Uncategorized

Polskie media etniczne w Wielkiej Brytanii a integracja Polaków ze społeczeństwem brytyjskim – zaproszenie do udziału w projekcie badawczym.

Crowd of people

Wielka Brytania coraz wyraźniej odchodzi od wielokulturowości rozumianej jako polityka państwa wspierająca kultury mniejszości etnicznych. Rząd brytyjski kładzie za to coraz silniejszy nacisk na integrację społeczną w ramach zróżnicowanego społeczeństwa. Jaką rolę w budowie harmonijnego społeczeństwa wielokulturowego odgrywają media etniczne, w tym polskie media etniczne? Na to pytanie ma odpowiedzieć projekt badawczy realizowany obecnie na Cardiff University.

Fala polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii po maju 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, jest jedną z największych w historii Wielkiej Brytanii. Według danych Home Office, w UK mieszka 853 tysiące obywateli Polski, w tym około 200 tysięcy w samym Londynie. Jednak nieoficjalnie liczby są zapewne większe. Stanowimy najliczniejszą mniejszość narodową w tym kraju. Trudno znaleźć w historii Wielkiej Brytanii inną grupę etniczną, która tak szybko i dynamicznie zadomowiła się nad Tamizą.

Kryzys wielokulturowości a polskie media etniczne

Ostatnia dekada to jednak nie tylko okres masowego napływu migrantów do UK, ale także czas innego procesu społecznego – kryzysu wielokulturowości, w tym wypadku rozumianego przede wszystkim jako polityka państwa. Polityka wielokulturowości najczęściej oskarżana jest o to, że prowadzi do: fragmentaryzacji społeczeństwa, podziałów społecznych, zniechęcania mniejszości do wartości brytyjskich, wspierania radykalizmu, terroryzmu oraz drenowania finansów publicznych. Kryzys polityki wielokulturowości ma swoje odzwierciedlenie w zmieniającej się retoryce politycznej i konkretnych decyzjach administracji rządowej. W lutym 2011 w wystąpieniu w Monachium David Cameron, Premier Wielkiej Brytanii, stwierdził, iż „państwowa polityka wielokulturowości zawiodła” – nie sprawdziła się. W październiku br. na konferencji programowej Partii Konserwatywnej w Manchesterze Teresa May, minister spraw wewnętrznych w rządzie Camerona, zaznaczyła, że masowe migracje ostatniej dekady nie leżą w interesie narodowym Wielkiej Brytanii i – jak podkreśliła – zagrażają spójności społeczeństwa brytyjskiego. Pod naciskiem opinii publicznej rząd coraz bardziej ogranicza wsparcie finansowe dla mniejszości etnicznych. Badania brytyjskiej opinii publicznej wyraźnie wskazują, że 70-80 procent Brytyjczyków uważa trwające masowe migracje za jeden z głównych problemów społecznych. Dlatego celem rządu jest również ograniczenie trwających migracji.

Christmas Shoppers Brave Crowds During So-Called 'Panic Saturday'

Innym ważnym zjawiskiem, towarzyszącym polskim migracjom do UK, jest rozwój polskich mediów etnicznych – mediów tworzonych przez Polaków dla Polaków w Wielkiej Brytanii. Są wśród nich m.in. tygodniki: Cooltura, Nowy Czas, Tydzień Polski czy Polish Express, ale także duża ilość lokalnych portali internetowych, w prawie wszystkich miastach Wysp Brytyjskich, wszędzie tam, gdzie są skupiska Polaków. Społeczną rolę i funkcję mediów etnicznych trafnie opisał profesor socjologii Jerzy Zubrzycki. Według Zubrzyckiego media te dostarczają emigrantom wiadomości ze świata, który pozostawili za sobą, opuszczając kraj, a jednocześnie pomagają odnaleźć się im w kraju nowego osiedlenia. Profesor Sandra Ball-Rokech, medioznawca z Unwiersytetu w Południowej Kalifornii, opisała ich funkcje jako, „łącznościową” oraz „orientacyjną”. Realizując funkcję łącznościową, media etniczne dostarczają Polakom w UK informacji z kraju oraz pomagają zachować tożsamość narodową. Poprzez funkcję orientacyjną media te informują o kraju osiedlenia, jego kulturze, prawach i obowiązkach obywatelskich oraz o tym, jak koegzystować ze społeczeństwem przyjmującym. Funkcja orientacyjna jest szczególnie ważna w kontekście wspomnianego kryzysu wielokulturowości. To właśnie media etniczne, obok szkoły, organizacji społecznych i kościołów, mogą odegrać kluczową rolę w procesie integracji emigrantów ze społeczeństwem przyjmującym – w tym przypadku społeczeństwem brytyjskim.

