blended learning, digital, Digital Education, Student engagement

Ymgysylltu â myfyrwyr yn 2020

Sut mae digwyddiadau eleni wedi newid y ffordd y mae angen i ni ymgysylltu â myfyrwyr?

Mae cydweithredu â myfyrwyr i helpu i lunio eu profiad prifysgol yn fwy pwysig nag erioed yn yr amseroedd cythryblus hyn.

Craidd ymgysylltu â myfyrwyr yw cynnwys myfyrwyr wrth lunio eu profiad prifysgol. Pan fydd myfyrwyr yn gallu rhannu eu hadborth a gweld newidiadau sy’n deillio o’u hadborth, maent yn ymwneud yn fwy â’u profiad dysgu eu hunain, yn ogystal â bywyd ehangach y brifysgol.

Pan fydd staff a myfyrwyr yn gweithio gyda’i gilydd, gan ganolbwyntio ar gyflawni nodau penodol a rhannu diweddariadau yn rheolaidd, mae myfyrwyr yn ymgysylltu mwy, ac yn fwy tebygol o fwynhau eu profiad prifysgol.

Gosod yr olygfa ar gyfer ymgysylltu â myfyrwyr

Yn gyntaf, mae angen i’ch myfyrwyr wybod bod lleoedd lle gallant rannu eu hadborth, fel Arolygon Myfyrwyr a Gwerthuso Modiwlau. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn y flwyddyn academaidd 20/21: dylai myfyrwyr gael cyfle i fynegi eu meddyliau – ac unrhyw deimladau negyddol – a ysgogwyd gan y cyd-destun dysgu newidiol sy’n deillio o’r pandemig COVID-19.

Yn ail, dylech egluro sut mae ymgysylltu â myfyrwyr yn gweithio yng Nghaerdydd. Er mwyn cefnogi llais myfyrwyr effeithiol, bydd angen gwybodaeth gyd-destunol ar fyfyrwyr ynghylch beth yw ymgysylltiad myfyrwyr. Amlinellwch sut mae graddfa Likert yn gweithio, a’r gwahanol lefelau o adborth yn y sefydliad, yn gynnar yn y tymor.

Mae egluro’r gwahaniaeth rhwng gwerthuso modiwlau ac arolygon sefydliadol yn swnio’n syml, ond bydd yn rhoi fframwaith i fyfyrwyr ddeall sut y gweithredir ar eu hadborth, a bydd yn eu helpu i sicrhau bod yr adborth a roddant mewn gwahanol arolygon yn mynd i’r tîm sydd yn y sefyllfa orau i weithredu arno.

Ymgysylltu â myfyrwyr yn eu dysgu

Bydd deall yr hyn y mae eich myfyrwyr yn ei werthfawrogi yn eich helpu i’w cynnwys yn yr ystafell ddosbarth – yn enwedig ystafell ddosbarth ar-lein, lle mae gwahanol heriau i adeiladu perthnasoedd a hunaniaeth carfan.

Mae myfyrwyr yn gwerthfawrogi gallu dod i adnabod ei gilydd – a’u staff addysgu! – yn ystod sesiynau. Gallwch gynnwys eich myfyrwyr mewn amgylchedd dysgu cymdeithasol gwych trwy:

  • Gwneud amser ar gyfer sgwrs anffurfiol cyn i’r sesiwn gychwyn.
  • Rhoi diweddariadau llafar i’ch myfyrwyr o unrhyw newyddion cyn i chi ddechrau dysgu.
  • Defnyddio torwyr iâ i ddod i adnabod eich myfyrwyr.
  • Cynnwys trafodaethau am ddeunydd cwrs mewn sesiynau dosbarth.

Mae gan y Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr gyfoeth o ddeunyddiau hyfforddi ac adnoddau ar gael i’ch cefnogi chi yn y gwaith hwn. Am gefnogaeth bellach, cysylltwch â studentengagement@caerdydd.ac.uk a bydd y tîm yn hapus i helpu.

Comments

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *