Health and Wellbeing

Gwasanaeth Cwnsela a Lles yn yr iaith Gymraeg / Counselling and Wellbeing service through the Welsh language

Mae Gwenan, Ymarferydd Cwnsela a Lles dwyieithog, yn rhannu gwybodaeth am y gwasanaethau Cwnsela a Lles sydd ar gael yn yr iaith Gymraeg.

Mae dros hanner poblogaeth y byd yn siarad mwy nag un iaith*. Felly mae’n hollol naturiol i lawer o bobl allu cyfathrebu mewn mwy na un iaith. Rydym yn byw ym mhrifddinas Cymru ag rydym yn dathlu’r ffaith fod gymaint o’n myfyrwyr yn siarad Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn eich gweithle, eich siop leol, neu gyda’ch meddyg teulu, mae’n braf gallu sgwrsio o ddydd i ddydd yn eich dewis chi o iaith. Efallai eich bod yn mwynhau rhannu jôc neu stori ddigri gyda’ch ffrindiau, ac efallai fod y jôc arbennig hon yn cael ei chyflwyno yn well mewn un iaith benodol na’r llall.

 

Pam bod iaith yn bwysig

Ar y lefel mwyaf elfennol, mae iaith yn rhoi cyfle inni gyfathrebu gyda’n gilydd, i gael sgwrs, ac i drafod. Trwy drafod daw cyfle hefyd i fynegi ein syniadau a’n teimladau, i gytuno – neu anghytuno – â rhywun neu rywbeth. Trwy fynegi ein syniadau a theimladau daw cyfle i asesu ein sefyllfa, i ystyried y posibiliadau ac i fyfyrio am y pethau a phobl sydd yn ein cyfoethogi, neu efallai sydd yn ein gwneud inni deimlo yn waeth.

Mae ein hiaith yn llawer mwy na theclyn cyfathrebu i sgwrsio, trafod a mynegi ein hunain. O fewn ein hiaith a’n sgyrsiau, mae ein hanes, ein profiadau, ein syniadau a’n diwylliant. Ein hiaith yw ein ffordd o weld y byd, ein gwerthoedd a’n dewisiadau. I ddweud y gwir mae’n amhosib datgysylltu ein hunaniaeth o’n hiaith a’n sgyrsiau o ddydd i ddydd.

 

Dewis iaith

Weithiau mae yn anodd rhoi mewn geiriau yn union sut yr ydych yn teimlo ac mae emosiynau yn gallu bod yn anodd dweud ar lafar a disgrifio, mae hi felly weithiau yn haws siarad am rhai pethau mewn iaith benodol.  Rydym eisio gwneud hi mor hawdd â phosib i’n myfyrwyr deimlo yn gyfforddus wrth ofyn am gefnogaeth lles a chwnsela ag oherwydd hyn rydym eisio hwyluso’r broses ag addasu ein gwasanaeth yn briodol.

Teimlwn fod hi’n bwysig i fyfyrwyr allu cael dewis yr iaith maen nhw’n hoffi defnyddio wrth gael cefnogaeth o Wasanaeth Cwnsela a Lles Prifysgol Caerdydd, a dyma pam yr ydym yn cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg hefyd. Mae dwy Gwnselwraig ar gael i weithio gyda chi drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ac mi fyddai’r ddwy yn hapus iawn i gyfathrebu gyda chi drwy’r Gymraeg os dyma yw eich dymuniad.

Sut ydw i’n gwneud cais i gael cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae’r drefn o gael cefnogaeth yn y Gymraeg yn hawdd iawn drwy ddilyn y system hunangyfeirio arferol i’r Gwasanaeth Cwnsela a Lles, ac ysgrifennu yn y blwch olaf ar y ffurflen eich bod eisio siarad â Cwnselwraig Cymraeg. Mae ein ffurflen hunangyfeirio ar-lein hefyd ar gael drwy’r iaith Gymraeg os dymunwch lenwi’r ffurflen i mewn yn Gymraeg. Mae posib nodi eich dewis ar gyfer cyfathrebu yn y Gymraeg yn y dyfodol. Mi fydd y tîm yn edrych ymlaen at eich cefnogi drwy’r Gymraeg.

 

https://www.psychologytoday.com/blog/life-bilingual/201011/bilingualisms-best-kept-secret

Ffynhonnellau

PANAYIOTOU, A, 2001 The other within the self: Bilinguals and the construction of emotions. Unpublished doctoral dissertation, Harvard Graduate School of Education, Harvard University.

SANTIAGO-RIVERA, A.L. 1995. Developing a culturally sensitive treatment modality for bilingual Spanish-speaking clients: Incorporating languge and culture in counselling. Journal of Conselling and Development, 74, 12 – 17

SANTIAGO-RIVERA, A.L. & ALTARRIBA, J. 2002 The Role of Language with the Spanish-English Bilingual Client. American Psychological Association.

 


 

Gwenan, bilingual Counselling and Wellbeing Practitioner, shares information on the Counselling and Wellbeing service available in the Welsh language.

More than half of the world’s population uses two or more languages or dialects in everyday life*. So the ability to communicate in more than one language is natural for many people. As we live in the Welsh capital, we like to celebrate the fact that we have so many Welsh students who speak Welsh at Cardiff University.

At work, in your local shop, your doctor’s, it’s good to be able to interact with people in your first choice of language. Maybe you enjoy sharing a joke or a funny story with your friends and maybe this particular joke doesn’t translate well from one language to another. Ultimately, it is all about having that choice of language you can use.

 

Why is language so important?

At the most elementary level language gives us an opportunity to talk to each other, to discuss and to chat. By talking, we have an opportunity to express our thoughts, ideas and feelings to agree – or disagree – with something or someone.

Our language is much more than a communication tool to chat, discuss and express ourselves. Within our language and our discussions are our history, our experiences and our culture. Our language is our way of seeing the word, expressing our values and making our choices. To tell the truth, we can’t disconnect our identity from our language and our daily interactions in that language.

 

Choosing a language

Sometimes it can be extremely difficult to put into words how you are feeling and emotions can be hard to verbalise and describe. In that way, we want to be able to ease this process and adapt our service accordingly.

We think it’s really important for students to have a choice in the language they use when receiving support from the Counselling and Wellbeing service at Cardiff University which is why we offer support through the medium of Welsh. We now have two Welsh speaking therapists and both would be delighted to work with you therapeutically through the medium of Welsh.

 

How do I request to get support in Welsh?

The procedure of accessing support in Welsh from the Counselling and Wellbeing service is really easy – just simply state in the self-referral form (final question on the form) that you would like to work with a Welsh speaker. The self-referral form is also available in the Welsh language if you would prefer to complete the form in Welsh. There you can indicate your preference for future communication in Welsh as well. Our Team looks forward to supporting you through the medium of Welsh.

 

* https://www.psychologytoday.com/blog/life-bilingual/201011/bilingualisms-best-kept-secret

Sources

PANAYIOTOU, A, 2001 The other within the self: Bilinguals and the construction of emotions. Unpublished doctoral dissertation, Harvard Graduate School of Education, Harvard University.

SANTIAGO-RIVERA, A.L. 1995. Developing a culturally sensitive treatment modality for bilingual Spanish-speaking clients: Incorporating languge and culture in counselling. Journal of Conselling and Development, 74, pp. 12-17.

SANTIAGO-RIVERA, A.L. & ALTARRIBA, J. 2002 The Role of Language with the Spanish-English Bilingual Client. American Psychological Association.

 

Dymuniadau gorau / Best wishes,

Gwenan, Ymarferydd Cwnsela a Lles dwyieithog / bilingual Counselling and Wellbeing Practitioner. 

Eich Bywyd Fel Myfyriwr, Gyda Chefnogaeth / Your Student Life, Supported.

The Student Support Centre has a range of services dedicated to helping students make the most of their time at University, including: Advice & MoneyCareers & EmployabilityCounselling, Health & WellbeingDisability & Dyslexia and International Student Support.

The Student Support Centres are located at 50 Park Place, Cathays Campus and Cardigan House, Heath Park Campus.

For further details of services, events, opening times and more find us on the University Intranet.

Comments

No comments.

Leave a Reply