Mniejszości etniczne zwykle koncentrują się w środowiskach dużych miast. Społeczności migranckie tworzą silny element miejskiego życia współczesnych globalnych metropolii, takich jak Londyn, Nowy Jork czy Paryż. Również w UK większość Polaków wybrała miasta, także te mniejsze, jako miejsca zamieszkania, co wiąże się z rynkiem pracy. To właśnie w miastach najbardziej widoczne są również zjawiska marginalizacji, wykluczenia oraz alienacji części społeczności migranckich. W miastach funkcjonują także media etniczne. W Londynie mieszczą się redakcje największych polskich mediów, tych starszych, funkcjonujących od powojnia, oraz tych powstałych po maju 2004 roku. Tworzone są też nowe tytuły. Na przykład w październiku br. powołano do życia nowy portal skierowany do społeczności polskiej w UK – maximus.media.

Weź udział w projekcie badawczym

Pojawiają się zatem pytania, czy polskie media etniczne w Wielkiej Brytanii pomagają Polakom integrować się ze społeczeństwem brytyjskim? Czy i jak realizują one w praktyce funkcje łącznościową i orientacyjną? Czy w dobie kryzysu wielokulturowości w UK pomagają one Polakom zachować łączność z krajem oraz własną kulturą, a jednocześnie integrować się ze społeczeństwem przyjmującym?

Aby odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące polskich mediów etnicznych, w School of Journalism, Media and Cultural Studies na Cardiff University, powstaje obecnie praca doktorska pt. „Diaspora and ethnic media in the age of migration. The role of the Polish ethnic media in the process of integration of Poles in the United Kingdom after May 2004” (Diaspora i media etniczne w erze migracji. Rola polskich mediów etnicznych w Wielkiej Brytanii w procesie integracji społecznej Polaków ze społeczeństwem brytyjskim po maju 2004 roku). Autorem projektu jest Michał Tuchowski, a jego promotorami profesor Richard Sambrook i doktor Kerry Moore z Cardiff University. Głównym celem projektu badawczego jest lepsze zrozumienie roli mediów etnicznych w procesie integracji społecznej, kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej polskich emigrantów żyjących na Wyspach. W ramach projektu prowadzone są wywiady z dziennikarzami polskich mediów w UK, grupy fokusowe z odbiorcami mediów w Londynie oraz ankieta elektroniczna skierowana do wszystkich Polaków mieszkających na Wyspach.

ethnicmedia

Wyniki wielu badań socjologicznych pokazują, że życie w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie, kulturowo i religijnie cechuje się widoczną separacją grup etnicznych i społeczeństw przyjmujących, licznymi napięciami oraz uprzedzeniami, a niejednokrotnie ksenofobią i wzajemną nienawiścią. Dlatego budowanie harmonijnego społeczeństwa wielokulturowego w tak zróżnicowanym społeczeństwie, jakie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, jest wielkim wyzwaniem dla państwa i jego instytucji, w tym przede wszystkim dla szkolnictwa. Ważną rolę w tym procesie mają do odegrania także media, zarówno brytyjskie, jak i te tworzone przez migrantów.

Polskie media etniczne są obszarem stosunkowo słabo opisanym naukowo, dlatego domagają się one pogłębionych badań. W czasach globalnych migracji oraz kryzysu wielokulturowości takie badania dostarczą cennej wiedzy – naukowcom, politykom, administracji publicznej oraz samym mediom etnicznym – jak skutecznie budować zintegrowane społeczeństwo wielokulturowe.

Wyniki badań zostaną przekazane Polakom w Wielkiej Brytanii poprzez polskie media etniczne.

Zapraszam do wypełnienia krótkiej ankiety on-line. Zebrane dzięki ankiecie dane pomogą nam lepiej zrozumieć społeczność polską w Wielkiej Brytanii oraz jej media. Wprowadzenie do ankiety znajduje się  w zakładce pt. „Wypełnij ankietę”.

Dla zainteresowanych polskimi mediami etnicznymi w UK istnieje możliwość wzięcia udziału w grupach fokusowych. Więcej informacji na ten temat w zakładce pt.  „Weź udział w grupie fokusowej”.

Michał Tuchowski

Michał Tuchowski jest doktorantem w Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies na Cardiff University. Jest stypendystą programu President’s Scholarship. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się media etniczne, public relations oraz zjawisko propagandy.

Comments

No comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *