Iechyd meddwl oedolion

#LetsShare

Jo, Ymarferydd Lles a Hyrwyddwr Amser Newid, sy’n sôn am Ymgyrch Iechyd Meddwl newydd Prifysgol Caerdydd: Beth sydd ar eich meddwl?  Mae #LetsShare yn ein hannog i gyd i rannu mwy pan ddaw hi’n fater o iechyd meddwl…

Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin; bydd yn cael effaith ar un ym mhob pedwar ohonom ar ryw adeg yn ein bywydau. Felly mae gallu siarad am iechyd meddwl yn rhywbeth sy’n bwysig i ni i gyd. Fodd bynnag, gall siarad am iechyd meddwl fod yn rhywbeth sy’n anodd ei wneud.

Boed yn ofn neu’n chwithdod am siarad am eich iechyd meddwl eich hun, neu deimlo’n nerfus am siarad gyda rhywun rydych chi’n ei nabod am ei iechyd meddwl nhw, dyw methu â siarad ddim yn gwneud lles i neb.

 Ymgyrch newydd i Gaerdydd

Ar 1 Chwefror (Diwrnod Cenedlaethol Amser i Siarad) bydd Prifysgol Caerdydd yn lansio Ymgyrch Gofal Iechyd newydd i fyfyrwyr a staff: Beth sydd ar eich meddwl? #LetsShare

Mae’r Ymgyrch yn ein hannog i gyd i rannu mwy am ein hiechyd meddwl ein hunain ac annog pobl eraill i fod yn fwy agored am eu hiechyd meddwl, fel ffordd i’n cynorthwyo ni ein hunain, cynorthwyo pobl eraill, a helpu i drechu’r stigma sy’n dal i fodoli am y maes.

Let’s SHARE

Siarad am eich iechyd meddwl eich hun

Un o’r pethau anoddaf am anawsterau iechyd meddwl yw’r ffaith ei bod yn anodd weithiau siarad am broblemau iechyd meddwl, ond mae llawer o bobl yn teimlo bod siarad am broblemau iechyd meddwl – gyda chyfeillion, teulu neu staff proffesiynol – yn gymorth mawr, yn ogystal â bod yn un o’r ffyrdd gorau i helpu i ddileu stigma iechyd meddwl.

Manteisiwch ar y cyfle i siarad am iechyd meddwl yn agored ac yn onest; dewiswch amser a lle sy’n teimlo’n gyfforddus a pheidiwch â synnu os yw eich gonestrwydd yn annog pobl eraill i siarad am eu profiadau eu hunain.

Helpu eraill i drafod eu hiechyd meddwl

Yn aml mae pobl yn osgoi crybwyll iechyd meddwl rhywun arall oherwydd ofn, stigma, neu bryder am ddweud ‘y peth anghywir’.

Ond gofyn i rywun yn uniongyrchol am eu hiechyd meddwl yw un o’r pethau gorau y gallwch chi ei wneud i helpu.

Cymerwch yr awenau; os ydych chi’n gwybod bod rhywun wedi bod yn cael trafferth (neu hyd yn oed os nad ydyn nhw), peidiwch ag ofni holi sut maen nhw.  Gall gwrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud, heb feirniadu, fod yn gymorth aruthrol.

A chofiwch fanteisio ar gefnogaeth os oes ei hangen arnoch ac annog eraill i wneud yr un peth

Ceisio help proffesiynol yn aml yw’r cam cyntaf at wella a chadw’n iach; ond gall fod yn anodd weithiau gwybod ble i ddechrau neu bwy i droi atyn nhw.

Mae teimlo’n ansicr yn beth cyffredin, a meddwl tybed a ddylech chi geisio ymdrin â phethau ar eich pen eich hun.

Ond mae bob amser yn beth da gofyn am help – hyd yn oed os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi’n profi problem iechyd meddwl benodol.

Ceir amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth arbenigol yn y Brifysgol i fyfyrwyr, yn y Gwasanaeth Cefnogi a Lles Myfyrwyr, ac i staff, yn y Rhaglen Cymorth i Gyflogeion.

Gall eich meddyg hefyd gynnig cyngor, cefnogaeth a thriniaeth (gan gynnwys Apwyntiadau Brys) ar gyfer iechyd meddwl, ac mae ymweld â’ch meddyg teulu’n gam cyntaf gwych.

