Careers Advice

Pathways into the Public Sector/Llwybrau i’r Sector Cyhoeddus

There and back again: an unexpected journey

Rhodri Wyn Jones, Cardiff Uni Alumni who now works at the National Assembly for Wales details how he worked his way into the Public Sector…

A recent report found that 85% of the jobs that will exist in 2030 haven’t even been invented yet. So when I was invited to meet under-graduates from Cardiff University, I found myself wondering what opportunities would be available to students in the future.

I studied Law as an under-graduate and left without really knowing what career path I wanted to follow. After graduating I sought advice from the career advisers at Cardiff University and I managed to secure a temporary post at the National Assembly for Wales. I’ve since spent nearly eight years here, and now find myself working as the Organisational Development manager in the Human Resources team… which wasn’t something I had planned!!

Without help from the careers adviser at Cardiff University, I would not have known about the application process, and the opportunities available to work in the public sector. But with help, I was able to draft a CV and gain valuable work experience. Looking back, this period taught me the importance of having ‘real’ experience in the workplace, and urged me to research my preferred career path.

Working at the Assembly, you get a real sense that you’re helping people. You get to work with a variety of people from different backgrounds, with different skills but the same common purpose. I really wanted students to know the rewards available in the public sector and convey that it’s a really good career option.

The current climate for graduates mean that posts are difficult to find, and applications are rigorous. Our current recruitment process at the Assembly is competency-based, and we ask applicants to not only evidence what they’ve achieved, but to emphasise how they’ve demonstrated positive behaviours to help deliver results. During the event I mentioned that applicants may want to consider using the ‘STAR’ approach to answer competency questions:

(S)ituation

Describe briefly what situation you were in at the time e.g. I worked in a busy frontline service team.

(T)ask

What did you have to do on this specific occasion e.g. On this occasion I had to deal with a very upset customer who had a complaint.

(A)ction

Describe in as much detail as possible what you did, what actions you took.

(R)esults

Describe the end result of your actions, did you achieve your task, and was the customer satisfied.

We appreciate that it can sometimes be difficult for students to gather a variety of evidence so we also look for applicants to be creative in how they gain experience. As an employer it’s really important for us to see candidates who are enthusiastic, and willing to adapt. This is not just applicable to the public sector, but in a period of unprecedented change, students will need to show that they can be flexible and can accept last minute changes.

I also used this opportunity to emphasise the importance of developing a network to get your ‘foot in the door’. Speaking to employees and working with career advisers will help create opportunities, and will offer an insight into the sector of your choice.

It was really enjoyable to come back to Cardiff University after so many years and have the opportunity to share my personal experience and offer some guidance on how to apply for posts in the public sector. I think it’s really important for students to understand that the job market is constantly changing and that their expectations when they leave University should not only be necessarily driven by their studies.

To discover opportunities to work at the Assembly, students can visit our websites, or forward their CVs to our Recruitment team. We’re also launching a new apprenticeship scheme in the New Year to help attract new talent – so watch this space!!

Students have the daunting task of preparing to work in areas that we’ve never seen before, so if you think the pace of change is fast, you better hold onto your hat.

Best wishes, 

Rhodri, Organisational Development Manager at the National Assembly for Wales

Your Student Life, Supported.

The Student Support Centre has a range of services dedicated to helping students make the most of their time at University, including: Advice and MoneyCareers and EmployabilityCounselling, Health and WellbeingDisability and Dyslexia and International Student Support.

The Student Support Centres are located at 50 Park Place, Cathays Campus and Cardigan House, Heath Park Campus.

For further details of services, events, opening times and more find us on the University Intranet.

 


Yno ac yn ôl eto: siwrnai annisgwyl …

Rhodri Wyn Jones, un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd, sydd bellach yn gweithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn egluro sut y llwyddodd i gael swydd yn y Sector Cyhoeddus…

Mewn adroddiad[1] diweddar, canfu nad yw 85 y cant o’r swyddi a fydd yn bodoli yn 2030 hyd yn oed wedi cael eu dyfeisio eto. Felly, pan gefais fy ngwahodd i gwrdd ag israddedigion o Brifysgol Caerdydd, dechreuais ystyried pa gyfleoedd fyddai ar gael i fyfyrwyr yn y dyfodol.

Astudiais y Gyfraith fel myfyriwr israddedig gan adael heb wybod pa lwybr yr oeddwn am ei ddilyn o ran gyrfa. Ar ôl graddio, ceisiais gyngor gan yr ymgynghorwyr gyrfaoedd ym Mhrifysgol Caerdydd a llwyddais gael swydd dros dro yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Rydw i ers hynny wedi treulio bron wyth mlynedd yma, ac rwyf erbyn hyn yn gweithio fel Rheolwr Datblygu Sefydliadol yn y tîm Adnoddau Dynol…nid rhywbeth yr oeddwn wedi’i ystyried!!

Heb gymorth gan yr ymgynghorwr gyrfaoedd ym Mhrifysgol Caerdydd, ni fyddwn wedi gwybod am y broses o wneud cais, a’r cyfleoedd sydd ar gael i weithio yn y sector cyhoeddus. Ond gyda chymorth, roeddwn i’n gallu drafftio CV a chael profiad gwaith gwerthfawr. O edrych yn ôl, dysgodd y cyfnod hwn i mi bwysigrwydd cael profiad ‘go iawn’ yn y gweithle, gan fy annog i ymchwilio i fy llwybr gyrfa dewisol.

Drwy weithio yn y Cynulliad, byddwch yn teimlo fel eich bod yn helpu pobl. Cewch weithio gydag amrywiaeth o bobl o wahanol gefndiroedd, gyda sgiliau gwahanol ond yr un diben yn gyffredin. Roeddwn wir eisiau i fyfyrwyr ddeall y buddion sy’n deillio o weithio yn y sector cyhoeddus a chyfleu ei fod yn opsiwn da iawn o ran gyrfa.

Mae’r hinsawdd gyfredol ar gyfer graddedigion yn golygu ei bod yn anodd dod o hyd i swyddi a bod y system ymgeisio yn drylwyr. Mae ein proses recriwtio bresennol yn y Cynulliad yn seiliedig ar gymhwysedd, ac rydym yn gofyn i ymgeiswyr am dystiolaeth ynghylch beth y maent wedi’i gyflawni yn ogystal â phwysleisio sut y maent wedi dangos ymddygiadau cadarnhaol i helpu i sicrhau canlyniadau. Yn ystod y digwyddiad, soniais y gallai ymgeiswyr ystyried defnyddio’r dull ‘STAR’ i ateb cwestiynau cymhwysedd:

(S) Sefyllfa 

Disgrifiwch yn gryno’r sefyllfa yr oeddech ynddi ar y pryd; er enghraifft, roeddwn yn rhan o dîm rheng flaen.

(T) Tasg

Yr hyn yr oedd yn rhaid i chi ei wneud ar yr achlysur arbennig hwn; er enghraifft, y tro hwn roedd yn rhaid i mi ymdrin â chwyn gan gwsmer.

(A)Camau i’w cymryd

Disgrifiwch, gan roi cymaint o fanylion â phosibl, yr hyn a wnaethoch a pha gamau a gymerwyd gennych.

(R) Canlyniadau

Disgrifiwch ganlyniad y camau a gymerwyd gennych, a fu i chi gyflawni’ch bwriad ac a fodlonwyd y cwsmer ai peidio.

Rydym yn gwerthfawrogi y gall fod yn anodd i fyfyrwyr gasglu amrywiaeth o dystiolaeth weithiau, felly rydym hefyd yn chwilio am ymgeiswyr i fod yn greadigol yn y modd y maent yn cael profiad, hynny yw a ydynt wedi gwneud profiad gwaith, swyddi penwythnos, cysgodi ac ati. Fel cyflogwr, mae’n bwysig iawn inni fod ymgeiswyr yn frwdfrydig ac yn barod i addasu. Nid yw hyn ond yn berthnasol i’r sector cyhoeddus, ond mewn cyfnod o newid digynsail, bydd angen i fyfyrwyr ddangos y gallant fod yn hyblyg ac ymdopi â newidiadau munud olaf.

Manteisiais ar cyfle hwn hefyd i bwysleisio pwysigrwydd datblygu rhwydwaith i gael eich ‘troed yn y drws’. Bydd siarad â gweithwyr a gweithio gydag ymgynghorwyr gyrfaoedd yn helpu i greu cyfleoedd, ac yn rhoi cipolwg ichi o’ch dewis sector.

Roedd hi’n bleser dod yn ôl i Brifysgol Caerdydd ar ôl cymaint o flynyddoedd a chael y cyfle i rannu fy mhrofiad personol a chynnig rhywfaint o arweiniad ar sut i ymgeisio am swyddi yn y sector cyhoeddus. Rwy’n credu ei bod hi’n bwysig iawn i fyfyrwyr ddeall bod y farchnad swyddi yn newid yn gyson a bod eu disgwyliadau pan fyddant yn gadael y Brifysgol, nid yn unig yn cael eu llywio, o reidrwydd, gan eu hastudiaethau.

Er mwyn dod o hyd i gyfleoedd i weithio yn y Cynulliad, gall myfyrwyr fynd i’n gwefan, neu anfon CV at ein tîm Recriwtio. Rydym hefyd yn lansio cynllun prentisiaeth newydd yn y Flwyddyn Newydd i helpu i ddenu talent newydd – bydd rhagor o wybodaeth am hyn maes o law!!

Mae gan fyfyrwyr y dasg anodd iawn o baratoi i weithio mewn meysydd nad ydym erioed wedi eu gweld o’r blaen, felly os ydych chi’n credu bod pethau’n newid yn gyflym, byddwch yn barod i wynebu beth bynnag a ddaw…

Dymuniadau gorau,

Rhodri Wyn Jones
Rheolwr Datblygu Sefydliadol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Eich Bywyd Fel Myfyriwr, Gyda Chefnogaeth.

The Student Support Centre has a range of services dedicated to helping students make the most of their time at University, including: Advice and MoneyCareers and EmployabilityCounselling, Health and WellbeingDisability and Dyslexia and International Student Support.

The Student Support Centres are located at 50 Park Place, Cathays Campus and Cardigan House, Heath Park Campus.

For further details of services, events, opening times and more find us on the University Intranet.

Comments

No comments.

Leave a Reply