Month: Hydref 2016

Sgitsoffrenia a pharadocsau mewnwelediad

Posted on 27 Hydref 2016 by Clara Humpston

Pan feddyliwn am symptomau sgitsoffrenia, mae’n bosibl mai’r enghreifftiau cyntaf sy’n dod i’r meddwl yw meddyliau anhrefnus, amheuon annymunol a lleisiau anweledig sy’n poenydio’r dioddefwr. Dyma, yn wir, yw arwyddion mwyaf trawiadol seicosis acíwt – rhithdybiau, rhithweledigaethau ac anhwylder meddwl – ond fel yr ysgrifennais i rai misoedd yn ôl, nid yw’r symptomau hyn yn
Read more


Ydy cymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd yn niweidio’r plentyn? Dyma’r ffeithiau

Posted on 24 Hydref 2016 by Professor Ian Jones

Pan ddaw i gymryd cyffuriau gwrth-iselder yn ystod beichiogrwydd, mae gan fenywod a meddygon benderfyniad anodd i’w wneud. Mae iselder yn ystod beichiogrwydd ac yn dilyn genedigaeth (y cyfnod ôl-enedigol) yn gyffredin ac mae canlyniadau difrifol yn bosibl. Hunanladdiad yw un o brif achosion marwolaeth mamau yn y DU. Fodd bynnag, mae nifer o astudiaethau
Read more


Anhwylder straen wedi trawma, gwaith, lludded ac argyfyngau ysbrydol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Posted on 13 Hydref 2016 by Dr Teena Clouston

Mae anhwylder straen wedi trawma (PTSD) bellach yn gyflwr adnabyddus sy’n cael ei adnabod wrth nifer o ffactorau allweddol gan gynnwys: presenoldeb un neu ragor o ddigwyddiadau a achosodd straen neu rai trawmatig; ôl-fflachiau i’r digwyddiad; meddyliau ymwthiol, yn aml gyda delweddau neu seiniau; gofid a gorbryder; datgysylltu neu ymddygiad osgoi arall. Gall y cyflwr
Read moreCymorth Cyntaf i iechyd meddwl myfyrwyr

Posted on 10 Hydref 2016 by Tsvetina Ivanova

Mae hi’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd heddiw. Mae’n ymddangos bod ei thema, sef ‘Cymorth Cyntaf Seicolegol ‘ yn arbennig o berthnasol i’r profiadau prifysgol y mae rhai pobl ifanc yn eu hwynebu. Pan fydd myfyrwyr yn pontio i fywyd prifysgol, gall fod perygl i’w lles. Mae gwahanol ffactorau, fel pwysau’r cyfryngau cymdeithasol, ansefydlogrwydd ariannol
Read more