Curriculum Development

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

Er fod dechrau sesiwn academaidd 2021/22 yn ymddangos yn bell i ffwrdd nawr, gyda’r cyhoeddiad diweddar gan yr Is-Ganghellor bod y dull cyfunol o ddysgu ac addysgu “yma i aros”, bydd angen i ni i gyd ddechrau gweithio gyda’n gilydd i edrych ar ffyrdd y gallwn barhau i wella profiad myfyrwyr. Er y bydd ystod eang o gefnogaeth yn parhau i fod ar gael gan y CCAA i helpu staff i ddefnyddio’r amgylchedd digidol orau i gefnogi dysgu myfyrwyr, mae’r dull ‘cyfunol’, fel y mae’r enw’n awgrymu, yn mynd y tu hwnt i hyn.

Dyma le gallai cefnogaeth gan y Tîm Datblygu Cwricwlwm CCAA fod yn werthfawr, o ystyried bod y tîm yn cynnig ystod o gefnogaeth i’r holl staff academaidd ar draws nifer o feysydd, p’un ai er mwyn helpu i lunio dyluniad rhaglen a/neu fodiwl newydd, i gyngor ac arweiniad mwy manwl, yn ymwneud ag asesu ac adborth, darpariaeth Ganolig Gymraeg, neu DPP ar gyfer tiwtoriaid personol.

Fel tîm, rydym yn gweithio ar y cyd i sicrhau bod y gefnogaeth a gynigiwn i chi wedi’i hintegreiddio, fel y gall yr addysgu a’r gefnogaeth i fyfyrwyr a ddarperir gennych ddiwallu anghenion eich myfyrwyr orau. Dros y misoedd nesaf, bydd ystod o ddigwyddiadau i helpu i gefnogi’r gwahanol feysydd hyn ar gael, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r hyn a amlinellir isod. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael a sut i archebu ar ein tudalen digwyddiadau a hyfforddiant a chysylltwch os hoffech ddarganfod mwy am sut y gallwn helpu.


Mae’n hawdd iawn – ymagwedd ddysgu gweithredol o ran dylunio modiwlau a rhaglenni

Gall y Pecyn Cymorth Dylunio Cwricwlwm ABC, gafodd ei ddylunio’n wreiddiol i gefnogi’r symudiad at ddull dysgu cyfunol, gefnogi staff i ddatblygu ac (ail)ddylunio modiwlau a rhaglenni mewn ffordd effeithiol iawn.  Yn seiliedig ar y ‘fframwaith sgwrsio’ a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Athro Diana Laurillard, gall ABC helpu staff i ddylunio addysgu sy’n draddodiadol ac sy’n defnyddio dull dysgu mwy gweithredol.

Mae’r Pecyn Cymorth yn cynnig ffordd syml ac effeithiol o ymgysylltu, lle gall staff gynllunio a dylunio’r ystod o weithgareddau y bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â nhw.  Mae’n gweithio trwy greu ‘bwrdd stori’ gweledol, sy’n amlinellu’r math a’r dilyniant o weithgareddau dysgu sydd eu hangen i fodloni’r deilliannau dysgu.  Yn seiliedig ar y chwe ffordd gwahanol y mae myfyrwyr yn dysgu a chasglu gwybodaeth, mae’r pecyn cymorth yn cynnig ffordd reddfol sy’n hawdd ei ddefnyddio, lle bydd staff yn dod at ei gilydd i drafod a chytuno ar daith ddysgu’r myfyrwyr, gan adnabod yr adnoddau all gael eu defnyddio i gefnogi hyn.

Gwahoddir staff sydd â diddordeb mewn defnyddio’r pecyn cymorth i gadw lle yn un o’n sesiynau galw heibio sydd ar ddod.  Mae’r rhain yn slotiau anffurfiol, 30 munud i drafod y pecyn cymorth a’r dull defnyddio, trafod sut y gellir ei ddefnyddio mewn sesiwn ddylunio grŵp o bell, ac ystyried y buddion cyffredinol a ddaw yn sgil y pecyn cymorth trwy feithrin dull cydweithredol, ymarferol a gweledol o ddylunio cwrs.  Cynigir sesiynau galw heibio Dylunio ABC yn fisol ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiadau sesiwn ABC 2021Amserau slot galw heibio (30 munud)
Dydd Iau 11 Chwefror10:00 / 10:30
Dydd Mercher 17 Mawrth10:30 / 11:00
Dydd Mawrth 13 Ebrill15:00 / 15:30
Dydd Iau 13 Mai10:30 / 11:00
Dydd Mercher 9 Mehefin11:00 / 11:30
Dydd Mawrth 6 Gorffennaf14:30 / 15:00
Dydd Mawrth 10 Awst14:30 / 15:00
Dydd Mercher 15 Medi10:30 / 11:00

Buddion a heriau asesu ar-lein

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd angen i ysgolion gadarnhau eu cynllun asesu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22. Fel rhan o’r broses hon gofynnir i ysgolion feddwl yn feirniadol am y llwythi asesu y mae disgwyl i fyfyrwyr eu gwneud. Nid yw llwythi asesu uchel o reidrwydd yn annog dysgu ac yn creu llwythi gwaith mawr i staff o ran marcio a darparu adborth. Bydd ein mantra yn gwneud llai, ond yn ei wneud yn dda.

Archwiliwyd ffyrdd o fynd i’r afael â’r materion hyn gan yr Athro Eric Mazur yn y Gweminar diweddar a gynhaliwyd ar ‘Asesu: Gelyn cudd dysgu’. Wedi’i drefnu gan Dr Andrea Jimenez-Dalmaroni o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, hwn oedd y cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau a gynhaliwyd ar y cyd ag UCL i gefnogi datblygiad addysg STEM ar sail tystiolaeth ymhellach. Gyda dros 300 o bobl yn bresennol, mae’r recordiad ar gael ar-lein trwy’r ddolen uchod, ac os nad oeddech chi’n gallu cyrraedd yma, mae’n werth ei wylio.

Dylunio Asesu

Er mwyn cefnogi hyn, rydym yn bwriadu cynnal cyfres o weithdai wedi’u teilwra mewn ysgolion unigol i edrych ar gamau ymarferol y gall ysgolion eu cymryd i leihau eu llwythi asesu, yn ogystal â gweithdai mwy generig ar dechnegau penodol. I ddechrau’r rhaglen hon, cynhelir gweithdy cychwynnol ar gyfer Arweinwyr Asesu ac Adborth ddydd Mercher 3 Mawrth (10.30-12.00), gan ganolbwyntio ar y mesurau ymarferol hyn. Cofrestrwch yma. Bydd cyfres o weithdai eraill ar feysydd fel arholiadau llyfr agored a dilysrwydd, portffolios ac asesiadau synoptig yn dilyn.

Er mwyn helpu staff i gynllunio asesiadau ar gyfer sesiwn 2021/22, bydd CCAA yn cynnal cyfres o weminarau dros y misoedd nesaf a fydd yn ystyried dylunio asesiadau yn yr amgylchedd ar-lein ac yn rhoi cyfle i staff rannu syniadau ac enghreifftiau o arfer effeithiol. Gwahoddir yr holl staff i fynychu’r rhain, a bydd manylion amdanynt ar gael yn fuan iawn.

  1. Asesiadau dilys ac arholiadau llyfr agored
  2. E-Bortffolios
  3. Asesiadau synoptig
  4. Ysgrifennu MCQs
  5. Rubrics

Llythrennedd Asesu

O ystyried pa mor aml y gall myfyrwyr ffeindio asesiad yn y Brifysgol yn heriol i ddechrau a’r adborth a gânt ar dasgau yn anodd eu treulio a’u defnyddio, mae’n werth ystyried helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth glir o’r hyn a ddisgwylir ganddynt a sut olwg fydd ar lwyddiant. Er mwyn cefnogi hyn, mae casgliad o ymyriadau byr wedi’u postio ar-lein, y gellir eu haddasu i wahanol ddisgyblaethau ac anghenion fel sy’n briodol.

E-asesiad

Mae’r Grŵp Tasg a Gorffen Trawsnewid Asesu, dan arweiniad Dr Andy Roberts, hefyd wedi sefydlu is-grŵp i helpu i lunio cynlluniau strategol y Brifysgol i gefnogi E-Asesu. Er mwyn cefnogi a llywio’r gwaith hwn, bydd arolwg yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnosau nesaf i Reolwyr Addysg Colegau ac arweinwyr Asesu ac Adborth. Mae angen i bob arweinydd A&F wedyn gysylltu â chydweithwyr i sicrhau ymateb mor llawn a manwl ar ran pob Ysgol.

Mae’r grŵp yn edrych ar y ffordd orau y gallai E-Asesu gefnogi dysgu ac addysgu myfyrwyr, o ran addysgeg ac adnoddau staff.

Felly, rydym yn diolch ichi ymlaen llaw am gwblhau’r arolwg, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Natalie Hughes.

Uniondeb Academaidd

Efallai y bydd cydweithwyr hefyd am dynnu sylw myfyrwyr at y deunyddiau ar-lein newydd a ddygwyd ynghyd ar y Fewnrwyd Myfyrwyr ar gamymddwyn academaidd. Yn ogystal â choladu’r adnoddau presennol yn yr un lle, ychwanegwyd adnoddau newydd i dynnu sylw at y risgiau i ‘dwyllo contract’ i fyfyrwyr, risg gynyddol i brifysgolion, er yn un nad yw’n dod heb risgiau i’r myfyrwyr sy’n dewis cymryd yr opsiwn hwn.


Cefnogi myfyrwyr o bell

Mae’r newid i ddysgu o bell wedi rhoi pwyslais newydd ar y ffyrdd yr ydym yn cefnogi cynnydd academaidd myfyrwyr, yn ogystal â’u lles. Er mwyn helpu i gefnogi hyn, anogir staff i ddefnyddio’r pecyn DPP Tiwtora Personol ar-lein, sy’n rhoi mynediad i ystod o adnoddau, gwybodaeth ac arweiniad.

I gyd-fynd â’r adnoddau a chynnig cyfleoedd i staff ddod at ei gilydd a rhannu dulliau effeithiol, mae’r CCAA hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio misol, wedi’u cyd-hwyluso gan Uwch Diwtoriaid Personol ac aelod o’r Tîm Ymyrraeth Myfyrwyr:

Dyddiadau Sesiynau Galw Heibio Tiwtorau PersonolAmseroedd Galw Heibio (30mun)Dyddiadau Sesiynau Galw Heibio Tiwtorau PersonolAmseroedd Galw Heibio (30mun)
Iau 25 Mawrth10:00 / 10:30Maw 20 Meh15:00 / 15:30
Mer 21 Ebrill11:00 / 11:30Iau 19 Awst11:00 / 11:30
Maw 18 Mai15:00 / 15:30Maw 28 Medi15:00 / 15:30
Mer 23 Meh10:00 / 10:30  

Mae gweithdy arall, yn benodol ar ‘Tiwtora Personol mewn Pellter’ hefyd wedi’i drefnu ar 31 Mawrth. Archebwch eich lle.


Ymunwch â’r tîm

Mae cyfle cyffrous i gael swyddog dylunio cwricwlwm profiadol (Gradd 6), sy’n arbenigo yn y cwricwlwm cynhwysol, i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Ar hyn o bryd rydym am recriwtio Swyddog Cwricwlwm Cynhwysol am swydd dwy flynedd, rhywun a fydd yn gyfrifol am gefnogi cynllunio a chydlynu gwaith ar draws y sefydliad i sicrhau bod hygyrchedd a chynwysoldeb wedi’i ymgorffori yn y cwricwla.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o’r Tîm Datblygu Cwricwlwm yn y Ganolfan Cymorth ac Arloesi Addysg (CCAA) a bydd yn gweithio’n agos gyda thîm Addysg Ddigidol CCAA i sicrhau bod ein hadnoddau dysgu digidol yn gynhwysol i gynifer o ddysgwyr â phosibl, er mwyn galluogi profiad gwell i’n holl ddysgwyr.

Mae mwy o wybodaeth a ymgeisio

Ysgrifennwyd gan Dîm Datblygu Cwricwlwm CESI

Comments

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *