Welcome back returning students!

Welcome back- we hope you had a refreshing break and are ready to dive back into your studies and Cardiff life.

Are you feeling like a bit of a reorganisation for your fresh start? We have some apps we wanted to remind you about we think it would be helpful for you to have ready to use when you need them.

You’ll notice that reading list items are now provided from a link in Learning Central. This should make locating books and journal articles super quick and easy for you. Remember if an item is out on loan- place a request. You can export the reading list from Leganto into EndNote or other citation managers – just use the export button in the usual way.

BNF APP– Available from your app store. Simply register to be able to download. Information & links available here:
https://www.nice.org.uk/news/article/new-improved-bnf-and-bnfc-app-launched?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=bnf&bnfcla

BMJ Best practice Add the app to your mobile device for convenience and additional features. To download the app you first need to create an account on the BMJ Best Practice website. You will need to use this login to download the app.

BMJ Best Practice is a point of care tool which aims to assist health professionals in making decisions about treatment and diagnosis. It uses an evidence based, patient focused approach. BMJ Best Practice links out to PubMed records so you can access the full text where Cardiff University has access and information about drugs and dosages are linked via the BNF.

You may need to reactivate your access to Uptodate. In-application and email messaging will inform you of the need to verify affiliation with Cardiff University. You can complete verification by logging on to UpToDate once every 90 days with your Cardiff University username via http://abc.cardiff.ac.uk/login?url=http://www.uptodate.com/contents/search?unid=^u&srcsys=EZPX339439

Information about installing the UpToDate app can be found here https://blogs.cardiff.ac.uk/blslibraries/2015/08/28/uptodate-anywhere/

We’ll keep you posted here of any new resources, updates to services and staff. Have a productive year! 😉

Access to Complete Anatomy

We now have access to Complete Anatomy which is an Interactive 3D anatomy learning resource. Complete Anatomy includes: layering of anatomical elements; interactive labelling; animations; quizzes and other tools.

Download the app via an app store and login on campus to enable institutional access.

Open the app and select get started, complete the in-app registration by creating a 3d4Medical Account.

Access to Complete Anatomy

Meet the staff Lucy Welch! Cyfarfod â’r staff Lucy Welch!

What is your name and job title?

I’m Lucy Welch, Subject Librarian working with Alyson Edenborough and Liz Gillen to support the school of Healthcare, based in the Health Library, Cochrane Building. I will be focussing on supporting undergraduate programmes in particular so please do get in touch (WelchL@cardiff.ac.uk / 02920874717).

Beth yw eich enw a theitl eich swydd?

Lucy Welch ydw i, Llyfrgellydd Pwnc yn gweithio gydag Alyson Edenborough a Liz Gillen i gefnogi’r Ysgol Gofal Iechyd, yn y Llyfrgell Iechyd, Adeilad Cochrane. Byddaf yn canolbwyntio’n benodol ar gefnogi rhaglenni israddedig, felly cysylltwch â mi (WelchL@caerdydd.ac.uk / 02920874717).

What are your Qualifications?

BSc (Hons) in Psychology, MSc in Information & Library Management.

Beth yw eich cymwysterau?

BSc (Anrh.) mewn Seicoleg, MSc mewn Rheoli Gwybodaeth a Llyfrgell

Where did you live as a child?

I grew up in the small town of Haverhill, near Cambridge.

Ble oeddech chi’n byw fel plentyn?

Cefais fy magu yn nhref fach Haverhill, ger Caergrawnt


What do you like best about Cardiff?
I’ve only been here a week but I can already give you a Top 3! I’ve been amazed by how friendly everyone I’ve met has been – I’ve felt enormously welcome. I’m also very excited to be so close to hills. Cambridge is in the fens, so flat as a pancake. Finally, Cardiff has a very competitive (and friendly!) roller derby league that I am super excited to join – the Tiger Bay Brawlers. They have a home game coming up on 16 March, so come see what all the fuss is about: http://brawlers.co.uk/games-and-events/

Beth ydych chi’n ei hoffi orau am Gaerdydd?

Rwyf wedi bod yma am wythnos yn unig ond gallaf enwi 3 ffefryn yn barod! Rwyf wedi fy syfrdanu gan fod pawb yma’n gyfeillgar iawn – rwyf wedi cael croeso anhygoel. Rwyf hefyd yn gyffrous iawn i fod mor agos at fryniau. Mae Caergrawnt yn ardal y Fens, sy’n hollol wastad. Yn olaf, mae gan Gaerdydd gynghrair gornest rasys sglefrio cystadleuol iawn (a chyfeillgar!) Rwyf yn hynod gyffrous i ymuno â’r Tiger Bay Brawlers. Mae ganddynt gêm gartref ar 16 Mawrth, felly dewch i’w gwylio: http://brawlers.co.uk/games-and-events/

What did you do before you worked here?

My background is fairly varied – I’ve worked at a fudge shop, sight-loss charity and legal aid office. However, I fell in love with libraries from a very early age and have spent the past 6 years working in libraries at the University of Cambridge. Most recently I was working as Assistant Librarian (Teaching) at the Department of Engineering Library, primarily working with undergraduates. Before this I worked as Outreach & Engagement Coordinator for the Office of Scholarly Communication, managing the University Library’s 600th anniversary events and outreach programme and as a book fetcher to name a few roles.

Beth wnaethoch chi cyn i chi weithio yma?

Mae fy nghefndir yn eithaf amrywiol – rwyf wedi gweithio mewn siop gyffug, elusen ar gyfer pobl sy’n colli golwg a swyddfa cymorth cyfreithiol. Fodd bynnag, syrthiais mewn cariad â llyfrgelloedd pan oeddwn yn ifanc iawn ac rwyf wedi treulio’r chwe blynedd diwethaf yn gweithio mewn llyfrgelloedd ym Mhrifysgol Caergrawnt. Yn fwyaf diweddar roeddwn yn Llyfrgellydd Cynorthwyol (Addysgu) yn Llyfrgell yr Adran Beirianneg, gan weithio’n bennaf gydag israddedigion. Cyn hynny, bues i’n Gydlynydd Allgymorth ac Ymgysylltu ar gyfer y Swyddfa Cyfathrebu Ysgolheigaidd, gan reoli rhaglen digwyddiadau a allgymorth 600 mlwyddiant Llyfrgell y Brifysgol, ac fel llywydd i enwi rhai rolau.

If you didn’t work in a library, what would be your dream job?

Anything that let me skate all the time! I’ve been roller skating with my (previously) local roller derby team, the Cambridge Rollerbillies, for over 5 years and am really keen to hit the park/ramp skating scene in Cardiff as well. Roller derby is a hugely positive female-dominated and LGBTQ-friendly space but everyone can do better and there are still big problems in terms of making our spaces more friendly and accessible to trans and non-binary skaters as well as people of colour – and this goes for skating spaces that aren’t roller derby too. I would love to be able to devote more of my time to working to help the skate scene do better for everyone.

Os nad oeddech chi’n gweithio mewn llyfrgell, beth fyddai eich swydd ddelfrydol?

Unrhyw beth fyddai yn fy ngalluogi i sglefrio drwy’r amser! Rydw i wedi bod yn sglefrio gyda fy nhîm rasys sglefrio lleol, y Cambridge Rollerbillies, ers dros 5 mlynedd ac rydw i’n awyddus iawn i ymuno â sglefrwyr yng Nghaerdydd hefyd. Mae gornest sglefrio yn apelio’n fawr at fenywod a phobl o’r gymuned LGBTQ ond gall fod yn well. Mae angen gwneud y mannau hyn yn fwy cyfeillgar a hygyrch i sglefrwyr traws ac anneuaidd yn ogystal â phobl o leiafrifoedd ethnig- ac mae hyn yn wir am fannau sglefrio nad ydynt yn cynnal gornestau sglefrio hefyd. Byddwn wrth fy modd yn gallu neilltuo mwy o’m hamser i helpu wneud y byd sglefrio yn well i bawb.


(Copyright Mark Gilbert)
(Hawlfraint Mark Gilbert)

What was the first library book you remember reading for pleasure?

I practically lived in the public library growing up, it was very hard having a borrowing limit! I spent most of my time in the comic books section (everything from Tintin and Asterix to superheroes and manga), but I also developed a very early passion for reading about the paranormal! One of the very first books I bought with my own money was an encyclopedia of ghosts that I still have today.

Beth oedd y llyfr cyntaf rydych yn cofio ei ddarllen er mwyn pleser?

Roeddwn i’n hanner byw yn y llyfrgell gyhoeddus pan roeddwn yn tyfu i fyny. Doeddwn i wir ddim yn hoffi’r cyfyngiad ar faint o lyfrau roeddwn yn medru eu benthyg ar y tro! Treuliais y rhan fwyaf o’m hamser yn yr adran llyfrau comig (yn cynnwys Tintin, Asterix, archarwyr a manga). Gwnes i ennyn brwdfrydedd pan yn ifanc ar gyfer darllen am bethau goruwchnaturiol! Un o’r llyfrau cyntaf a brynais gyda fy arian fy hun oedd gwyddoniadur o ysbrydion sydd gen i hyd heddiw.

