Cardiff Connect, News

Over a third of the Members of the Senedd are former Cardiff University students or staff

The Senedd

We’re incredibly proud of the achievements of our alumni that have recently been elected or re-elected as members of the Senedd. Of the 60 Members of the sixth Senedd, 22 have close links to Cardiff University and are either alumni, Honorary Fellows, or former staff members.

The Senedd (Welsh Parliament) is the democratically elected body that represents the interests of Wales and its people. The Senedd makes laws for Wales, agrees Welsh taxes, and holds the Welsh Government to account.
Following recent elections, eighteen Cardiff alumni have been elected to the Senedd, with seven of those being new Members.

We look forward to working with them closely over the years ahead on matters of public policy and to ensure that our world-leading research can assist policy-makers with their decisions.

First Minister Mark Drakeford is a former Professor of Social Policy and Applied Social Sciences, working at Cardiff University for ten years between 2003 and 2013.

The First Minister appointed Vaughan Gething (LLB 2001) as Economy Minister and Baroness Eluned Morgan (Hon 2012) has been named Minister for Health and Social Services.

Within the rest of the cabinet, Mick Antoniw (LLB 1979) is Counsel General designate and Minister for the Constitution, and Julie Morgan (PGDip 1967) is Deputy Minister for Social Services.

Elin Jones (BSc 1987) was chosen as the Llywydd (Presiding Officer) of the Sixth Senedd and David Rees (BSc 1980) will serve as her Deputy.

New Members of the Senedd include Sarah Murphy (MA 2017) for Welsh Labour, who also currently undertakes research at the Data Justice Lab at Cardiff University.

For Plaid Cymru, Rhys ab Owen (PGDip 2010), Luke Fletcher (BScEcon 2017, MScEcon 2019), Sioned Williams (PGDip 1994) and former Cardiff lecturer Cefin Campbell were elected.

They join Plaid incumbents Rhun ap Iorwerth (BA 1993), Siân Gwenllian (PGDip 1979) and party leader Adam Price (BScEcon 1991), who also worked as a researcher.

Other Cardiff alumni include Joel S James (MA 2008) from the Welsh Conservatives, and Welsh Liberal Democrats leader Jane Dodds were also elected.

Hefin David (BScEcon 1998, MSc 1999), John Griffiths (LLB Law 1988) Mike Hedges and Vikki Howells (BA 1998, MA 2000) all held seats for Labour.

We’re so proud of our alumni and wider Cardiff University community who will be helping to shape Wales in the years ahead and would love to welcome them back to campus when it’s safe to do so.

Cyswllt Caerdydd, News

Mae dros draean o Aelodau’r Senedd yn gynfyfyrwyr neu gyn-staff o Brifysgol Caerdydd

Yr Senedd

Rydym yn hynod falch o lwyddiannau ein cynfyfyrwyr sydd wedi cael eu hethol neu eu hail-ethol yn aelodau o’r Senedd yn ddiweddar. O’r 60 Aelod o’r Chweched Senedd, mae gan 22 gysylltiadau agos â Phrifysgol Caerdydd ac maent naill ai’n gynfyfyrwyr, yn Gymrodyr er Anrhydedd neu’n gyn-aelodau staff.

Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl. Mae’r Senedd yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethi yng Nghymru ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Yn dilyn yr etholiadau diweddar, cafodd 18 o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd eu hethol i’r Senedd. Mae saith ohonynt yn Aelodau newydd.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda nhw dros y blynyddoedd i ddod ar bolisïau cyhoeddus, a gwneud yn siŵr y gall ein hymchwil sy’n arwain y byd gynorthwyo llunwyr polisïau gyda’u penderfyniadau.

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford yn gyn-Athro Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol. Bu’n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd am ddeng mlynedd rhwng 2003 a 2013.

Penododd y Prif Weinidog Vaughan Gething (LLB 2001) yn Weinidog yr Economi a’r Farwnes Eluned Morgan (Anrh. 2012) yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Yng ngweddill y cabinet, Mick Antoniw (LLB 1979) yw’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, a Julie Morgan (PGDip 1967) yw’r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol.

Dewiswyd Elin Jones (BSc 1987) yn Llywydd y Chweched Senedd a David Rees (BSc 1980) yn Ddirprwy iddi.

Mae Aelodau newydd y Senedd yn cynnwys Sarah Murphy (MA 2017) ar gyfer Llafur Cymru, sydd hefyd ar hyn o bryd yn cynnal ymchwil yn y Labordy Cyfiawnder Data ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ar gyfer Plaid Cymru, etholwyd Rhys ab Owen (PGDip 2010), Luke Fletcher (BScEcon 2017, MScEcon 2019), Sioned Williams (PGDip 1994) a chyn-ddarlithydd Prifysgol Caerdydd, Cefin Campbell.

Maent yn ymuno â swyddogion y Blaid sef Rhun ap Iorwerth (BA 1993), Siân Gwenllian (PGDip 1979) ac arweinydd y Blaid Adam Price (BScEcon 1991), a oedd hefyd yn gweithio fel ymchwilydd.

Cafodd y cynfyfyrwyr Joel S James (MA 2008) o Geidwadwyr Cymru ac arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Jane Dodds eu hethol hefyd.

Mae Hefin David (BScEcon 1998, MSc 1999), John Griffiths (LLB Law 1988) Mike Hedges a Vikki Howells (BA 1998, MA 2000) wedi cadw eu seddi dros Lafur.

Rydyn ni mor falch o’n cynfyfyrwyr a’n cymuned ehangach ym Mhrifysgol Caerdydd a fydd yn helpu i lunio Cymru yn y blynyddoedd i ddod, a byddem wrth ein bodd yn eu croesawu yn ôl i’r campws, pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.