Skip to main content
Coronafeirws (COVID-19): Y newyddion diweddaraf.

Ymgysylltu a myfyrwyr

Yn cyflwyno ein Hyrwyddwyr Myfyrwyr

7 Mawrth 2022

Bob blwyddyn, mae gennym garfan o Hyrwyddwyr Myfyrwyr cyflogedig, sy’n gweithio gyda staff ar amrywiaeth o brosiectau ar draws y Brifysgol.

Os ydych yn astudio gyda ni, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ar y fewnrwyd.

Cyfarfod ein Hyrwyddwyr eleni:


Aleks Tanaka

Fy enw i yw Aleksandra ac rwy’n fyfyriwr Gwyddorau Biofeddygol yn fy ail flwyddyn, ar ffrwd fwydo GEM. Mae gen i ddiddordeb mewn clefydau trofannol, yn enwedig mewn meningoenceffalitis amoebig sylfaenol (PAM) a llid y ffasgell necrotising, yn ogystal â firysau milheintiol.  

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio ar y prosiect ‘Y cysylltiad rhwng pawb a phopeth mewn Biowyddoniaeth’, sy’n ceisio datblygu a chynnal cymorth a rhwydweithiau cymdeithasol rhwng myfyrwyr yn Ysgol y Biowyddorau, gan ganolbwyntio ar fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn arbennig. Ymunais â’r prosiect gan i mi dreulio fy mlwyddyn gyntaf ar fy mhen fy hun yn ystod y cyfnod clo, felly mae gallu dod â’m profiad fy hun a’i ymgorffori’n rhywbeth diriaethol i fyfyrwyr eraill yn rhoi boddhad mawr.  Gobeithio, wrth i’r prosiect barhau, y byddaf yn gallu gweld fy nghyfraniadau i a’r tîm yn datblygu ymhellach ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i brofiad myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd! 


Charlotte Boyd

Fy enw i yw Charlotte ac rwy’n fyfyriwr meistr integredig gwyddor biofeddygol yn y bedwaredd flwyddyn. Yn ddiweddar rydw i wedi dechrau ar brosiect yn fy ysgol gartref, ysgol y biowyddorau, i wella llais a chyfathrebu myfyrwyr. Mae’r 5 Uchaf (Top 5) yn ebost wythnosol sy’n cael ei anfon at bob myfyriwr biowyddoniaeth blwyddyn gyntaf. Mae’n crynhoi’r tasgau hanfodol y mae angen iddynt eu cwblhau (aseiniadau, darlithoedd wyneb i waered, profion cyn-ymarferol) yn barod ar gyfer yr wythnos ganlynol. Mae’r ebost yn siop un stop ar gyfer yr holl wybodaeth hanfodol sy’n ymwneud â’r cyrsiau. Yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan fyfyrwyr cyfredol y flwyddyn gyntaf, rydym yn bwriadu ailwampio ebost y 5 Uchaf i’w wneud yn haws ei ddefnyddio a gwneud yn siŵr bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn ei ddefnyddio! A minnai’n bencampwr myfyrwyr, rwy’n gobeithio gwella profiad prifysgol yr holl fyfyrwyr. Rwy’n ymroddedig i weithio yn rhan o dîm a dod o hyd i ffyrdd o wella profiad myfyrwyr. Caiff hyn ei gyflawni trwy gasglu adborth myfyrwyr, dadansoddi’r wybodaeth, a gweithredu ar y data a gasglwyd i ddod o hyd i atebion newydd sy’n gweithio i fyfyrwyr.


Geena Whiteman

Fy enw i yw Geena, rwy’n fyfyriwr PhD blwyddyn gyntaf yn SOCSI ac ariennir fy astudiaethau gan ESCR. Rwy’n ymchwilio i entrepreneuriaeth ddigidol-gymdeithasol ieuenctid yn y Balcanau Gorllewinol. Mae gennyf gefndir academaidd mewn economeg ac rwyf wedi gweithio mewn rolau sy’n gysylltiedig ag ymchwil dros y blynyddoedd diwethaf. Roeddwn yn canolbwyntio’n bennaf ar brosiectau ymchwil sy’n gysylltiedig ag entrepreneuriaeth at ddibenion academaidd ac ymarferwyr. Ymunais â’r rhaglen Hyrwyddwyr Myfyrwyr ym mis Rhagfyr 2021 i ddatblygu fy sgiliau ymchwil profiad defnyddwyr ac er mwyn ymgysylltu ymhellach â’r gymuned myfyrwyr. Ar hyn o bryd rwy’n rhan o brosiect sy’n adolygu’r system tiwtora personol yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, lle rydym yn dylunio a rhannu arolygon ac yna’n cynnal grwpiau ffocws mwy manwl gyda myfyrwyr yn yr ysgol i bennu eu disgwyliadau a’u hanghenion o’r system tiwtora personol grŵp. 


Ioana Bold

Helô, Ioana ydw i a dwi yn fy mlwyddyn olaf yn astudio Peirianneg Feddygol. Ymunais â’r cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr y llynedd. Yn ystod y flwyddyn cefais y cyfle i weithio ar nifer o brosiectau gyda’r nod o wella boddhad myfyrwyr. Un o’m prosiectau diweddaraf yw’r Prosiect Cymunedau Dysgu. Yma, rwy’n cael y cyfle i greu adnoddau rhyngweithiol ar sgiliau academaidd amrywiol megis rheoli amser, adolygu arholiadau, ysgrifennu traethodau ac ati i’w defnyddio gan holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Yn ogystal, unwaith y bydd yr adnoddau hyn yn cael eu hyrwyddo byddaf yn cael ateb cwestiynau myfyrwyr. Mae’n wych gweld yr effaith o safbwynt myfyriwr, a chreu adnoddau y byddwn i wedi hoffi eu cael ar ddechrau fy ngradd. Rwy’n gobeithio y bydd y prosiect yn helpu eraill i deimlo’n fwy cyfforddus wrth gwblhau aseiniadau ac arholiadau a gwneud eu bywyd academaidd yn haws. 


Jessica Evans

Fy enw i yw Jessica ac rwy’n fyfyriwr Daearyddiaeth Ddynol yn y drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymgymerais â’r rôl ‘Hyrwyddwr Myfyrwyr’ gan fy mod yn angerddol am bwysigrwydd ‘llais y myfyrwyr’ wrth ysgogi newidiadau sy’n ymwneud â dysgu ac addysgu yn y brifysgol. Mae’r rôl hefyd yn rhoi profiad gwaith a fydd yn fy helpu yn fy ymdrechion ôl-radd. 

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio ar y prosiect ‘Bywyd Myfyrwyr’, sy’n ceisio deall deinameg ‘bywyd myfyrwyr’ ym mhrifysgol Caerdydd er mwyn llywio penderfyniadau’r Brifysgol ynghylch cyfathrebu â myfyrwyr. Mae’r prosiect yn ceisio defnyddio barn a phrofiadau’r Hyrwyddwyr i ddysgu sut i ymgysylltu’n well â phoblogaethau myfyrwyr drwy fynd i’r afael yn uniongyrchol â’u hanghenion, eu dymuniadau a’u pryderon cyfredol. Mae fy nghyfraniadau hyd yn hyn wedi cynnwys coladu a chyflwyno gwybodaeth yn uniongyrchol i staff cyfathrebu, gan fynegi barn ar y materion y mae llawer o fyfyrwyr yn eu hwynebu yn y brifysgol ar hyn o bryd (megis sbeicio diodydd a thrafferthion gyda iechyd meddwl). Rydw i eisoes yn teimlo fy mod yn gwneud newid; mae fy rôl yn fy ngalluogi i sianelu barn amhrisiadwy myfyrwyr yn uniongyrchol i staff y brifysgol, sy’n gwrando ar yr hyn sydd gennym i’w ddweud ac sydd yn eu tro yn gweithredu ar unwaith ar y wybodaeth a gânt i wella prosesau cyfathrebu.


Megan Ching

Helô, Megan ydw i, myfyriwr israddedig seicoleg yn fy mlwyddyn olaf! Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol sydd wedi cael profiad o ddysgu ar-lein y llynedd. Felly rydw i wedi gweld ei effaith ar y gymuned myfyrwyr rhyngwladol. Roedd bod yn bencampwr myfyrwyr yn fy ngalluogi gyda’r llais i helpu i newid pethau. 

Roeddwn yn rhan o brosiect gyda’r Tîm Cyfathrebu â Myfyrwyr, lle rhoddais gipolwg iddynt ar fywyd myfyrwyr. Roedd hyn er mwyn cynyddu eu cyrhaeddiad a’u hymgysylltiad â myfyrwyr i wneud yn siŵr bod y cyfathrebiadau’n adlewyrchu, ac yn mynd i’r afael ag anghenion a dymuniadau myfyrwyr.  

Gobeithio y gall y persbectif newydd sydd gennyf a minnai’n fyfyriwr rhyngwladol helpu i wella profiad y myfyrwyr er mwyn i fyfyrwyr rhyngwladol deimlo eu bod yn cael cefnogaeth dda yn ein cartref newydd. 


Phoebe Bowers

Fy enw i yw Phoebe. Rwy’n fyfyriwr MA Llenyddiaeth Saesneg ac astudiais fy ngradd israddedig yng Nghaerdydd hefyd. Rwy’n ddarllenwr brwd ac yn hoff o’r dyniaethau, sy’n bwysig ar gyfer fy nghwrs! Rydw i wrth fy modd ag unrhyw beth sy’n ymwneud â diwylliant a’r celfyddydau: boed hynny’n llenyddiaeth, ffasiwn, bwyd, cerddoriaeth neu ffilm! Rydw i wedi cyfrannu at gylchgrawn Quench yn ystod fy nghyfnod yng Nghaerdydd ac mae fy niddordebau o fewn fy ngradd yn ymwneud yn bennaf â theori feirniadol. 

Hyd yn hyn o dan y Cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr rwy’n rhan o ddau brosiect parhaus. Mae’r rhain yn cynnwys ‘Llais y Myfyrwyr ar gyfer Arweinwyr Academaidd’ a ‘Gwella Asesu ac Adborth ar gyfer ENCAP.’ Mae’r cyntaf yn golygu cysyniadu a choladu beth yw dyletswyddau ‘arweinydd academaidd’ ar gyfer llais y myfyrwyr. Nod y prosiect hwn yw atgyfnerthu ‘arweinwyr academaidd’ ym mhob ysgol sy’n gwrando ar faterion academaidd neu awgrymiadau gan fyfyrwyr. A minnai’n hyrwyddwr myfyrwyr ar y prosiect hwn, rwy’n cynorthwyo fy EPO gyda’r hyn yr wyf yn teimlo y dylai deiliad y swydd newydd hon ei wneud. Mae’r ail brosiect newydd ddechrau ac mae’n ceisio gwella sut y rhoddir adborth asesu o fewn ENCAP. Gan fy mod yn fyfyriwr ENCAP ers pedair blynedd, teimlais fod gen i farn deg ar y pwnc hwn er mwyn gwella adborth yr ysgol! 


Pui Kuan Cheah

Fy enw i yw Pui Kuan ac rwy’n fyfyriwr yn fy mlwyddyn olaf yn astudio BA Cyfryngau a Chyfathrebu. Er i mi ymuno â’r tîm Hyrwyddwyr Myfyrwyr yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd, rwyf wedi ymuno â phrosiect gyda’r tîm Mentora Myfyrwyr yn ddiweddar, gyda’r nod o wella’r defnydd o Microsoft Teams yn y Cynllun Mentora Myfyrwyr. Ar ôl nodi sawl maes i’w gwella, rydym yn gobeithio gwneud y broses fentora yn fwy hylaw.  

Fel cyn-fentor a chyn-ymgynghorydd mentora fy hun, mae’r prosiect hwn yn arbennig o berthnasol a phersonol, a gobeithio y bydd yn fy ngalluogi i wella’r profiad mentora ar gyfer mentoriaid y dyfodol. Y tu hwnt i hyn, rwy’n gobeithio y bydd fy nghyfnod fel Hyrwyddwr Myfyrwyr yn fy ngalluogi i wella profiadau amrywiol i fyfyrwyr ar draws y brifysgol. 


Ruth Omenyo

Helo, fy enw i yw Ruth ac rwy’n fyfyriwr graddedig sy’n astudio meddygaeth. Un dasg rydw i wedi bod yn rhan ohoni ers bod yn Hyrwyddwr Myfyrwyr yw cynrychioli a dogfennu barn fy nghyd-gyfoedion am fywyd myfyrwyr. Mae’r rhain wedi cynnwys pryderon am ddiogelwch, dysgu ar-lein, ac awgrymiadau ar sut y gall hyn wella, yn ogystal â chynlluniau llyfrgell arloesol. Ar ôl rhannu’r ddogfen hon â’r Ganolfan Cefnogaeth Addysg ac Arloesedd, rwy’n gobeithio y bydd yn creu trafodaeth, ystyriaeth a gweithrediad neu unrhyw addasiadau buddiol i greu amgylchedd dysgu hyd yn oed yn fwy ffafriol i bob myfyriwr.    


Saffron Corbyn

Saffron

Fy enw i yw Saffron. Rwy’n fyfyrwraig yn ei phedwaredd flwyddyn sy’n astudio ar gyfer gradd meistr integredig mewn Niwrowyddoniaeth. Ar hyn o bryd, rwy’n ymwneud â’r prosiect ‘Y cysylltiad rhwng pawb a phopeth ym maes biowyddoniaeth’. Nod y prosiect yw helpu myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf sy’n astudio biowyddoniaeth i ryngweithio’n fwy â’i gilydd, a hynny er mwyn atal unigrwydd. Drwy ymwneud â’r prosiect hwn, rwy’n gobeithio cael effaith gadarnhaol ar brofiad myfyrwyr o’u blwyddyn gyntaf. Fy nod yw gwneud i fyfyrwyr deimlo’n fwy cyfforddus a hyderus i fynd at ddarlithwyr a chyfoedion newydd a’u helpu i fwynhau popeth sydd gan y flwyddyn gyntaf yn y brifysgol i’w gynnig. Mae bod yn Hyrwyddwr Myfyrwyr wedi rhoi’r cyfle i mi weithio tuag at nod sy’n ceisio gwella lles cymaint o bobl. Mae nod fel hwn mor bwysig ar hyn o bryd, o ystyried yr heriau y mae’r byd yn eu hwynebu. Drwy fod yn Hyrwyddwr Myfyrwyr, rwy’n gobeithio y bydd fy ngwaith ar dasgau a phrosiectau’n gwneud gwahaniaeth mawr i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd. 


Samuel O’Connell

Sam ydw i ac rwy’n fyfyriwr trydedd flwyddyn sy’n astudio Newyddiaduraeth a Gwleidyddiaeth. Ymunais â’r cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr er mwyn cael mwy o effaith ar brofiad y myfyrwyr i mi a’m cyfoedion. Credaf fod y cynllun yn gyfle gwych i wella safle llais y myfyrwyr!  

