Skip to main content

Curriculum developmentOur team

Team Tuesdays- Meet Andy Lloyd (Senior Curriculum Development Advisor)

19 January 2021
Andy Lloyd, Senior Curriculum Development Adivsor

Name: Andy Lloyd 

Role:  Senior Curriculum Development Advisor – joined Cardiff University in 1992.

What is your role in the CESI team?
As well as being the head of the Curriculum Development Team, I lead the professional support on a number of projects, which currently include the Transforming Assessment and Learning Analytics projects. 

Describe a project you have been involved that you have enjoyed 
I have always enjoyed working on assessment, a challenging area, but the one I believe that still has the biggest influence on the ways our students approach their learning.  In addition to having worked on projects in this area across the University for more than 10 years, I also work as a consultant for Advance HE on the UK wide Degree Standards Project, developing and delivering professional development for existing and aspiring external examiners.

A fact about yourself? 
I am a keen cyclist and for my 50th birthday I cycled the length of Wales (from Caernarfon to Cardiff) in two days.

Check out the CESI blog every Tuesday for profiles on the team!

Enw: Andy Lloyd

Rôl: Uwch Gynghorydd Datblygu’r Cwricwlwm – ymunodd â Phrifysgol Caerdydd ym 1992.

Beth yw eich rôl yn nhîm CCAA?
Yn ogystal â bod yn bennaeth y Tîm Datblygu Cwricwlwm, rwy’n arwain y gefnogaeth broffesiynol ar nifer o brosiectau, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys y prosiectau Trawsnewid Asesiadau a Dadansoddi Dysgu.

Disgrifiwch brosiect rydych chi wedi bod yn rhan ohono rydych chi wedi’i fwynhau
Rwyf bob amser wedi mwynhau gweithio ar asesu, sy’n faes heriol, ond yr un rwy’n credu sy’n dal i gael y dylanwad mwyaf ar y ffyrdd y mae ein myfyrwyr yn mynd ati i ddysgu. Yn ogystal â fy mod wedi gweithio ar brosiectau yn y maes hwn ledled y Brifysgol am fwy na 10 mlynedd, rwyf hefyd yn gweithio fel ymgynghorydd ar gyfer Advance HE ar y Prosiect Safonau Gradd ledled y DU, gan ddatblygu a darparu datblygiad proffesiynol ar gyfer arholwyr allanol presennol ac uchelgeisiol.

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Rwy’n feiciwr brwd ac ar gyfer fy mhen-blwydd yn 50 oed fe wnes i feicio ar hyd a lled Cymru (o Gaernarfon i Gaerdydd) mewn dau ddiwrnod.

Edrychwch ar flog CCAA pob Dydd Mawrth i weld proffiliau o’r tîm!