did you live as a child?

Dinas Powys, just outside of Cardiff.

What do you like best about Cardiff?

Having traveled a bit in recent years, I certainly appreciate how compact it is compared to many other places. Also, despite a small amount of nostalgia for how the city looked when I was a child, I think the recent (ish) developments around the Hayes and the pedestrianisation of St. Mary’s street have made enormous improvements.

What did you do before you worked here?

I worked in Aberconway Library and was also self-employed as a copy-editor / copywriter. I’ve also worked in Trevithick Library and the Science Library, so this is the fourth Cardiff University library I’ve worked in!

What was the The_Adventures_of_Tintin_-_04_-_Cigars_of_the_Pharaohfirst library book you remember reading for pleasure?

It was either ‘Tin Tin and the Cigars of the Pharoah’ or an Asterix book, I’m not sure.

What do you enjoy reading now? Hard copy or electronic?
Recently I’ve been reading lots of non-fiction about social justice and environmental issues, like ‘The Spirit Level’ by Kate Pickett and Richard Wilkinson and ‘Eating Animals’ by Jonathan Safran Foer, but also on my ‘to-read’ list are Morrissey’s ‘Autobiography’ and Margaret Atwood’s ‘Maddaddam’. I’m also eagerly awaiting the next ‘A Song of Ice and Fire’ book!With regards to hardcopy or electronic, it tends to be a bit of both. When I need to buy something I tend to get an electronic copy if I can as it’s more convenient and environmentally friendly, but I also take advantage of the fact that working for the university library service gives me access to an enormous selection of hard copy books.

Give an instance of one of your most interesting library related queries.

I was puzzling over how I was going to answer this one, as I haven’t been here that long and so haven’t had to deal with a very large range of queries, but then some kind soul phoned up and asked whether anyone had handed a skull into lost property.

What do you like best about Cardiff Uni Health Library/ Service?
I like the fact that it’s got such a large scope in terms of its range of users, and how connected it is with not only the university and the hospital, but other hospitals, healthcare libraries and similar organisations. It’s certainly interesting dealing with such a wide range of people and organisations.

Meet the Staff – Mari Ann

Mari AnnWhat is your name and job title?
I am Mari Ann Hilliar and I am Subject Librarian for Health in Health Library, UHW. I have worked in various libraries (all Health) in Cardiff Uni since 1999.

What are your subject area interests?
In no particular order –:EndNote Web, Twitter, Distance and E-learning, Medicine, Mental Health and General Practice. I work pretty closely with the following courses; diabetes, wound healing, medical education, anaesthetics and acute care. At home I specialise in ethical shopping, sewing and I listen to a fair bit of Jack White.

What are your Qualifications?
I graduated in English and Drama. I took a maternity cover post in Llandough library and decided to do a Post grad in Library and Information skills via distance learning at Aberystwyth University. I’ve done some teaching qualifications and I am pretty nifty with a sewing machine.
Where did you live as a child?
I was born and raised in Cardiff.
What do you like best about Cardiff?
I love that it is a small city with all that has to offer (the kooky Pettigrew Tea Rooms, Milgi, Chapter, Canteen, Tea and Cake) and that it is really easy to find something to do (the parks, museums, galleries and art/craft workshops)  AND so quick to get to rugged coastal areas like MonkNash or Nash Point.
 
What did you do before you worked here?
I’ve worked with children (decided against teaching at primary schools) and I worked in a number of shops (at one point I was juggling 4 or 5 part time jobs) which was really good test of customer service! My favourite job was working in the Health Food shop on Wellfield Rd, weighing out people’s herbs and spices and making real peanut butter. Unfortunately the shop is no longer there. 🙁
 
What was the first library book you remember reading for pleasure?
I used to be able to recite the whole of the Pied Piper of Hamelin when I was young (along with my father)- it wasn’t a library copy but its still etched with me….Hamelin town’s in Brunswick, by famous Hanover city…

What is your favourite thing about being a subject librarian?
I love the fact the queries are so wide ranging, the expanse of research and study in Cardiff University is great. I really enjoy helping people put together a search strategy. There is a good sense of accomplishment.

Save