Y prosiect mwyaf diweddar y bûm yn gweithio arno oedd gyda’r tîm Sgiliau Astudio Academaidd, yn helpu i ddatblygu cymunedau dysgu ar-lein newydd a gwell i fyfyrwyr. Mae hyn wedi cynnwys dadansoddi’r ffyrdd y mae cymunedau ar-lein Prifysgol Caerdydd yn cael eu sefydlu ar hyn o bryd ac ystyried ffyrdd newydd o sefydlu cymunedau dysgu arloesol gydag adnoddau addysgol i fyfyrwyr. Gobeithio y bydd y cymunedau dysgu hyn yn caniatáu i fyfyrwyr gael gafael ar adnoddau dysgu yn llawer haws yn y dyfodol. 

Rwy’n credu bod cynllun yr Hyrwyddwr Myfyrwyr yn hynod o effeithiol. Mae’n caniatáu i fyfyrwyr leisio’u barn ar bob mater, o les myfyrwyr i’r ffyrdd y mae myfyrwyr yn cael eu haddysgu. 


Sara Williams

Fy enw i yw Sara, ac ar hyn o bryd rydw i yn fy mlwyddyn olaf yn astudio Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant sy’n radd israddedig yma yng Nghaerdydd. Rwy’n siarad Cymraeg, ac rydw i wedi bod yn lwcus iawn i gael fy newis yn Hyrwyddwr Myfyrwyr eleni. A minnai’n Hyrwyddwr Myfyrwyr rydw i wedi gweithio gyda’r tîm Cyfathrebu Sgiliau Astudio Academaidd a Mentora i gynnwys safbwynt y myfyriwr yn eu penderfyniadau marchnata. Rydw i wedi bod yn ymwneud â’r cynnwys creadigol i helpu’r tîm i arddangos yr hyn sydd ganddynt i’w gynnig. Mae’r tîm wedi croesawu fy syniadau am gyfryngau cymdeithasol, ac rwy’n gyffrous iawn i’w datblygu ymhellach yn yr wythnosau nesaf. A minnai’n Hyrwyddwr Myfyrwyr, rwy’n credu’n gryf bod yr effaith a gefais wedi bod yn gadarnhaol. Hefyd wrth fod yn siaradwr Cymraeg, byddaf yn gallu cynorthwyo’r tîm i greu fideos a chynnwys dwyieithog ar gyfer eu hallbwn cyfryngau cymdeithasol. Edrychaf ymlaen at fod yn rhan o’r prosiect hwn, a chredaf y bydd yr holl sgiliau marchnata a chyfathrebu y byddaf yn eu dysgu yn werthfawr ar gyfer fy ngyrfa yn y diwydiant hwn yn y dyfodol.    


Shloka Dhareshwar

Shloka ydw i, myfyriwr Niwrowyddoniaeth yn yr ail flwyddyn yn ogystal â bod yn fyfyriwr Rhyngwladol. Ar hyn o bryd, rydw i wedi bod yn ymwneud â dau brosiect – 1) Gwella llais myfyrwyr ym mlwyddyn 1 biowyddoniaeth a 2) Pontio i wobrau’r dyfodol.

Gyda llais myfyrwyr yn gwella, rydym ar hyn o bryd yn gweithio ar e-byst cyfathrebu myfyrwyr-staff a sut y gallem eu gwneud yn fwy cydweithredol. Mae pontio’r bwlch cyfathrebu rhwng myfyrwyr a staff yn agwedd bwysig iawn ar ddysgu gan ei fod yn sail i’r berthynas rhwng yr ysgol a’r myfyrwyr.

Mae gweithio gydag aelodau staff profiadol i ddod â newid ym mywyd myfyrwyr – waeth pa mor fach ydyw, yn chwarae rhan enfawr tuag at ddangos cefnogaeth. Fel myfyriwr a wnaeth y flwyddyn 1 gyfan ar-lein, roedd wedi fy helpu i ennill llawer o brofiad. Gyda’r profiadau hyn rwy’n anelu at newid pethau na weithiodd allan a gwthio am bethau sydd â photensial mawr i helpu myfyrwyr.


Sian Williams

Fy enw i yw Sian Williams. Rwy’n 21 oed ac ar hyn o bryd yn fy mhedwaredd flwyddyn o astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy’n dod o ogledd Cymru ac yn siarad Cymraeg yn rhugl. Mae fy hobïau’n cynnwys mynd i’r gampfa, mynd am deithiau cerdded hir yn y bore, ymweld â siopau coffi a chymdeithasu ar benwythnosau gyda fy ffrindiau. Rwy’n dod i arfer â fy rôl o fod yn hyrwyddwr myfyrwyr; fodd bynnag, mae’r profiad hyd yma wedi bod yn amhrisiadwy – rydw i wedi cael llawer o gefnogaeth gan y tîm a chael y cyfle i ymwneud ag amrywiol brosiectau diddorol ar draws y Brifysgol.   

Mae un prosiect rydw i’n ymwneud ag ef ar hyn o bryd yn archwilio’r defnydd o Microsoft Teams mewn mentora myfyrwyr. Yn yr wythnosau nesaf byddaf yn cyd-greu ac yn datblygu adnoddau ar gyfer y cynllun mentora, yn cynnig fy syniadau a safbwyntiau ar y profiad, ac yn casglu adborth gan fentoriaid presennol a blaenorol. Bydd hyn, yn ei dro, yn gobeithio gwella profiad mentoriaid, a hefyd mentoreion y flwyddyn gyntaf yn ogystal ag ymgynghorwyr mentora a staff sy’n ymwneud â’r cynllun. Rwy’n edrych ymlaen at weld sut y bydd y prosiect yn datblygu dros amser a beth fydd hyn yn ei olygu i’r cynllun wrth symud ymlaen yn y flwyddyn academaidd nesaf.   


Tathan Harding-Lloyd

Helo! Fy enw i yw Tathan Harding Lloyd, rwy’n fyfyriwr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn fy nhrydedd flwyddyn. Rydw i’n dod o Sir Benfro yng ngorllewin Cymru.   

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio gyda staff o’r Cynllun Mentora Myfyrwyr, i wella’r cynllun yn gyffredinol, ond yn benodol i ddatblygu sut mae’n gweithredu ar Microsoft Teams. Rydw i wedi bod yn fentor ac yn ymgynghorydd mentora ac felly mae gen i brofiad uniongyrchol o’r problemau hyn sy’n fanteisiol. Drwy wella’r cynllun mentoriaid myfyrwyr, gallwn ei wneud hyd yn oed yn fwy buddiol. Gall wella profiad myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ar yr un pryd rhoi cyfle i fyfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn ennill profiad hanfodol.   


Thanousha Ratnam

Helô, Thanousha ydw i, myfyriwr cydanrhydedd yn fy nhrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd. Dyma fy mlwyddyn gyntaf yn gweithio gyda’r cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr a dwi wedi cael croeso mawr a chefnogaeth dda gan y tîm. Mae’r cynllun Hyrwyddwyr Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth â’r Academi Dysgu ac Addysgu i ddatblygu a llunio profiad myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae yna nifer o brosiectau a thasgau i gymryd rhan ynddyn nhw, sy’n eich galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau a chynnig eich syniadau am y ffyrdd y gellir gwella technegau llais y myfyrwyr ac offer dysgu digidol. Mae hyn wedi rhoi boddhad mawr i mi gan fy mod wedi gallu cyfrannu ac ysbrydoli newid i gymuned dysgu ac addysgu Prifysgol Caerdydd. 

Yn ddiweddar, bûm yn rhan o’r peilot Dadansoddeg Dysgu, yn gweithio ochr yn ochr â’r Academi i dreialu’r defnydd o ddangosfyrddau data i wella profiad tiwtor personol. Gan weithio gyda Hyrwyddwr Myfyrwyr arall, rwy’n cynnal grwpiau ffocws gyda myfyrwyr y flwyddyn gyntaf, yn eu hysbysu am y prosiect ac yn casglu ymatebion, ac yna’n rhoi adborth i’r tîm. Rydw i wedi dysgu llawer am Ddadansoddeg Dysgu, gan ddatblygu fy ngwybodaeth a sgiliau yn y maes hwn. 


