#TeamCardiff, Cardiff Connect, Donate, Events

#TeamCardiff fundraisers to take on Cardiff Half Marathon

#TeamCardiff alumni runners

At the end of March, #TeamCardiff runners will take part in the postponed Cardiff University/Cardiff Half Marathon to raise money for Cardiff University research. After an 18-month delay due to the pandemic, the 350-strong team of staff, students, alumni and friends are aiming to raise £70,000 for neuroscience and mental health research, and cancer research.

Around 70 alumni from across the UK will be lacing up their trainers on Sunday 27 March, to cover the 13.1 miles, passing some of the city’s most iconic landmarks.

MartinChorleyFor alumnus Dr Martin Chorley (BSc 2005, PhD 2013), the fact the race takes place on Mother’s Day is particularly special.

“When my mum was diagnosed with incurable kidney cancer in 2019, I decided to run the Cardiff Half Marathon that year as part of #TeamCardiff to raise money to support cancer research at Cardiff University. Running is an important part of my wellbeing and maintaining my mental health, and training for the race while mum was ill became a key coping strategy, as well as a way to try and create some positivity out of a very sad situation.

“After quite a brief period of illness Mum passed away on the day of the last 2019 Cardiff Half Marathon, something I didn’t find out until after I’d crossed the finish line. This event has become an important link with my mum’s memory, and so I want to continue to run this race for her. I was happy to sign up for the March event with #TeamCardiff and attempt to raise more money for vital research that could help others avoid the grief that comes with losing a loved one.”

Support Martin.

Sian McCarthyAlumna Sian McCarthy (BA 2005, PGCE 2006) has also been inspired to run by her mum and is fundraising for neuroscience and mental health research. Following a hit and run accident when she was 17, Sian’s mum suffered decades of chronic pain and needless operations to solve what was finally diagnosed by a neurosurgeon as cranial nerve damage and trigeminal neuralgia.
Sian said:

“I’m running the Cardiff Half to try, in some small part, to recognise and contribute to the heroic work of Cardiff University. I was raised by my mother, who suffered severe neurological injuries when I was very young. The cutting-edge research undertaken by Cardiff University staff saved her life and gave me back the childhood I was in danger of losing. It’s a privilege to be able to repay that by running in their honour, and in my mum’s.”

Support Sian.

Panos PittakasAlumnus Panos Pittakas (MEng 2021) is running for Cardiff University’s cancer research after losing his grandmother to cancer in February 2022.

“Three weeks ago, I lost my nan to cancer after a seven-year long battle. I’ll be running the Cardiff Half Marathon to raise awareness and contribute to the research Cardiff University is undertaking in cancer, and neuroscience and mental health, in her memory. It’s about time to pump up the effort and stop losing people.”

Support Panos.

Greg Spencer, Deputy Director of Development & Head of Fundraising from the University’s Development and Alumni Relations department said:

“It’s amazing to see such dedication and perseverance from our alumni, many of whom signed up to the Half Marathon before the pandemic. By taking on this challenge, they’re helping to raise vital funds for Cardiff University research, that will transform lives for the better. I can’t wait to cheer on all of our #TeamCardiff runners on race day and celebrate their fantastic achievements.”

Support #TeamCardiff’s fundraising.

Cardiff Half October 2022 or other fundraising

If you would like to run Cardiff Half Marathon with #TeamCardiff on 2 October 2022, you can pre-register your interest to secure a free charity space. If you’d like to take on a different challenge or fundraise another way, contact the University’s Community Fundraising Officer Steph Bird at donate@cardiff.ac.uk.

 

#TeamCardiff, Cyswllt Caerdydd, Donate, Events

#TeamCardiff i gymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd i godi arian

#TeamCardiff alumni runners

Ddiwedd mis Mawrth, bydd rhedwyr #TeamCardiff yn cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd er mwyn codi arian ar gyfer ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl i’r ras gael ei ohirio am 18 mis oherwydd y pandemig, mae’r tîm o 350 o staff, myfyrwyr, cynfyfyrwyr a ffrindiau am geisio codi £70,000 ar gyfer ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, ac ar gyfer ymchwil canser.

Bydd tua 70 o gynfyfyrwyr ledled y DU yn rhoi eu hesgidiau rhedeg ymlaen ddydd Sul 27 Mawrth i redeg 13.1 milltir, gan fynd heibio rhai o leoliadau mwyaf eiconig y ddinas.

Mae’r ffaith bod y ras yn cael ei chynnal ar Sul y Mamau yn arbennig o arwyddocaol i’r cynfyfyriwr Dr Martin Chorley (BSc 2005, PhD 2013).MartinChorley

“Pan gafodd fy mam ddiagnosis o ganser yr arennau nad oedd modd ei wella yn 2019, penderfynais redeg Hanner Marathon Caerdydd y flwyddyn honno yn rhan o #TeamCardiff er mwyn codi arian i gefnogi ymchwil canser ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae rhedeg yn bwysig i fy lles personol a chynnal fy iechyd meddwl, ac roedd ymarfer ar gyfer y ras tra roedd mam yn sâl yn ffordd allweddol i mi ymdopi â’r sefyllfa. Roedd hefyd yn ffordd o geisio cael elfen gadarnhaol o sefyllfa drist dros ben.

“Ar ôl cyfnod eithaf byr o salwch, bu farw Mam ar ddiwrnod yr Hanner Marathon Caerdydd diwethaf yn 2019, rhywbeth nad oeddwn yn ymwybodol ohono nes i mi groesi’r llinell derfyn. Mae’r digwyddiad hwn yn bwysig i mi wrth gofio am fy mam, felly rwyf am barhau i redeg y ras er ei mwyn hi. Roeddwn yn hapus i gofrestru ar gyfer y digwyddiad ym mis Mawrth gyda #TeamCardiff, ac roeddwn yn awyddus i geisio codi rhagor o arian ar gyfer ymchwil hanfodol a allai helpu eraill i osgoi’r galar sy’n dod yn sgîl colli rhywun annwyl.”

Cefnogwch Martin.

Sian McMae’r cynfyfyriwr Sian McCarthy (BA 2005, TAR 2006) hefyd wedi cael ei hysbrydoli gan ei mam i redeg, ac mae hi’n codi arian ar gyfer ymchwil niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl. Yn dilyn damwain taro a ffoi pan oedd yn 17 oed, dioddefodd mam Sian ddegawdau o boen cronig a llawfeddygaeth ddiangen i ddatrys yr hyn yr oedd niwrolawfeddyg yn y pen draw wedi ei ddiagnosio’n ddifrod i’r nerf craneuol a niwralgia trigeminol. Dywedodd Sian:

“Rwy’n rhedeg Hanner Marathon Caerdydd fel ffordd o gydnabod y gwaith arwrol y mae Prifysgol Caerdydd yn ei wneud a cheisio cyfrannu ato ym mha bynnag ffordd bosibl. Cefais fy magu gan fy mam a oedd wedi dioddef o anafiadau niwrolegol difrifol pan oeddwn i’n ifanc iawn. Achubodd yr ymchwil arloesol a wnaeth staff Prifysgol Caerdydd ei bywyd, a sicrhaodd nad oeddwn i am golli fy mhlentyndod. Mae’n fraint gallu ad-dalu hynny drwy redeg er anrhydedd i’r brifysgol ac i fy mam.”

Cefnogwch Sian.

Panos PittakasMae’r cynfyfyriwr Panos Pittakas (MEng 2021) yn rhedeg dros ymchwil canser Prifysgol Caerdydd wedi iddo golli ei nain i ganser ym mis Chwefror 2022.

“Dair wythnos yn ôl, collais fy nain ar ôl iddi frwydro yn erbyn canser am saith mlynedd. Byddaf yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd i godi ymwybyddiaeth a chyfrannu at yr ymchwil y mae Prifysgol Caerdydd yn ei gwneud ym maes canser, yn ogystal â’r maes niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, er cof amdani hi. Mae’n hen bryd i ni ymdrechu’n galetach er mwyn atal rhagor o golledion.”

Cefnogwch Panos.

Dywedodd Greg Spencer, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu & Phennaeth Codi Arian o adran Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr y Brifysgol:

“Mae’n anhygoel gweld y fath ymroddiad a dyfalbarhad gan ein cynfyfyrwyr, gyda nifer ohonynt wedi cofrestru ar gyfer y Hanner Marathon cyn y pandemig. Drwy ymgymryd â’r her hon, maent yn helpu i godi arian sy’n hanfodol ar gyfer ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, a bydd yn siŵr o drawsnewid bywydau er gwell. Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at floeddio fy nghymeradwyaeth i bob un o redwyr #TeamCardiff ar ddiwrnod y ras, ac i ddathlu eu cyflawniadau rhagorol.”

Hanner Marathon Caerdydd Hydref 2022 neu ffyrdd eraill o godi arian

Os hoffech chi redeg yn Hanner Marathon Caerdydd gyda #TeamCardiff ar 2 Hydref 2022, gallwch chi fynegi eich diddordeb ymlaen llaw er mwyn sicrhau safle elusennol am ddim. Os hoffech chi ymgymryd â her arall neu godi arian mewn ffordd wahanol, cysylltwch â Steph Bird, Swyddog Codi Arian Cymunedol y Brifysgol drwy ebostio donate@caerdydd.ac.uk.