Cardiff Connect, News

New Welsh Language Strategy launched

Main building

The University has recently launched a new Welsh Language Strategy which will focus on celebrating, championing and connecting with the Welsh language across all aspects of University life. The strategy gives a clear and defined cultural and community agenda, designed to complement and actively contribute to the University’s overarching research, teaching and international ambitions.

Dr Huw Williams, Dean for the Welsh Language said; “It’s an exciting blueprint for how we move forward in celebrating and developing Welsh-language life for students, staff and alumni. It’s also an opportunity to further extend into the local communities we serve, centre our distinctiveness as an institution globally, and deliver an enhanced contribution to the cultural, economic and political life of Wales and the world.

A public launch for strategy is planned for early summer, that will aim to engage specifically with our alumni community. In the meantime, if you would like to hear more about the strategy or would like to discuss its aims, please contact Huw on williamsh47@cardiff.ac.uk.

Would you like to receive your alumni communications in Welsh? Simply update your details through our quick form.

Cyswllt Caerdydd, News

Lansio Strategaeth y Gymraeg Newydd

Main building

Yn ddiweddar, lansiodd y Brifysgol Strategaeth Gymraeg newydd a chynhwysfawr a fydd yn canolbwyntio ar ddathlu, hyrwyddo a chysylltu â’r Gymraeg ar draws pob agwedd ar fywyd y Brifysgol. Mae’r strategaeth yn cynnig agenda diwylliannol a chymunedol clir a diffiniedig, wedi’i chynllunio i ategu a chyfrannu at ddyheadau ymchwil, addysgu a rhyngwladol cyffredinol y Brifysgol.

Dywedodd Dr Huw Williams, Deon yr Iaith Gymraeg; “Mae’r strategaeth yn gynllun cyffrous ar gyfer symud ymlaen gyda’n gilydd i ddathlu a datblygu bywyd Cymraeg i fyfyrwyr, staff a chynfyfyrwyr. Mae hefyd yn gyfle i ymestyn ymhellach i’r cymunedau lleol rydyn ni’n eu gwasanaethu, canoli ein hynodrwydd fel sefydliad yn fyd-eang, a chyflawni cyfraniad gwell at fywyd diwylliannol, economaidd a gwleidyddol Cymru a’r byd.

Mae lansiad cyhoeddus ar gyfer y strategaeth wedi’i gynllunio ar gyfer dechrau’r haf, a fydd yn anelu at ymgysylltu’n benodol â’n cymuned o gyn-fyfyrwyr. Yn y cyfamser, os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y strategaeth neu os hoffech drafod ei nodau, cysylltwch â Huw ar williamsh47@caerdydd.ac.uk.

Rydym yn chwilio am fwy o gynfyfyrwyr Cymraeg i gymryd rhan. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych i gael eich syniadau ar gyfer erthyglau neu ddigwyddiadau ar-lein sydd o ddiddordeb i chi, neu rai y gallwch roi mewnwelediad iddynt, neu efallai mai CHI yw’r stori! Dywedwch wrthym beth sy’n bwysig i chi.