(Henry Justice Ford – http://www.postershowcase.info/i1862812.html)

What do you enjoy reading now? Hard copy or electronic?
It very much depends on the book. I’m currently re-reading one of my favourite books ever, The Roads to Sata: A 2,000-Mile Walk Through Japan by Alan Booth – I read a lot of non-fiction and for whatever reason I prefer hard copy books for this. However, I still love my fiction and when it comes to that I’m much less fussed. And you can’t argue with the convenience of traveling with an e-reader – I have very vivid memories of holidays with my family as a child with an entire suitcase having to be devoted to books.

Beth rydych chi’n ei fwynhau darllen nawr? Copi caled neu electronig?
Mae’n dibynnu’n llwyr ar y math o lyfr. Ar hyn o bryd rwy’n ail-ddarllen un o’m hoff lyfrau erioed, The Roads to Sata: A 2,000-Mile Walk Through Japan gan Alan Booth. Rwy’n darllen llawer o lyfrau ffeithiol ac am rhyw reswm, mae’n well gen i gopïau caled o’r llyfrau hyn. Fodd bynnag, rwy’n dal i ddwlu ar ffuglen a does dim ots gen i sut rwy’n ei ddarllen. Mae e-ddarllenydd yn gyfleus iawn ar gyfer teithio – mae gen i atgofion o fynd ar wyliau gyda fy nheulu fel plentyn a mynd â chês cyfan o lyfrau.


Give an instance of one of your most interesting library related queries.
Not a query, but I have had to catch pigeons in the Cambridge University Library entrance hall multiple times – and let me tell you, that is a high ceiling!

Rhowch enghraifft o un o’ch ymholiadau llyfrgell mwyaf diddorol.
Nid ymholiad oedd hwn, ond bu’n rhaid i mi ddal colomennod yng nghyntedd mynediad Llyfrgell Prifysgol Caergrawnt sawl gwaith – ac roedd y nenfwd yn uchel iawn!

What do you like best about Cardiff Uni Health Library/ Service?

The people. Everybody has been incredibly helpful and welcoming since I arrived, so I really couldn’t have asked for a better introduction to the city and the Health Library.

Beth ydych chi’n ei hoffi orau am Wasanaeth a Llyfrgell Iechyd Prifysgol Caerdydd?

Y bobl. Mae pawb wedi bod yn hynod o gymwynasgar a chroesawgar ers i mi gyrraedd, felly ni allwn fod wedi gofyn am well cyflwyniad i’r ddinas a’r Llyfrgell Iechyd.

Help using SciVal – To check research metrics

New SciVal Research Metrics Guidebook

SciVal now has a new Research Metrics Guidebook, to update and replace the previous Guidebook. All metrics in SciVal and Scopus are now included in a single guide, covering, for example, Scholarly Output, Field-Weighted Citation Impact, Outputs in Top Percentiles and Collaboration Impact. Also included now are a description of Article-level metrics from PlumX (social media metrics) as well as explanations about CiteScore (journal metric), Newsflo (tracking media coverage), Usage (views counts from Scopus) and Patents.

 

The Guidebook has detailed descriptions of all the metrics available in SciVal, supporting the use of metrics in an appropriate and responsible way. Furthermore it provides some facts about how the data underlying the metrics are used, how the metrics are calculated and displayed, and about variables besides performance that can affect the metrics. It also provides some suggestions about situations where the metrics are useful, when care should be taken, and how shortcomings may be addressed.

The Guidebook is available via SciVal, or by following this link: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/53327/ELSV-13013-Elsevier-Research-Metrics-Book-r5-Web.pdf

 

For any questions about SciVal, please contact Kate Bradbury, BradburyK1@cardiff.ac.uk

From Tonight out of hours access for library users will be via the new South door.

You will be able to access the library from the new South door without a card from 7am – 6pm and with a card from 6pm – 7am, Monday to Friday.  On Saturday and Sunday access is available without a card from  9am – 5pm and outside of those hours with card only.

Health Library closure on 9th June

Due to essential Estates maintenance works, the Cochrane Building, Heath Park, will be closed on Saturday 9th June between 07:00 and 18:00. There will be no access to the building for staff and students during this time.

The Health Library will be closed. Alternative study and computer provision is being made available in Ty Dewi Sant from 07:00 to 18:00 on 9th June. 20 classrooms and 2 computer rooms will be opened up for staff and students. Wifi is available in the building

Additional Study Space

Between 9am and 9pm rooms 2.29 & 2.30 in the Cochrane Building, UHW will be made available from Wednesday 9th May until 15th June for silent study. When it is busy in Health Library you can also find extra study spaces in rooms 1.06 and 1.18 if they are not booked for teaching.

 

You can check how busy our study spaces here before you set off.

https://studyspaces.cardiff.ac.uk/