Umaima Arif

Umaima Arif ydw i. Rwy’n fyfyriwr meddygol yn fy ail flwyddyn a hefyd yn Hyrwyddwr Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn 2021-2022. 

Ar hyn o bryd rwy’n gysylltiedig â’r prosiect Sgiliau Academaidd a Mentora. Rydym yn cydweithio i wella’r allgymorth, yr adnoddau a’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr i addasu i agweddau personol ac academaidd eu bywyd yn y brifysgol. Mae hyn yn cynnwys trafod syniadau ar sut y gallwn gynnig cyngor defnyddiol ar sgiliau astudio penodol, annog myfyrwyr i ymgysylltu ag adnoddau ar-lein, a nodi sut y gallwn gynyddu ymwybyddiaeth o gyfleoedd newydd y mae’r gwasanaeth yn eu cynnig. Ar hyn o bryd, rydym yn trafod sut i gynnwys mentoriaid myfyrwyr wrth greu a hyrwyddo adnoddau ar gyfer sgiliau astudio academaidd er mwyn i fyfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf ddod yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael iddynt.  

Mae bod yn Hyrwyddwr Myfyrwyr wedi fy ngalluogi i gael effaith uniongyrchol ar agweddau ar brofiad y myfyriwr. Mae wedi rhoi sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr i mi sy’n fy ngalluogi i weithio gyda gwahanol fyfyrwyr a dysgu oddi wrthynt er mwyn mynd i’r afael â heriau y gallent eu hwynebu. A finnai’n Hyrwyddwr Myfyrwyr, rwy’n gobeithio y byddaf yn gallu defnyddio’r sgiliau hyn i fynd i’r afael â barn ac awgrymiadau myfyrwyr, ac ymgorffori’r rhain mewn gwelliannau yn yr adnoddau a’r cymorth sydd ar gael iddynt trwy gydol eu bywyd yn y brifysgol. 


Uzair Ahmed

Helô, Uzair Ahmed ydw i. Rwy’n fyfyriwr meddygol yn fy mhedwaredd flwyddyn o astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydw i hefyd yn gweithio ar y cynllun hyrwyddwyr myfyrwyr. Rydw i wedi bod yn hyrwyddwr myfyrwyr ers dwy flynedd bellach ac wedi bod yn rhan o brosiectau amrywiol sydd â’r nod o wella bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, o ddatblygu’r ap newydd i fyfyrwyr i weithio gyda LinkedIn Learning a chasglu adborth ar opsiynau astudio ôl-raddedig.  

Mae bod yn hyrwyddwr myfyrwyr yn rhoi cyfleoedd i mi fynd i’r afael yn uniongyrchol â materion y mae myfyrwyr yn eu hwynebu a gwneud newid cadarnhaol. 

Prosiect diweddar y cefais gyfle i fod yn rhan ohono oedd datblygu’r ap newydd i fyfyrwyr. Roedd y prosiect hwn yn cynnwys gweithio gyda’r tîm TG i ddylunio’r ap newydd, rhoi adborth defnyddwyr iddynt a rhoi cipolwg iddynt ar sut mae’r ap newydd yn gweithio i fyfyrwyr. 

Yn ystod y prosiect, cefais y fraint o gael mynediad at fersiwn rhagarweiniol o’r ap. Profais nodweddion yr ap a rhoddais awgrymiadau ar gyfer gwelliannau yn ogystal ag adborth ar yr hyn a weithiodd yn dda. Roedd y profiad hwn yn fy ngalluogi i gael rôl uniongyrchol o ran gwella profiad myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.