Cardiff Connect

Introducing… The 30(ish) Awards

The 30(ish) Awards are coming soon, but what exactly are they? Barry Sullivan, Deputy Director of Supporter Relations and Head of Alumni & Supporter Relations, takes us through the thinking behind the awards scheme that’s doing things differently.

30 Under 30 lists are très cliché. We’re a leading institution of higher learning. We won’t be confined by arbitrary numbers. And like the rule-breakers and innovators we are celebrating, we’re doing things a little differently. We present to you: The 30(ish) Awards.

“What if I’m 34?” I hear you ask. “no probs” I say.

“How will you select only 30 winners?” you press. “Meh” (us).

“Can I nominate myself?” (with what I hope is your last question)…”Absolutely!” I answer with emphasis. “Be proud of the impact you’re making and shout about it!”

The 30(ish) Awards are an opportunity for the University to recognise the pioneering young(ish) alumni who are disrupting the status quo to make a positive impact on their community. We’re looking for inspirational stories of trendsetters and changemakers who exemplify what it means to be Cardiff-made.

Look out for our announcement in late June when applications and nominations will open. And mark your calendar: Thursday 20 October 2022. Saving the date for an awards ceremony you’ve not even applied for yet oozes confidence, and is a boss move we respect!

This will be an IN PERSON* evening of celebration and networking with other ‘difference-makers…and we look forward to seeing you there.

*Keeping our fingers firmly crossed there won’t be any restrictions

Cyswllt Caerdydd

Cyflwyno… y Gwobrau (tua) 30

Bydd y Gwobrau (tua) 30 yma cyn hir, ond beth yn union ydyn nhw? Barry Sullivan, Dirprwy Gyfarwyddwr Cysylltiadau Cefnogwyr a Phennaeth Cysylltiadau Cynfyfyrwyr a Chefnogwyr, sy’n ein tywys drwy’r syniad y tu ôl i’r cynllun gwobrwyo hwn – cynllun sy’n gwneud pethau ychydig yn wahanol.

Mae rhestrau – 30 o bobl dan 30 oed (30 under 30s) – yn très cliché. Rydym yn sefydliad blaenllaw ar gyfer addysg uwch. Rydyn ni’n gwrthod cael ein cyfyngu gan rifau di-ystyr. Ac fel y bobl rydyn ni’n eu dathlu, sy’n torri’r rheolau ac yn arloeswyr, rydyn ninnau’n gwneud pethau mewn ffordd ychydig yn wahanol. Dyma gyflwyno: Gwobrau (tua)30.

“Beth os ydw i’n 34?” Rwy’n eich clywed yn gofyn. “Dim probs” yw fy ateb i.

“Sut y byddwch chi’n dewis dim ond 30 enillydd?” yw’ch geiriau nesaf. “Meh” (ni).

“Alla’i fy enwebu fy hun?” (rwy’n gobeithio mai hwn yw eich cwestiwn olaf)… “Yn sicr” Rwy’n pwysleisio fy ateb. “Byddwch yn falch o’r effaith rydych chi’n ei chael a chodwch eich llais amdani!”

Mae’r Gwobrau (tua)30 yn gyfle i’r Brifysgol gydnabod y cynfyfyrwyr ifanc(ish) arloesol sy’n ysgwyd seiliau’r status quo er mwyn cael effaith gadarnhaol ar eu cymuned. Rydym yn chwilio am straeon ysbrydoledig ynghylch pobl sy’n newid y drefn ac yn creu llwybrau newydd, ac yn arddangos beth mae’n ei olygu i fod yn un o bobl prifysgol Caerdydd.

Cadwch lygad am ein cyhoeddiad ddiwedd mis Mehefin pan fydd ceisiadau ac enwebiadau yn agor. A rhowch y dyddiad yn eich calendr: Dydd Iau 20 Hydref 2022. Mae rhoi’r dyddiad yn eich calendr ar gyfer seremoni wobrwyo nad ydych chi hyd yn oed wedi gwneud cais amdani eto, yn weithred sy’n mynegi hyder go iawn, ac rydyn ni’n parchu hynny!

Bydd hon yn noson fydd yn digwydd WYNEB YN WYNEB*, a bydd yn gyfle i ddathlu a rhwydweithio gyda gwneuthurwyr-gwahaniaeth eraill o Gaerdydd… ac rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno.

*Gan gadw ein bysedd wedi’u croesi’n dynn na fydd unrhyw gyfyngiadau