Postiadau blog diweddaraf

Iechyd meddwl oedolion

Nyrsio iechyd meddwl fel dewis gyrfaol – Ben Hannigan & Nicola Evans

Posted on 29 Ebrill 2019 by Alison Tobin

Sut i ddisgrifio’r hyn y mae nyrsys iechyd meddwl yn ei wneud? Dyna gwestiwn heriol, ac un fu’n sail i adolygiad diweddar o waith nyrsys iechyd meddwl graddedig a chofrestredig, Chwarae Ein Rhan. Amlinellodd hyn y ddadl dros waith nyrsys sy’n canolbwyntio ar unigolion, ac sy’n cynnwys rhoi gofal wyneb yn wyneb. Yn fwy diweddar,
Read more


Iechyd meddwl oedolion, Iechyd meddwl plant a'r glasoed

Gweithio mewn Uned Cyfeirio Disgyblion – Jodie Gornall

Posted on 8 Mawrth 2019 by Alison Tobin

Gan fod gen i ddiddordeb ers tro mewn iechyd meddwl a helpu pobl eraill, roeddwn i’n chwilio am swydd fyddai’n cynnig amrywiaeth i mi sydd y tu hwnt i’m cefndir yn y diwydiant gofal. Gwelais hysbyseb am Gynorthwy-ydd Addysgu Anghenion Addysgol Arbennig (SENTA) drwy asiantaeth. Roedd hyn yn gyfle i mi ddysgu am faes cwbl
Read more

Iechyd meddwl oedolion, Iechyd meddwl oedolion

Deng Mlynedd o Gymdeithas Niwrowyddoniaeth Ôl-raddedig Caerdydd

Posted on 6 Mawrth 2019 by Alison Tobin

Ysgrifennwyd gan Bwyllgor PCNS Arweinir Cymdeithas Niwrowyddoniaeth Ôl-raddedig Caerdydd (PCNS) gan fyfyrwyr a chaiff ei ariannu gan y Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl (NMHRI). Ein nod yw dod ag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd sydd ar ddechrau eu gyrfa ac sydd â diddordeb mewn iechyd meddwl a niwrowyddoniaeth at ei gilydd, i gynnig cyfleoedd iddynt ddysgu,
Read more

Iechyd meddwl oedolion

Dewch i gwrdd â’r Ymchwilydd, Dr Kathryn Peall, Uwch-ddarlithydd Clinigol, Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl

Posted on 18 Chwefror 2019 by Alison Tobin

Beth wnaeth eich ysgogi i gynnal gwaith ymchwil ym maes iechyd meddwl? Dechreuodd fy niddordeb mewn ymchwil iechyd meddwl yn ystod fy PhD, pan oeddwn yn canolbwyntio ar symptomau iechyd meddwl mewn math penodol o anhwylder sy’n amharu ar y gallu i symud. Heblaw am yr hyfforddiant seiciatreg yr oeddwn wedi’i wneud yn yr ysgol
Read more