Rhaid cydnabod bod yr iaith yr ydym yn ei defnyddio yn bwysig

Mae’n gyffredin iawn defnyddio geiriau neu ymadroddion yn ymwneud ag iechyd meddwl er enghraifft ‘roedd yr wythnos ddiwethaf yn wallgof’ neu ‘roeddwn i bron â mynd o ‘ngho’’.

Mae hefyd yn gyffredin defnyddio geiriau neu ymadroddion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl pan nad dyna rydyn ni’n ei olygu er enghraifft, ‘Rwy’n depressed’ pan rydyn i’n golygu ‘Rwy’n cael diwrnod gwael’.

Er bod hyn yn gyffredin, gall defnyddio jôcs, geiriau neu ymadroddion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl wrth sôn amdanoch eich hun neu rywun arall yn amhriodol – h.y. pan nad oes gennych chi/y person arall gyflwr iechyd meddwl – ddibrisio profiadau gwirioneddol pobl sy’n byw gydag anawsterau iechyd meddwl.

Gall sylwadau neu jôcs amhriodol hefyd fwydo stigma iechyd meddwl, a’r stereoteipiau, mythau a chamddealltwriaeth cyffredin sy’n ymwneud â rhai cyflyrau iechyd meddwl penodol.

Mae pawb yn llithro o bryd i’w gilydd ac yn dweud pethau heb feddwl, ond y peth pwysig yw dysgu o’n camgymeriadau; ein herio ein hunain i ddweud yr hyn rydym ni’n ei olygu a bod yn ofalus sut rydym ni’n siarad am iechyd meddwl.

Er mwyn gwneud gwahaniaeth, cofiwch y pethau bach

Ambell waith, pethau bach bywyd yw’r pethau pwysicaf i ni neu sy’n creu’r gwahaniaeth mwyaf: y ‘Pethau Bach Mawr’.

Gall pethau bach bob dydd sy’n cynnig cefnogaeth fel: cadw cysylltiad, aros am sgwrs, gwneud pryd o fwyd, gwahodd rhywun i ymuno â chi mewn gweithgaredd neu anfon neges, wneud gwahaniaeth enfawr i rywun sydd â phroblem iechyd meddwl. A does dim angen bod yn arbenigwr iechyd meddwl i’w gwneud nhw!

Mae ‘Pethau Bach Mawr’ y gallwn ni eu gwneud i ofalu am ein lles ni ein hunain hefyd: cael noson gynnar, cadw’n brysur, bwyta pryd iachus, diffodd eich ffôn am ychydig oriau, treulio amser ar rywbeth sy’n eich diddori a chadw cysylltiad gyda theulu a ffrindiau.

Meddyliwch am rywbeth bach y gallwch chi ei wneud heddiw, i helpu rhywun sy’n cael trafferth gyda’i iechyd meddwl neu i ofalu amdanoch eich hun.

Myfyrwyr a staff yn rhannu eu straeon

Gwyliwch ein fideo #LetsShare , sy’n cynnwys myfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd, sydd wedi bod yn ddigon dewr i siarad am eu profiadau iechyd meddwl eu hunain, er mwyn cefnogi ymgyrch #LetsShare.

Helpwch ni i roi terfyn ar stigma iechyd meddwl a gwahaniaethu

Mae ymgyrch #LetsShare wedi’i ddatblygu mewn cydweithrediad ag Amser i Newid, mudiad ar dwf sy’n ceisio newid sut mae pawb yn meddwl ac yn ymddwyn yng nghyd-destun iechyd meddwl.

Mae’r Addewid Amser i Newid, a lofnodwyd gan Brifysgol Caerdydd yn 2014, ac a ail-lofnodwyd ar 1 Chwefror 2018 i ddangos ymrwymiad parhaus i’r gwaith hwn – yn ddatganiad cyhoeddus bod sefydliad am fynd i’r afael â stigma iechyd meddwl a gwahaniaethu.

Gennych chi mae’r grym i newid ymddygiad ac agweddau.

Gyda’n gilydd gallwn greu cymuned sy’n rhydd o stigma iechyd meddwl, ofn a gwahaniaethu.

 

 

 

Sylwadau

No comments.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *